Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 1 trang 18 sgk Toán lớp 5

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1 trang 18 sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1

Đề bài:

a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

Đáp án bài 1 trang 18 SGK Toán lớp 5

a) Ta có sơ đồ:

Giải bài 1 trang 18 sgk Toán lớp 5 ý a

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

Số thứ hai là: 80 - 35 = 45

Đáp số: 35 và 45.

b) Ta có sơ đồ:

Giải bài 1 trang 18 sgk Toán lớp 5 ý b

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 - 4 = 5 (phần)

Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44

Số thứ nhất là 44 + 55 = 99

Đáp số: 99 và 44.

» Tham khảo bài tiếp theo: Bài 2 trang 18 SGK Toán lớp 5

» Theo dõi hướng dẫn cách giải và đáp án các bài tập Toán lớp 5 khác tại doctailieu.com

doctailieu.com
Tải về
14/06/2018    05:26 AM
14/06/2018    05:26 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top