Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)

Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)
Năm sáng tác:1920
Tác giả:Xtê-phan Xvai-gơ
Hoàn cảnh sáng tác:
Đô-xtôi-ép-xki — tiếng sấm của sự nổi dậy rền vang là đoạn trích nằm trong tác phẩm Ba bậc thầy: Đô-xtôi-ép-xki, Ban-dắc, Đích-ken của Xvai-gơ. Mỗi tác phẩm khi đề cập được những vấn đề lớn trong xã hội và thời đại sẽ có tác động mạnh mẽ vào nhận thức và tình cảm của nhân dân.