Bài 1 trang 46 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 17/01/2019

Giải bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 51 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát hình 51 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây.

+)    Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (Đại hội II), được tổ chức tại

Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
Đình Bảng (Bắc Ninh)
Ma Cao (Trung Quốc)
Pác Bó (Cao Bằng)

+)    Ý nào sau đây không phải là nội dung của Đại hội II?

Thông qua “Báo cáo chính trị” do chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày và báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh trình bày
Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác-Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam
Thông qua nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ
Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân

+)    Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của Đại hội II?

Đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và các cơ sở cách mạng được phục hồi
Nêu cao vai trò của Đảng và giai cấp công nhân
Làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cách mạng Việt Nam
Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, thúc đẩy kháng chiến tiến lên

Xem thêm

: Bài 2 trang 47 TBĐ Lịch sử 12

Đáp án Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

+)    Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (Đại hội II), được tổ chức tại

xChiêm Hóa (Tuyên Quang)
Đình Bảng (Bắc Ninh)
Ma Cao (Trung Quốc)
Pác Bó (Cao Bằng)

+)    Ý nào sau đây không phải là nội dung của Đại hội II?

Thông qua “Báo cáo chính trị” do chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày và báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh trình bày
Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác-Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam
xThông qua nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ
Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân

+)    Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của Đại hội II?

Đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và các cơ sở cách mạng được phục hồi
Nêu cao vai trò của Đảng và giai cấp công nhân
xLàm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cách mạng Việt Nam
Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, thúc đẩy kháng chiến tiến lên
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM