Bài 10 trang 90 sgk Đại số 7

Hướng dẫn giải và trình bày đáp án bài tập 10 trang 90 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 2 - Ôn tập cuối năm (Phần đại số)

Đề bài

Cho các đa thức:

A = x² – 2x  - y² + 3y – 1

B = -2x² + 3y² – 5x + y + 3

C = 3x² – 2xy + 7y² – 3x – 5y – 6

Tính:

a) A + B – C;               b) A – B + C;               c)-A + B + C.

Phương pháp

Áp dụng qui tắc cộng, trừ các đa thức.

Đáp án bài 10 trang 90 sgk Đại số lớp 7 tập 2

Giải bài tập 10 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số
 

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 10 trang 90 sgk Đại số 7 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    01:00 AM
19/08/2018    01:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu