Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh THPT Hoàng Mai 2022 có đáp án

Xuất bản: 20/02/2023 - Tác giả:

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh THPT Hoàng Mai 2022 có đáp án với 40 câu trắc nghiệm giúp các em thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại.

Mục lục nội dung

Thử sức ngay với đề thi thử vào lớp 10 môn Anh của THPT Hoàng Mai được tổng hợp trong trọn bộ đề thi năm học 2022 - 2023 với mong muốn giúp các em ôn thi tại nhà tuyển sinh vào 10 môn học này .

Dưới đây là chi tiết đề thi thử vào lớp 10 để các em trải nghiệm nhé!

Đề thi thử tiếng anh THPT Hoàng Mai

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the  other three in pronunciation in each of the following questions. 

Question 1:

A. charity

B. checkup

C. chimpanzee

D. character

Question 2: 

A. certain

B. maintain

C. mermaid

D. mainly

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the  position of primary stress in each of the following questions. 

Question 3: 

A. deliciously

B. traditional

C. mausoleum

D. development

Question 4: 

A. reverse

B. prefer

C. visit

D. perform

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 5: The teacher had to leave early, _____she?

A. hasn’t

B. mustn’t

C. didn’t

D. shouldn’t

Question 6: My sister has gone to the baker’s to buy a _______ of bread.

A. loaf

B. piece

C. bit

D. packet

Question 7: If you ____ in my position, what would you do?

A. are

B. were

C. would be

D. will be

Question 8: They would like to live in a country _____ there is a lot of sunshine.

A. where

B. which

C. when

D. that

Question 9: Alex _____ out because the door is locked outside.

A. can’t be

B. must be

C. mustn’t be

D. can be

Question 10: The weather is _____ this week than last week.

A. more good

B. very good

C. too better

D. much better

Question 11: Doctors and scientists ____ recently the benefit of fish in the diet.

A. are showing

B. have been showing

C. will show

D. have shown

Question 12: Although there is much pollution in this city, ______.

A. but it is an ideal place to live

B. however it is an ideal place to live

C. there it is an ideal place to live

D. it is still an ideal place to live

Question 13: He doesn’t have ______ experience of working in an office.

A. much

B. some

C. an

D. a

Question 14: His school report last term was very _______.

A. satisfied

B. satisfying

C. satisfy

D. satisfaction

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh quận Hoàng Mai 2022 trang 2
Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh quận Hoàng Mai 2022 trang 3
Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh quận Hoàng Mai 2022 trang 4

Xem thêm trọn bộ đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội được tổng hợp.

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Anh THPT Hoàng Mai

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11D21D31B
2A12D22B32C
3C13A23A33B
4C14B24A34A
5C15C25C35B
6A16C26D36D
7B17A27B37B
8A18C28D38B
9B19C29A39A
10D20D30D40A

-/-

Vậy là lại kết thúc một mẫu đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT Hoàng Mai, còn rất nhiều bộ đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh của các trường khác trên cả nước đã được chúng tôi biên tập, thường xuyên truy cập vào trang để cập nhật nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM