Bài 10 trang 90 sgk Đại số 7

Hướng dẫn giải và trình bày đáp án bài tập 10 trang 90 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 2 - Ôn tập cuối năm (Phần đại số)

Đề bài

Cho các đa thức:

A = x² – 2x  - y² + 3y – 1

B = -2x² + 3y² – 5x + y + 3

C = 3x² – 2xy + 7y² – 3x – 5y – 6

Tính:

a) A + B – C;               b) A – B + C;               c)-A + B + C.

Phương pháp

Áp dụng qui tắc cộng, trừ các đa thức.

Đáp án bài 10 trang 90 sgk Đại số lớp 7 tập 2

Giải bài tập 10 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số
 

Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/08/2018    01:00 AM
19/08/2018    01:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu