Đáp án bài 1 trang 59 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 59 SGK sinh học lớp 9 để biết rõ hơn về mối quan hệ giữa Gen và ARN, giữa ARN và protein

Đề bài: Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin

Trả lời:

  • Mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin được thể hiện trong sơ đồ sau 

Gen →ARN → Prôtêin.

  • Trình tự các nuclêôtit trên gen quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN( tARN, r ARN, mARN)
  • Trình tự các nuclêôtit trên mARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin 

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    16:21 PM
30/08/2018    16:21 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top