Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 1 trang 55 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 55 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH;

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH;

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

Hướng dẫn giải

Petptit được cấu tạo từ các α-amino axit liên kết với nhau bởi liên kết peptit

Đáp án bài 1 trang 55 sgk hóa học lớp 12

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    04:13 AM
20/07/2018    04:13 AM
Back to top