Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 10 trang 85 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 10 trang 85 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân, chương 3: Dòng điện trong các môi trường

Đề bài

Ion Na+ và Cl- trong nước có thể tính theo công thức: v = μE trong đó E là cường độ điện trường, μ là độ linh động có giá trị lần lượt là 4,5.10-8 m2/ V.s. Tính điện trở suất của dung dịch NaCl nồng độ 0,1 mol/l, cho rằng toàn bộ các phần tử NaCl đều phân li thành icon.

» Xem thêm: Giải bài 11 trang 85 sgk Vật lí 11

Đáp án bài 10 trang 85 sgk Vật lí lớp 11

Gọi j là mật độ dòng điện = lượng điện tích qua một đơn vị tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1s.

n là mật độ hạt tải điện là icon Na+ ; n = mật độ hạt tải điện là icon Cl-.

σ là điện suất.

ρ = 1/σ là điện trở suất.

Vì Na+ nhẹ hơn Cl- nên có độ linh động μ+ > μ-

μ+ = 6,8.10-8 m2/ V.s; μ- =4,5.10-8 m2/ V.s

Khi phân li, số icon Na+ bằng số icon Cl-. Do đó, theo đề:

Đáp án bài 10 trang 85 SGK Vật lý 11 1

Điện trở suất của dung dịch NaCl:

Đáp án bài 10 trang 85 SGK Vật lý 11 2

Đáp án: Điện trở suất của dung dịch NaCl nồng độ 0,1 mol/l là 0,918.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là đáp án bài tập 10 trang 85 sách giáo khoa Vật lí lớp 11, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn phương pháp giải bài tập Lý 11 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    15:46 PM
29/08/2018    15:46 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top