Đi đường (Tẩu lộ)

Đi đường (Tẩu lộ)
Năm sáng tác:1942
Tác giả:Hồ Chí Minh
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ trích trong tập "Nhật kí trong tù" được Bác sáng tác trong thời gian Người bị bắt giam và giải qua hơn 30 nhà lao của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.