Bài 1 trang 183 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 01/03/2019 - Cập nhật: 22/04/2022 - Tác giả: Giangdh

Trả lời bài 1 trang 183 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 lên các giai đoạn chính... với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay

Câu hỏi

Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay.

Trả lời bài 1 trang 183 SGK Lịch sử 9 

1. Giai đoạn 1919-1930:

 • Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần hai, đưa xã hội Việt Nam từ phong kiến, nông nghiệp lạc hậu trở thành xã hội thuộc địa.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3-2-1930, từ đó Cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng.

2. Giai đoạn 1930-1945:

 • Đảng lãnh đạo cao trào cách mạng 1930-1931, là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
 • Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 chống bọn phản động thuộc, địa đòi "tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình" là cuộc diễn tập thứ hai cho Cách mạng tháng Tám 1945.
 • Tháng 9-1940 , Nhật vào Đông Dương.
 • 9-3-1939, Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương, lợi dụng tình hình Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.
 • 14-8-1945, Đảng lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

3. Giai đoạn 1945-1954:

 • Sau cách mạng Dảng và nhân dân ta phải đương đầu với nhiều thách thức, thù trong giặc ngoài tấn công vào chính quyền cách mạng non trẻ.
 • Nhân dân ta kháng chiến chống Pháp suốt 9 năm. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ.
 • Hiệp định Giơ-ne-vơ kí chính thức ngày 21-7-1954

4. Giai đoạn 1954-1975:

- Đất nước bị chia cắt làm hai miền, Đảng lãnh đạo nhân dân hai miền cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ

 • Miền Bắc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại.
 • Miền Nam: chống các chiến lược của đế quốc Mĩ.

- Sau hơn 20 năm chiến đấu, Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 thắng lợi đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kéo dài suốt 21 năm.

5. Giai đoạn 1975 đến nay:

 • Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa.
 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

----------

Trên đây là câu trả lời bài 1 trang 183 SGK lịch sử lớp 9 mà Đọc tổng hợp mong rằng đây là kiến thức giúp bổ trợ cho các em trong chương trình học lớp 9 đặc biệt là hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sgk Lịch sử lớp 9

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