Bài 1 trang 66 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 66 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Khái niệm đột biến cấu trúc NST và một số dạng đột biến.

Đề bài: Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 66 sgk Sinh lớp 9

- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

- Mô tả từng dạng đột biến cấu trúc NST.

  • Mất đoạn: NST bị đứt mất một đoạn, làm cho NST đột biến ngắn hơn NST ban đầu.

  • Lặp đoạn: NST đột biến có thêm một đoạn NST được lặp lại, làm cho NST đột biến dài hơn NST ban đầu.

  • Đảo đoạn: NST ban đầu có một đoạn bị đứt, đoạn NST bị đứt này quay 180° rồi gắn vào vị trí cũ.

  • Chuyển đoạn: một đoạn NST bị đứt được gắn vào một NST khác không tương đồng làm NST này dài ra hơn so với NST ban đầu.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    08:39 AM
31/08/2018    08:39 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu