Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 1 trang 18 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 18 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

So sánh chất béo và este về: Thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Hướng dẫn giải

Nắm được khái niệm, đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của este và chất béo.

Đáp án bài 1 trang 18 sgk hóa học lớp 12

- Thành phần nguyên tố: C, H, O

- Đặc điểm cấu tạo phân tử: đều là hợp chất este

+ Chất béo là trieste của glixerol với axit béo

+ Este là este của axit hữu cơ nói chung

- Tính chất hóa học:

+ Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

+ Phản ứng xà phòng hóa

 Nhìn chung, este mang nghĩa rộng hơn, bao gồm chất béo.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    00:09 AM
17/07/2018    00:09 AM
Back to top