Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 1 trang 180 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 180 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+

Hướng dẫn giải

Dựa vào phản ứng đặc trưng của từng ion để chọn chất nhận biết ra chúng.

Đáp án bài 1 trang 180 sgk hóa học lớp 12

Cho dung dịch Na2SO4 vào các dung dịch đã cho, nếu có kết tủa trắng là dung dịch chứa ion Ba2+. Hai dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, tạo ra kết tủa nâu đỏ là dung dịch chứa ion Fe3+, tạo ra kết tủa màu xanh rồi tan trong dung dịch NH3 dư là dung dịch chứa ion Cu2+.

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Fe3+ + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3NH4+

Cu2+ + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + 2NH4+

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

doctailieu.com
Tải về
Back to top