Giải bài tập 12 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 12 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Tìm hệ số a của đa thức P(x) = ax² + 5x - 3,  biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2

Hướng dẫn giải

P(x) có nghiệm là 1/2 tức P(1/2) = 0 do đó:

a.1/4 + 5.1/2 - 3 = 0

a.1/4 = 3 - 5/2

a.1/4 = 1/2

a = 4.1/2

a = 2

P(x) = 2x² + 5x - 3

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 12 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    05:00 AM
19/08/2018    05:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu