Đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh Việt Nam

Mời các bạn tham khảo đơn xin vào hội cựu chiến binh Việt Nam chính thức, những thông tin quan trọng cần thiết phải có trong đơn như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, trình độ văn hóa, ngày nhập ngũ, xuất ngũ... cùng nguyện vọng tham gia Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh Việt Nam chi tiết tại đây

don xin gia nhap hoi cuu chien binh viet nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN XIN VÀO HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kính gửi: Hội Cựu chiến binh

Họ và tên: ............. ............. ............. .............  Giới tính: ..........................

Ngày, tháng, năm sinh: ............. ............. ............. Trình độ văn hóa ..............

Quê quán: ............. ............. ............. ............. ............. .............

Chỗ ở hiện nay: ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

Dân tộc: ............. ............. ............. Tôn giáo: ............. ............. 

Ngày vào Đảng: ............. ............. Ngày chính thức: ............. ............. 

Ngày nhập ngũ: .......... .......... Xuất ngũ (chuyên ngành): .......... ......... Tái ngũ ..............

Khen thưởng: ............. ............. ............. ............. ............. .............

Kỷ luật: .............. ............. ............. ............. ............. .............

Họ tên tuổi vợ, con:

............. ............. ............. ............. ............. .............

............. ............. ............. ............. ............. .............

............. ............. ............. ............. ............. .............

Quá trình công tác:

............. ............. ............. ............. ............. .............

............. ............. ............. ............. ............. .............

............. ............. ............. ............. ............. .............

Sau khi được nghiên cứu Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Hội và xét thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ban chấp hành Hội cựu chiến binh ................ xem xét kết nạp tôi vào hội. Tôi xin hứa tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người hội viên, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện

Tôi xin chân thành cảm ơn.

............. ngày ..... tháng ..... năm ..........
Người làm đơn                 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Tải và in mẫu đơn xin vào hội cựu chiến binh Việt Nam trong file đính kèm

X