Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 nhiều dạng bài - Miễn phí

Doctailieu.com tổng hợp các dạng bài trong đề thi tiếng anh lớp 3 giữa học kì 2. Tài liệu bao gồm các nội dung kiến thức cơ bản nửa đầu kì 2, các dạng bài được học từ đầu năm học để các em ôn tập và củng cố kiến thức trước kì thi cuối năm chuẩn bị đang tới gần.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2

Question 1. Look and write (1p):

de thi tieng anh lop 3 giua hoc ki 2 nhieu dang bai - mien phi anh 1

Question 2. Odd one out.

1. A. skip                    B. garden                     C. skate

2. A. bedroom            B. sister                        C. brother

3. A. she                    B. he                             C. jump

4. A. cleaning            B. climbing                    C. children

5. A. ground              B. run                             C. swim

Question 3. complete. (1p)

Seventy – coat – grandfather – cupboard - wardrobe

1. Who’s that man? - He’s my _________________________.

2. That’s my grandmother. - How old is she?

She’s ____________________________.

3. Is there a _________________? - No, there isn’t.

4. Where are my _________________, Mum?

I don’t know, dear. Look in your bedroom.

5. How many _____________ are there? - There are two.

Question 4. Look and read. Put a tick (√) or a cross (x) . (1p)

de thi tieng anh lop 3 giua hoc ki 2 nhieu dang bai - mien phi anh 2

Question 5. Look at the picture and the letters. Write the words. (1p)

X