Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 168 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 168 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

a) Metan, etilen, axetilen, bezen.

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein.

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen.

d) Etyl axetat, chất béo

Đáp án bài 1 trang 168 sgk hóa lớp 9

Những chất có điểm chung sau:

a) Đều là Hiđrocacbon.

b) Đều là dẫn xuất của Hiđrocacbon.

c) Đều là hợp chất cao phân tử.

d) Đều là este.

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    18:54 PM
28/08/2018    18:54 PM
Back to top