Trả lời câu hỏi bài 1 trang 26 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 26 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài: Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và NST đơn bội.

Trả lời:

Số lượng NST của một số loài

Người             2n= 46; n=23

Tinh tinh        2n=48;  n= 24

Gà                  2n=78;  n= 39

Đậu Hà Lan     2n=14;  n=7

Ngô                 2n=20;  n=10

Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi là lưỡng bội, kí hiệu 2n NST. Bộ NST trong giao tử chỉ chứa mỗi NST của cặp tương đồng được gọi là đơn bội, kí hiệu n NST.

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    02:34 AM
26/08/2018    02:34 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu