Giải bài tập 12 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 12 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Tìm hệ số a của đa thức P(x) = ax² + 5x - 3,  biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2

Hướng dẫn giải

P(x) có nghiệm là 1/2 tức P(1/2) = 0 do đó:

a.1/4 + 5.1/2 - 3 = 0

a.1/4 = 3 - 5/2

a.1/4 = 1/2

a = 4.1/2

a = 2

P(x) = 2x² + 5x - 3

doctailieu.com
Tải về
19/08/2018    05:00 AM
19/08/2018    05:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu