Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 10 trang 99 SGK Vật lý 11

Chi tiết câu trả lời bài 10 trang 99 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong chân không

Bài 10. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài S = 10 mm². Dòng bão hoà Ibh = 10 mA. Tính số êlectron phát xạ từ một đơn vị điện tích của catôt trong một giây?

Trả lời​​​​​​​

Điện lượng chạy qua mặt ngoài của catốt trong 1s là: Q = It = 10.10-3.1 = 10-2 C

Số êlectron phát xạ từ catốt trong 1s:  

Số êlectron phát xạ từ catốt trong 1s

Số êlectron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catốt trong 1s: 

Số êlectron phát xạ

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    13:03 PM
02/09/2018    13:03 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu