Đề và đáp án thi thử lần 1 môn tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu, Huế

Tải về đề thi thử Trung học phổ thông môn Tiếng Anh lần 1 năm 2018, trường THPT Phan Đăng Lưu, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Miễn phí download tài liệu đề thi cùng đáp án và lời giải chi tiết môn Anh thi thử trường Phan Đăng Lưu mới nhất bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

học sinh làm đề thi thử lần 1 môn anh THPT Phan Đăng Lưu
 

ĐỀ ANH THI THỬ LẦN 1 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU - THỪA THIÊN HUẾ

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the rest in the pronunciation in the following question.

Question 1:    A. encourage    B. entertain    C. endanger    D. envelop

Question 2:    A. medicine    B. tennis    C. species    D. invent

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

Question 3:    A. commercial    B. essential           C. national        D. constructive

Question 4:    A. appearance    B. leadership        C. telephone    D. government

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in the following question.

Question 5: According to most doctors, massage relieves pain and anxiety, eases depression and speeding up recovery from illnesses.

A. most doctors                       B. illnesses                         C. speeding up                D. relieves

Question 6: Good scientists always cooperate with each others no matter what their nationalities are.

A. with                                     B. their                                 C. always                        D. others

Question 7: Diana would rather that her husband doesn’t work so hard.

A. her husband                        B. doesn’t work                    C. Diana                          D. would rather

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

Question 8: They asked me whether I was working___.

A. next day afternoon                                                                                             B. the afternoon followed
C. the following afternoon                                                                                       D. tomorrow afternoon

Question 9: If you are not Japanese, so what____are you?

A. nationalized                             B. nationality                        C. nation                          D. national

Question 10: She played___confidently, but her timing was not good.

A. a piano                                     B. piano                               C. the piano                     D. an piano

Question  11:  In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to____the household chores.

A. do                                              B. make                               C. run                              D. take

Question  12:  The government plans to bring in new laws ___ parents to take more responsibility for the education of their children.

đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (1)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (2)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (3)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (4)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (5)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (6)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (7)

* Tải về file đính kèm để xem đầy đủ đề câu hỏi, đáp án và lời giải chi tiết cho từng câu nhé !

Chúc các em ôn thi tốt !

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án thi thử lần 1 môn tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu, Huế để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Anh 2020 có đáp án mã đề 86

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2020 môn Tiếng Anh mã đề 87 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Anh 2020 có đáp án mã đề 87

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2020 môn Tiếng Anh mã đề 87 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 88

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 11 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu