Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm học 2021-2022 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Đồng Nai các năm.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai năm học 2021-2022 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

[HOT]

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Đồng Nai 2021

Trắc nghiệm

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11C21C
2C12B22A
3A13E23B
4B14A24D
5D15C25B
6C16H26F
7B17F27T
8C18C28F
9A19A29F
10C20D30F

Tự luận

31. I could play ches.

32. planting some trees around your house to get more fresh air?

33. long hair.

34. rained heavily, we were late for school.

35. to give Time the card.

36. has already been sold.

...

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 04/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2021 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2021 trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2021 trang 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2021 trang 4

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Đồng Nai cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Đồng Nai qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai 2020

đề anh tuyển sinh vào 10 Đồng Nai 2020 trang 1

Xem thêm chi tiết đáp án đề Anh tuyển sinh vào 10 Đồng Nai 2020

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai 2019

đề thi vào 10 môn Anh Đồng Nai 2019

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào 10 môn Anh Đồng Nai 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai 2018

A. LANGUAGE FOCUS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. village          B. predict          C. divide          D. comic

2. A. plumber          B. garbage          C. label          D. habit

3. A. channel          B. champagne          C. children          D. chicken

4. A. improved          B. destroyed          C. finished          D. followed

II. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences.

5. My father used to ......... swimming every Sunday when he was young.
A. go B. going C. went D. gone

6. Sue has to finish all her assignments before going to bed, ........?
A. has she B. hasn't she C. does she D. doesn't she

7. Jane wishes she ......... in Thailand at the moment.
A. were B. can be C. is D. would be

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Đồng Nai 2018

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai 2017

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (0.6 pt)

1. A. cover                       B. category                     C. ancient                        D. decorate

2. A. bills                           B. plumbers                    C. cracks                     D. showers

3. A. nominated                   B. received                 C. occurred                    D. designed

II. Choose the word that has the main stressed syllable differently from that of the others. (0.4 pt)

4. A. bamboo                   B. complain                C. collapse                         D. orbit

5. A. celebrate                 B. embroider               C. distinguish                      D. enormous

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Đồng Nai 2017

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai năm 2021 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM