Đáp án bài 1 trang 16 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 16 SGK sinh học lớp 9

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài: Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau ?

Trả lời:

Căn cứ vào tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 16 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    18:38 PM
24/08/2018    18:38 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu