Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2020 Nghệ An lần 2 (có đáp án) mã đề 201

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh có đáp án lần 2 mã 201 của tỉnh Nghệ An vừa diễn ra giúp các em học sinh 12 thi khối tự nhiên tham khảo.
Mục lục nội dung

Tỉnh Nghệ Anmới đây vừa tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 để khảo sát chất lượng môn Sinh đối với học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020 giúp các em ôn tập và thử sức làm đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh họctại nhà. Chi tiết đề thi như sau:

Đề thi thử

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 201

Câu 81: Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1:2:1?

A. aa × aa.

B. Aa × Aa.

C. Aa × AA.

D. Aa × aa.

Câu 82: Trình tự diễn ra các giai đoạn tiến hóa của sự sống trên Trái Đất là

A. tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa hóa học.

B. tiến hóa hóa học → tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học.

C. tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học → tiến hóa hóa học.

D. tiến hóa hóa học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học.

Câu 83: Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua bề mặt cơ thể?

A. Thủy tức.

B. Đại bàng.

C. Cá chép.

D. Trai sông.

Câu 84: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng?

A. Sinh vật phân giải.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

C. Sinh vât tiêu thụ bậc cao nhất.

D. Sinh vật sản xuất.

Câu 85: Ở sinh vật nhân thực, NST được cấu trúc bởi 2 thành phần nào sau đây?

A. tARN và prôtêin histôn.

B. ADN và prôtêin histôn.

C. ADN và mARN.

D. ADN và rARN.

Câu 86: Kiểu gen nào sau đây đồng hợp về 1 cặp gen?

A. aaBB.

B. AABB.

C. AaBb.

D. AaBB.

Câu 87: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBB giảm phân tạo ra loại giao tử aB chiếm tỉ lệ

A. 15%.

B. 50%.

C. 25%.

D. 100%.

Câu 88: Ở chuỗi thức ăn: Cỏ → Cào cào → Cá rô → Rắn → Đại bàng, có bao nhiêu loài động vật tiêu thụ?

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 89: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?

A. Di – nhập gen.

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 90: Dạng đột biến nào sau đây làm cho alen đột biến tăng 2 liên kết hiđrô?

A. Thêm 1 cặp G - X.

B. Mất 2 cặp A - T.

C. Mất 1 cặp A - T.

D. Thêm 1 cặp A - T.

Câu 91: Phân tử rARN được cấu trúc từ loại nguyên liệu nào sau đây?

A. Nuclêôxôm.

B. Axit amin.

C. Nucleotit.

D. Chuỗi pôlipeptit.

Câu 92: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú xuất hiện ở

A. đại Nguyên sinh.B. đại Cổ sinh.C. đại Trung sinh.D. đại Tân sinh.

Câu 93: Tảo giáp nở hoa làm chết các loài cá, tôm là mối quan hệ

A. ức chế - cảm nhiễm.

B. hội sinh.

C. cạnh tranh.

D. hợp tác.

Câu 94: Ở thú, con đực thường có cặp NST giới tính là

A. OY.

B. XY.

C. OX.

D. XX.

Câu 95: Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,6⁰C và 42⁰C. Khoảng nhiệt độ từ 5,6⁰C đến 42⁰C được gọi là

A. ổ sinh thái.

B. khoảng chống chịu.

C. giới hạn sinh thái.

D. khoảng thuận lợi.

Câu 96: Trong tế bào động vật, gen ngoài nhân nằm ở

A. lưới nội chất.

B. lục lạp.

C. ti thể.

D. ribôxôm.

Câu 97: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

A. Rắn hổ mang.

B. Tôm càng xanh.

C. Châu chấu.

D. Ốc sên.

Câu 98: Người mắc hội chứng Klaiphenter có NST giới tính là

A. XX.

B. XXY.

C. OX.

D. XY.

Câu 99: Từ cây có kiểu gen AaBBDdEe, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng cây đơn bội có kiểu gen khác nhau?

A. 8.

B. 4.

C. 2.

D. 16.

Câu 100: Trong lục lạp, pha tối của quang hợp diễn ra ở

A. màng ngoài.

B. tilacôit.

C. chất nền (strôma).

D. màng trong.

Câu 101: Ba đồ thị (A, B, C) trong hình dưới đây biểu diễn những thông số về hệ mạch máu. Phát biểu nào sau đây sai?

câu 101 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2020 Nghệ An lần 2 mã 201

A. Huyết áp giảm dần từ động mạch → mao mạch → tĩnh mạch.

B. Tổng tiết diện mạch lớn nhất ở động mạch và nhỏ nhất ở mao mạch.

C. Vận tốc máu lớn nhất ở động mach, nhỏ nhất ở mao mạch.

D. Tốc độ máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch.

Câu 102: Khi nói về các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải xác động, thực vật thành mùn.

B. Tất cả các loài vi sinh vật thuộc nhóm sinh vật phân giải.

C. Các loài động vật ăn thực vật thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ.

D. Các vi sinh vật hóa tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

Câu 103: Khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên dễ dàng loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó khỏi quần thể dù alen đó có lợi.

B. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.

C. Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

D. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 104: Phát biểu đúng với các thông tin trên hình sau là

câu 104 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2020 Nghệ An lần 2 mã 201

A. mỗi gen trên cặp NST này đều có 2 trạng thái.

B. có 2 nhóm gen liên kết là PaBPab.

C. cặp NST này có 6 lôcut gen.

D. số loại giao tử tối đa của cặp NST này là 4.

Câu 105: Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là

A. 0,4.

B. 0,6.

C. 0,3.

D. 0,5.

Câu 106: Khi nói về di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong phiên mã T của môi trường liên kết với A ở mạch mã gốc của gen.

B. Quá trình nhân đôi ADN và phiên mã đều thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.

C. ADN của tất cả các loài sinh vật đều có dạng mạch thẳng.

D. Trong dịch mã, ADN trực tiếp làm khuôn để tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

Câu 107: Một bạn học sinh tiến hành các thí nghiệm sau:

- Ống nghiệm 1: 0,2g các mẩu lá khoai đã loại bỏ cuống và gân chính + 20ml cồn 96⁰

- Ống nghiệm 2: 0,2g các mẩu lá khoai đã loại bỏ cuống và gân chính + 20ml nước sạch.

- Ống nghiệm 3: 0,2g củ cà rốt đã được nghiền nhỏ + 20ml cồn 96⁰

Sau 20 – 30 phút, bạn học sinh đó có thể chiết rút được diệp lục từ

A. ống nghiệm 3.

B. ống nghiệm 2.

C. ống nghiệm 1.

D. cả 3 ống nghiệm.

Câu 108: Người ta tiến hành thí nghiệm đánh dấu ôxi phóng xạ (\(O^{18}\)) vào phân tử glucôzơ. Sau đó sử dụng phân tử glucôzơ này làm nguyên liệu hô hấp thì ôxi phóng xạ sẽ được tìm thấy ở sản phẩm nào sau đây của quá trình hô hấp?

A. H2O.

B. NADH.

C. CO2.

D. ATP.

Câu 109: Từ 3 loại nuclêotit A, U, X có thể tạo ra tối đa bao nhiêu côđon mã hóa axit amin?

A. 24.

B. 27.

C. 26.

D. 61.

Câu 110: Một cơ thể khi giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử Ab chiếm tỉ lệ 26%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen lần lượt là

A. \(\dfrac{Ab}{aB}\), 2%

B. \(\dfrac{AB}{ab}\), 48%

C. \(\dfrac{Ab}{aB}\), 48%

D. \(\dfrac{AB}{ab}\), 2%

Đừng quên tham khảo: đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mà Bộ GD&ĐT đưa ra nhé!

Câu 111: Khi môi trường không có lactôzơ nhưng enzim chuyển hóa lactôzơ vẫn được tạo ra. Có bao nhiêu giả thuyết sau đây đúng với hiện tượng trên?

I. Do vùng khởi động (P) của opêron bị bất hoạt.

II. Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được prôtêin ức chế.

III. Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với prôtêin ức chế.

IV. Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen.

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 112: Ở một loài thực vật, khi cho F1 tự thụ phấn, ở F2 thu được 5625 cây cao và 4375 cây thấp. Cho 2 cây thân cao F2 giao phấn với nhau. Theo lý thuyết, tỉ lệ cây thân thân thấp có kiểu gen đồng hợp lặn ở F3 là

A. \(\dfrac{9}{16}\)

B. \(\dfrac{1}{81}\)

C. \(\dfrac{1}{49}\)

D. \(\dfrac{1}{16}\)

Câu 113: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), ở F1 thu được 1200 cây. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1?

I. Có thể có 1200 cây thân cao, hoa đỏ.

II. Các loại kiểu gen luôn có tỉ lệ bằng nhau.

III. Nếu có 300 cây thân thấp, hoa trắng thì sẽ có 900 cây thân cao, hoa trắng.

IV. Nếu có 600 cây thân cao, hoa trắng thì chỉ có 2 loại kiểu gen.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 114: Ở một cơ thể động vật có bộ lưỡng bội NST lưỡng bội 2n = 14. Trên mỗi cặp NST chỉ xét 2 cặp gen dị hợp. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và mỗi tế bào chỉ có hoán vị gen ở 1 cặp NST. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về các loại giao tử được tạo ra?

I. Số loại giao tử tối đa là 256.

II. Số loại giao tử liên kết là 64.

III. Số loại giao tử hoán vị là 896.

IV. Mỗi tế bào của cơ thể này có thể tạo ra tối đa 4 loại giao tử.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 115: Ở 1 loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (Aa) tự thụ phấn được F1, biết không xảy ra đột biến. Lấy ngẫu nhiên 3 cây hoa đỏ F1, xác suất thu được 2 cây thuần chủng là bao nhiêu?

A. \(\dfrac{1}{9}\)

B. \(\dfrac{2}{9}\)

C. \(\dfrac{4}{9}\)

D.\(\dfrac{1}{3}\)

Câu 116: Giả sử một quần thể ở 1 loài thực vật có 4 thể đột biến NST được kí hiệu là M, N, P và Q. Số lượng NST và hàm lượng ADN có trong nhân của tế bào sinh dưỡng ở 4 thể đột biến này như bảng sau:

Thể đột biếnMNPQ
Số lượng NST21203020
Hàm lượng ADN4,1pg4,1pg6pg3,9pg

Nếu trong nhân tế bào sinh dưỡng của loài này có bộ NST 2n = 20 và hàm lượng ADN là 4pg thì theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thể đột biến M có thể là đột biến lệch bội thể ba.

II. Thể đột biến N có thể là đột biến lặp đoạn NST hoặc đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST.

III. Thể đột biến P có thể là đột biến tam bội.

IV. Thể đột biến Q có thể là đột biến mất đoạn NST hoặc đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST.

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 117: Ở một loài động vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: \(♀\,\, \dfrac{AB}{Dd}\) x \(\,\,♂ \,\,\dfrac{AB}{Dd}\), thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 2,25%. Biết không xảy ra đột biến và mọi diễn biến ở quá trình phát sinh giao tử ở 2 giới là như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với F1?

I. Loại cá thể mang 1 alen trội chiếm tỉ lệ 42%.

II. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có 3 tính trạng trội ở F1, xác suất thu được cá thể mang 3 alen trội là \(\dfrac{52}{177}.\)

III. Kiểu hình mang 1 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm 14,75%.

IV. Trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, loại cá thể dị hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ \(\dfrac{20}{59}.\)

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 118: Ở một loài thực vật, alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng. Xét phép lai P: DD × dd, thu được các hợp tử F1. Dùng cônsixin xử lí các hợp tử F1 rồi cho phát triển thành cây hoàn chỉnh. Biết rằng chỉ có 50% hợp tử F1 bị tứ bội hóa, còn lại ở dạng lưỡng bội. Các hợp tử F1 phát triển bình thường và thể tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với F2?

I. Có 2 kiểu gen qui định quả vàng.

II. Có tối đa 12 loại kiểu gen.

III. Có tối đa 9 kiểu gen qui định kiểu hình quả đỏ.

IV. Có 25% số cây quả đỏ lưỡng bội thuần chủng.

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 119: Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Tần số các alen A = 0,7; a = 0,3; B = 0,4; b = 0,6. Nếu không xảy ra đột biến thì theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Số loại kiểu gen, số loại kiểu hình của quần thể lần lượt là 9 và 4.

II. Trong quần thể, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội, một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 38,52 %.

III. Trong quần thể, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 30,16%.

IV. Trong quần thể, cá thể dị hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 27,84%.

A. 1. B. 4.C. 3. D. 2.

Câu 120: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả một bệnh di truyền ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định. Gen gây bệnh liên kết với gen I mã hóa cho hệ nhóm máu ABO (nhóm máu A có kiểu gen \(I^AI^A, I^AI^O\); nhóm máu B có kiểu gen \(I^BI^B, I^BI^O\); nhóm máu O có kiểu gen \(I^OI^O\); nhóm máu AB có kiểu gen \(I^AI^B\)) và khoảng cách giữa 2 gen này là 11cM.

câu 120 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2020 Nghệ An lần 2 mã đề 201

Biết rằng không phát sinh đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định được kiểu gen của 8 người.

II. Khả năng cặp vợ chồng 5 - 6 sinh được một người con không bị bệnh là 50%.

III. Người vợ của cặp vợ chồng 5 - 6 mang thai nhi có máu B, xác suất đứa con này không bị bệnh là 89%.

IV. Khả năng cặp vợ chồng 10 - 11 sinh đứa con nhóm máu AB và bị bệnh là 25%.

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

- HẾT -

Bạn đã xem xong đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh của tỉnh Nghệ An lần thứ hai, thử sức làm bài trong 50 phút rồi so sánh đáp án bên dưới nhé:

Đáp án

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91C101B111B
82D92C102B112B
83A93A103B113B
84D94B104B114B
85B95C105B115B
86D96C106B116B
87B97A107C117A
88D98B108C118A
89A99A109C119C
90D100C110C120C

Trên đây là bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh lần 2 của Liên trường THPT giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Huyền Chu (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X