Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên năm 2020 mã 01, 02 gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi vào lớp 10 Anh năm 2020 Thái Nguyên.

NEW : Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Anh năm 2020 Thái Nguyên được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Đáp án mã 01
- tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên

Part I

1 - A wished

2 - D link

3. C. appear

4 - D. question

5 - D. machine

Part II

6 - phoned

7 - are shouting

8 - was having

9- haven't met have not met

10 - will be

Part III.

11 - C. is cleaned

12 - D. who

13 - D. to

14 - B. more fluently

15 - A. playing

16 - A. different

17- C. No, thanks

18 - Interested

19 - A. did he

20 - nose on his face

Part IV.

21 - C. to stay

22 - C. did he want

23 - B. mountainously.

24 - A. which

25 - A. works

Part VI.

26 - swimming

27 - lucky

28 - joyfully

29 - musical

30 - childhood

Part VI.

31 - B. natural

32 - A. such as

33 - A. while

34 - B. little

35 - C. forward

36 - D. they

37 - C. Furthermore

38 - A. vary

39 - A and

40 - B. ensure

Part VII.

41 - B. it does not make them carry the weight of their body on their feed.

42 - A. gradually

43 - B. at least 2 or 3 times a week

44 - it's shows that exercise is having ....

45 - D. making you look younger

Part VIII.

46 - I haven't seen Nam for 3 years.

47 - Unless they tell me their problems, I can't help them.

48 - I wish I had taken my doctor's advice.

49 - Mrs Hoa suggested going for a walk.

50 - Although they don't play well, they won the game

Đáp án mã 02 - tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên

Part I

1 - A. link

2 - A. machine

3. - D. wished

4 - C. question

5 -  B. appear

Part II

6 - haven't met

7 - will be

8 - phoned

9- are shouting

10 - was having

Part III.

11 - B. playing

12 - C. different

13 - A. No, thanks

14 - A- interested

15 - D. did he

16 - B. who

17 - D. to

18 - C. more fluently

19 - nose on his face

20 - C. is cleaned

Part IV.

21 - B. mountainously.

22 - A. which

23 - C. to stay

24 - C. did he want

25 - A. works

Part VI.

Tương tự đáp án mã 01 tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên

- swimming

- lucky

- joyfully

- musical

- childhood

Part VI.

-  natural

- such as

- while

- little

- forward

- they

-  Furthermore

- vary

- and

- ensure

Part VII.

41 - D. it does not make them carry the weight of their body on their feed.

42 - C. gradually

43 - B. at least 2 or 3 times a week

44 - D - it's shows that exercise is having ....

45 - C. making you look younger

Part VIII.

46 - Although they don't play well, they won the game

47 - I haven't seen Nam for 3 years.

48 - Unless they tell me their problems, I can't help them.

49 - Mrs Hoa suggested going for a walk.

50 - I wish I had taken my doctor's advice.

-/-

Các môn thi khác

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Anh năm 2020  nằm trong tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Thái Nguyên được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM