Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên hoá 2017 chuyên Lê Hồng Phong

Xuất bản: 31/03/2021 - Tác giả:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn hoá chuyên 2017 chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) có đáp án giúp em thử sức và đối chiếu kết quả tốt hơn.

Mục lục nội dung

Đọc tài liệu tổng hợp đề thi tuyển sinh vào 10 môn hoá chuyên năm 2017 trường Lê Hồng Phong, Nam Định mời các em cùng thử sức với đề thi này.

Đề thi vào 10 môn hoá chuyên năm 2017 trường Lê Hồng Phong

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Năm học 2017 – 2018

Môn: HOÁ HỌC (chuyên) 

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm 02 trang) 

Cho nguyên tử khối: Fe = 56; Cu = 64; Al = 27; Ba = 137; Ca = 40; Na = 23; K = 39; Ag = 108;  S = 32; O = 16; H = 1; C = 12; N = 14; Cl = 35,5; Br = 80.

Các chữ cái kí hiệu ở các câu, các phần khác nhau trong từng câu là độc lập với nhau.

Câu 1. (0,75 điểm) 

Trong phòng thí nghiệm người ta lắp đặt bộ dụng cụ điều chế khí X theo phương pháp dời chỗ nước như hình bên. Hãy lựa chọn 2 cặp chất tương ứng với (1) và (2) phù hợp để có thể điều chế được khí X. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tại sao khí X có thể thu được theo phương pháp đó?

Câu 1 Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên hoá 2017 chuyên Lê Hồng Phong

Câu 2. (0,75 điểm) 

Trong dân gian người ta thường sản xuất rượu etylic bằng phương pháp lên men tinh bột. Phần  còn lại sau khi chưng cất lấy rượu etylic được gọi là bỗng rượu (bã rượu).

a. Viết các phương trình phản ứng điều chế rượu etylic từ tinh bột.

b. Giải thích tại sao bỗng rượu để trong không khí lâu ngày lại bị chua và khi ăn bỗng rượu ta thấy  có mùi thơm?

Câu 3. (1,0 điểm) 

Axit sunfuric (H2SO4) là một trong những hóa chất có ứng dụng hàng đầu trong đời sống như: sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn, dược phẩm… Trên thế giới mỗi năm người ta sản xuất khoảng 160 triệu tấn H2SO4 từ Lưu huỳnh hoặc quặng  Pirit (FeS2) theo sơ đồ sau:

Câu 3 Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên hoá 2017 chuyên Lê Hồng Phong

a. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa trên (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

b. Trong thực tế sản xuất, để an toàn người ta không hấp thụ trực tiếp SO3 vào nước mà hấp thụ SO3 vào H2SO4 đặc để tạo thành Oleum (H2SO4.nSO3). Tùy vào mục đích sử dụng người ta hòa tan Oleum  vào nước để thu được dung dịch H2SO4 có nồng độ theo yêu cầu. Hòa tan hoàn toàn 16,9 gam Oleum vào nước thu được 25 gam dung dịch H2SO4 78,4%. Xác định công thức của Oleum.

Câu 4. (1,0 điểm) 

Hỗn hợp X gồm các oxit: BaO, CuO, Fe2O3, Al2O3 có cùng số mol. Dẫn một luồng khí CO dư qua  hỗn hợp X nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí A và hỗn hợp rắn B.  Cho B vào nước dư thu được dung dịch C và hỗn hợp rắn D. Cho D tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư, thu được dung dịch E và khí SO2 duy nhất. Sục khí A vào dung dịch C được dung dịch G và kết tủa H.  Xác định thành phần của A, B, C, D, E, G, H và viết các phương trình hoá học xảy ra.

