Bài 1 trang 66 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 66 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Khái niệm đột biến cấu trúc NST và một số dạng đột biến.

Đề bài: Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 66 sgk Sinh lớp 9

- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

- Mô tả từng dạng đột biến cấu trúc NST.

  • Mất đoạn: NST bị đứt mất một đoạn, làm cho NST đột biến ngắn hơn NST ban đầu.

  • Lặp đoạn: NST đột biến có thêm một đoạn NST được lặp lại, làm cho NST đột biến dài hơn NST ban đầu.

  • Đảo đoạn: NST ban đầu có một đoạn bị đứt, đoạn NST bị đứt này quay 180° rồi gắn vào vị trí cũ.

  • Chuyển đoạn: một đoạn NST bị đứt được gắn vào một NST khác không tương đồng làm NST này dài ra hơn so với NST ban đầu.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 66 sgk Sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
31/08/2018    08:39 AM
31/08/2018    08:39 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu