Giải bài 1 trang 10 SGK Sinh học lớp 12

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 10 sách giáo khoa Sinh học lớp 12 - Gen là gì? và cho ví dụ minh họa.

Bài 1: Gen là gì? Cho ví dụ minh họa.

Trả lời

- Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.

- Ví dụ, gen hemoglobin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử ARN vận chuyển…

doctailieu.com
Tải về
Back to top