Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài 10 trang 53 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 10 trang 53 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật.

Đáp án:

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật là:

P = l0.m, trong đó P là trọng lượng (N), m là khối lượng (kg).

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    14:12 PM
23/07/2018    14:12 PM
Back to top