Giải bài 1 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 5

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 102 SGK Toán lớp 5 tiết học giới thiệu biểu đồ hình quạt

Bài 1 : Kết quả điều tra về sự yêu thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên biểu đồ hính quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh:

a) Thích màu xanh?

b) Thích màu đỏ?

c) Thích màu trắng?

d) Thích màu tím?

bài 1 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 5

Đáp án

Số bạn thích màu xanh là:

120 x 40 : 100 = 48 (bạn)

Số bạn thích màu đỏ là:

120 x 25 : 100 = 30 (bạn)

Số bạn thích màu trắng là:

120 x 20 : 100 = 24 (bạn)

Số bạn thích màu tím là:

120 x 15 : 100 = 18 (bạn)

Cách khác : vì 40% = 2/5 ; 25% = 1/4 ; 20% = 1/5 nên cũng có thể tìm ra đáp số bằng các phép tính:

a) 120 x 2 : 5 = 48

b) 120 : 4 = 30

c) 120 : 5 = 24.

d) 120 - 48 - 30 - 24 = 18

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    03:51 AM
25/07/2018    03:51 AM
Back to top