Câu 5. (0,75 điểm) 

X, Y, Z là 3 trong số các muối sau: Na2SO4; Na2CO3; NaHCO3; NaHSO4; BaCl2; Ba(HCO3)2. Cho  dung dịch X tác dụng với dung dịch Y có khí bay ra. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Z có kết  tủa trắng xuất hiện. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Z vừa có kết tủa trắng vừa có khí bay ra.  Chọn công thức của X, Y, Z phù hợp và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu 6. (1,0 điểm) 

Các chất A, B, D, E không theo thứ tự gồm: Benzen, rượu etylic, axit axetic, dung dịch glucozơ.  Tiến hành thí nghiệm với các mẫu thử, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Câu 6 Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên hoá 2017 chuyên Lê Hồng Phong
Dựa vào kết quả thí nghiệm, xác định A, B, D, E và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 7. (0,75 điểm) 

Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) của WHO, chất vàng ô (Auramine O) (chất X) là  chất đứng hàng thứ 5 trong 116 chất có khả năng gây ung thư. Trong thời gian vừa qua, cơ quan  chức năng đã phát hiện hàng loạt các vụ sử dụng chất vàng ô để nhuộm măng tươi, dưa muối, cho  vào thức ăn chăn nuôi để tạo màu da vàng hấp dẫn cho gia cầm... Khi phân tích 1,602 gam X  người ta thu được 2,2848 lít CO2 (đktc); 1,134 gam H2O và 0,2016 lít N2 (đktc). Xác định công  thức phân tử của X, biết tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 133,5.

Câu 8. (1,0 điểm) 

Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 6,88 gam X tác dụng hết với dung dịch Br2 (dư) thì khối lượng Br2 đã phản ứng là 38,4 gam. Mặt khác, nếu cho 8,96 lít (ở đktc) hỗn hợp X tác dụng với  lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 24 gam kết tủa. Tính phần trăm về thể tích của CH4 có  trong X, biết phản ứng của Axetilen với dung dịch AgNO3/NH3 có phương trình là

\(CH\equiv CH+2AgNO3+2NH3\rightarrow AgC\equiv CAg +2NH4NO3\)

Câu 9. (1,0 điểm) 

X là một rượu có công thức phân tử Cn H2n +1CH2OH (n≥0), tính chất tương tự CH3CH2OH. Oxi  hóa 9,6 gam X bằng O2 có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm axit, rượu dư  và nước. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư thu được 5,376 lít H2 (đktc). Mặt khác nếu đun lượng hỗn  hợp Y như trên với H2SO4 đặc nóng để thực hiện phản ứng este hóa đến khi hiệu suất phản ứng đạt  80% thì thu được m gam este. Tìm m, biết phản ứng oxi hóa X bằng O2 có phương trình là

\(CnH2n+1CH2OH + O2 \overset{xt}{\rightarrow}CnH(2n+1)COOH + H2O \)

Câu 10. (1,0 điểm) 

Cho hỗn hợp X gồm 3 kim loại K, Al và Fe vào nước dư thu được dung dịch Y, phần không tan Z có  khối lượng 11,15 gam và 6,72 lít khí H2 (đktc). Cho Z vào 100 ml dung dịch CuSO4 3M thu được 16 gam chất rắn T. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong X, biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Câu 11. (1,0 điểm) 

Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được dung  dịch A chỉ chứa 2 muối. Nhỏ từ từ toàn bộ dung dịch A vào 300 ml dung dịch HCl 1,5M; sau  phản ứng thu được dung dịch B (không chứa HCl) và 8,064 lít khí (đktc). Mặt khác, nếu cho toàn  bộ lượng dung dịch A như trên tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 118,2 gam kết  tủa. Xác định x, y.

(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

---------HẾT---------

Đáp án đề thi môn hoá chuyên vào 10 năm 2017 trường THPT Lê Hồng Phong

Đáp án đề thi môn hoá chuyên vào 10 năm 2017 trường THPT Lê Hồng Phong trang 1
Đáp án đề thi môn hoá chuyên vào 10 năm 2017 trường THPT Lê Hồng Phong trang 2
Đáp án đề thi môn hoá chuyên vào 10 năm 2017 trường THPT Lê Hồng Phong trang 3
Đáp án đề thi môn hoá chuyên vào 10 năm 2017 trường THPT Lê Hồng Phong trang 4
Đáp án đề thi môn hoá chuyên vào 10 năm 2017 trường THPT Lê Hồng Phong trang 5

-/-

Với đầy đủ đề thi cùng đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2017 môn hoá chuyên trường Lê Hồng Phong, Nam Định hi vọng các em có thể rèn luyện được các phản xạ với với nhiều dạng kiến thức, rèn luyện kĩ năng nhận dạng đề bài và tìm ra cách giải tối ưu nhất. Chúc các em thi tốt trong kì thi tuyển sinh vào 10 sắp tới.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM