Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau (có đáp án)

Xuất bản: 14/07/2020 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau theo chuẩn cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT mà các em học sinh 12 cần xem.

Mục lục nội dung

Dựa theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm nay, Đọc tài liệu muốn gửi tới các em một mẫu đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử vừa được ra của tỉnh Cà Mau làm tài liệu thử sức tại nhà em nhé!

Chi tiết đề thi như sau:

Đề thi

Câu 1: Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam, một chính sách tiến bộ về văn hóa – xã hội của chính quyền Xô viết ở Nghệ - Tĩnh là gì?

A. Dạy chữ Nôm.

B. Dạy chữ Hán.

C. Dạy chữ Quốc ngữ.

D. Dạy tiếng Pháp.

Câu 2: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam thắng lợi dẫn đến sự ra đời của tổ chức nào dưới đây?

A. Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

C. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam.

D. Liên minh các lực lượng hòa bình, dân tộc, dân chủ.

Câu 3: Một trong những tác động của của cách mạng khoa hoc – kĩ thuật hiện đại đối với nhân loại là

A. sự phát triển và tác động của các công ty xuyên quốc gia.

B. đưa loài người bước sang một nền văn minh mới.

C. sự ra đời các tổ chức liên kết kinh tế, chính trị quốc tế.

D. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ quốc tế.

Câu 4: Trong bối cảnh Hiệp ước Hoa – Pháp được ký kết (28 – 2 – 1946), Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có chủ trương gì?

A. Chiến đấu chống thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc.

B. Phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

C. Hòa hoãn và nhân nhượng có nguyên tắc với thực dân Pháp.

D. Hòa hoãn với thực dân Pháp để đánh Trung Hoa Dân quốc.

Câu 5: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào

A. công nghiệp hóa chất.

B. công nghiệp luyện kim.

C. khai thác mỏ.

D. chế tạo máy.

Câu 6: Từ năm 1906, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu yêu nước tiến bộ ở Quảng Nam (Việt Nam) đã

A. thực hiện cuộc vận động Duy tân.

B. thành lập tổ chức Duy tân hội.

C. phát động phong trào chống thuế.

D. lập ra Việt Nam Quang phục hội.

Câu 7: Vào tháng 6 – 1919, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động quan trọng nào dưới đây?

A. Đọc Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.

B. Gửi đến Hội nghị Vécxai (Pháp) Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

C. Tham gia sáng lập tổ chức Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari.

D. Dự Đại hội của Đảng Xã hội Pháp và sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Câu 8: Quân đội Anh và Trung Hoa Dân quốc vào Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công với tư cách

A. đồng minh của Việt Nam.

B. đồng minh của phát xít.

C. quân Đồng minh.

D. các nước phát xít.

Câu 9: Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950), nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là

A. xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

B. mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước Đông Nam Á.

C. phá thế bao vây, cấm vận của Mĩ và các nước châu Âu.

D. hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp ở vùng nông thôn.

Câu 10: Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954), chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp” của Đảng Cộng sản Đông Dương đem đến thắng lợi của chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Tây Bắc đầu tháng 12 năm 1953.

B. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

C. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

D. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

Câu 11: Ngày 25 - 4 - 1976, ở Việt Nam diễn ra sự kiện chính trị nào dưới đây?

A. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất.

B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

C. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

D. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn.

Câu 12: Một trong những mục tiêu của đường lối đổi mới ở Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ tháng 12 – 1986 là

A. hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất.

B. hoàn thiện cơ chế quản lí đất nước.

C. đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng.

D. bước đầu khắc phục hậu quả chiến tranh.

Câu 13: Trong phong trào yêu nước (1919 – 1925), hoạt động nào dưới đây không phải do tư sản Việt Nam phát động?

A. Chống Pháp độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì

B. Phát động nhân dân dùng hàng nội, bài trừ hàng ngoại.

C. Hô hào nhân dân chống Pháp độc quyền cảng Sài Gòn.

D. Để tang Phan Châu Trinh và đòi thả Phan Bội Châu.

Câu 14: Quốc gia nào ở châu Á không trở thành đồng minh của Mĩ trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu?

A. Thái Lan.

B. Inđônêxia.

C. Nhật Bản.

D. Hàn Quốc.

Câu 15: Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954 của quân đội và nhân dân Việt Nam, thực dân Pháp không tập trung lực lượng ở địa bàn nào dưới đây?

A. Trung Lào.

B. Hạ Lào.

C. Điện Biên Phủ.

D. Tây Nguyên.

Câu 16: Phong trào Đông Dương Đại hội trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam đã

A. hình thành khối liên minh công - nông.

B. dẫn đến thành lập Xô viết Nghệ - Tĩnh.

C. thức tỉnh đông đảo quần chúng lao động.

D. bước đầu hình thành lực lượng vũ trang.

Câu 17: Thời kỳ 1930 – 1945, việc xây dựng lực lượng chính trị luôn là mối quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, vì đó là cơ sở để

A. xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.

B. xây dựng lực lượng vũ trang toàn dân.

C. tiến hành một cuộc khởi nghĩa toàn dân.

D. mở rộng hậu phương trong chiến tranh.

Câu 18: Mối quan hệ giữa các thành viên của Liên hợp quốc được xây dựng dựa trên cơ sở nào?

A. Tôn trọng tự do tôn giáo và độc lập chính trị của các nước.

B. Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

C. Tôn trọng quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ của các dân tộc.

D. Tôn trọng nền độc lập dân tộc và chính trị của mọi thành viên.

Câu 19: Đặc điểm tình hình nổi bật của Việt Nam từ sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là

A. chiến tranh chấm dứt, hòa bình được lập lại trên phạm vi cả nước.

B. miền Nam chưa được giải phóng, vẫn tiếp tục chiến tranh cách mạng.

C. miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.

D. bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.

Câu 20: Thắng lợi của chiến dịch nào sau đây có tác dụng củng cố quyết tâm của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 - 1976?

A. Đường 14 – Phước Long.

B. Huế - Đà Nẵng.

C. Tây Nguyên.

D. Hồ Chí Minh.

Xem thêm tài liệu thi thử sử 2020: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử tỉnh Ninh Bình lần 1

Câu 21

: Đảng Cộng sản Đông Dương xác định quân Trung Hoa Dân quốc không phải là kẻ thù chính của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công vì chúng

A. không phải là một nước đế quốc, thực dân nên chưa lo ngại.

B. vào Việt Nam với âm mưu chỉ cướp lương thực, thực phẩm.

C. vào Việt Nam với tư cách là đại diện của phe Đồng minh.

D. chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao là giải giáp phát xít Nhật.

Câu 22: Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam, quân Mĩ giữ vai trò

A. cố vấn chỉ huy.

B. phối hợp chiến đấu.

C. trực tiếp chiến đấu.

D. hỗ trợ chiến đấu.

Câu 23: Nguyên nhân khách quan tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. tận dụng tốt yếu tố chiến tranh thế giới để làm giàu.

B. có nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao.

C. là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

D. trình độ tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao.

Câu 24:

Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam, Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện chức năng của chính quyền là

A. lãnh đạo nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

B. quản lí đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

C. chuẩn bị tiến tới thành lập chính quyền ở trung ương và địa phương.

D. tổ chức bầu cử Quốc hội và bầu Hội đồng nhân dân các cấp.

Câu 25: Một trong những biến đổi của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Hình thành và mở rộng tổ chức liên minh khu vực (ASEAN).

B. Trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn của châu Á.

C. Tích cực tham gia vào xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa.

D. Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất thế giới.

Câu 26: Cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai không bị chi phối bởi

A. bối cảnh lịch sử trong nước.

B. “Kế hoạch Mácsan” của Mĩ.

C. bối cảnh lịch sử quốc tế.

D. sự ý thức về độc lập dân tộc.

Câu 27: Nội dung nào sau đây là giá trị của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước ở Việt Nam (1975 – 1976)?

A. Đánh dấu cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã hoàn thành.

B. Đáp ứng được điều kiện để Việt Nam sớm gia nhập tổ chức ASEAN.

C. Đánh dấu việc hoàn thành thống nhất đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

D. Tạo ra khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.

Câu 28: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nông nghiệp là do yếu tố nào dưới đây?

A. Pháp muốn phát triển ngành kinh tế này.

B. Người nông dân Việt Nam chăm chỉ.

C. Điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam.

D. Là ngành duy nhất đem lại lợi nhuận cao.

Câu 29: Một trong những điểm mới của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp ở Việt Nam là

A. mở rộng quy mô khai thác trên nhiều lĩnh vực.

B. nguồn vốn đầu tư chủ yếu là của tư bản nhà nước.

C. ngành giao thông vận tải được đầu tư nhiều nhất.

D. lĩnh vực khai thác mỏ được đầu tư nhiều nhất.

Câu 30: Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam được thể hiện ở điểm nào sau đây?

A. Sử dụng bạo lực để chống lại bạo lực.

B. Có liên minh công – nông vững chắc.

C. Giác ngộ cả dân tộc đi theo cách mạng.

D. Đã đấu tranh liên tục từ Bắc chí Nam.

Câu 31: Điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì?

A. Là các cuộc cách mạng xã hội tiến bộ, có tác động lớn đến tình hình quốc tế.

B. Cách mạng thắng lợi, đưa nước Nga hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ phong kiến Nga hoàng bị lật đổ.

D. Lật đổ được chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Câu 32: Trật tự hai cực Ianta có điểm gì khác biệt so với hệ thống Vécxai – Oasinhtơn?

A. Ra đời trên cơ sở những quyết định của các hội nghị quốc tế sau chiến tranh.

B. Tồn tại sự đối lập giữa hai hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

C. Do các cường quốc thắng trận thiết lập nên để phục vụ lợi ích cao nhất của họ.

D. Không tồn tại sự khác biệt về hệ tư tưởng giữa các nước thắng trận và bại trận.

Câu 33: Cuộc Chiến tranh lạnh chấm dứt (1989) đã tác động gì đến khu vực Đông Nam Á?

A. Thúc đẩy sự đối thoại, hợp tác giữa Đông Dương với tổ chức ASEAN.

B. Tạo điều kiện tiên quyết cho các nước Đông Dương hội nhập quốc tế.

C. Giúp các nước Đông Dương thoát khỏi sự chi phối của Liên Xô và Mĩ.

D. Giúp các nước Đông Dương thoát khỏi lệ thuộc vào viện trợ bên ngoài.

Câu 34: Đối với Việt Nam, Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946) và Bản Tạm ước 14 – 9 – 1946 có điểm tương đồng về ý nghĩa là

A. hạn chế sự phá hoại của Trung Hoa Dân quốc.

B. củng cố được chính quyền cách mạng non trẻ.

C. bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền dân tộc.

D. tránh được cuộc chiến đấu bất lợi với Pháp.

Câu 35: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965), chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973) của Mĩ ở Việt Nam có điểm chung nào sau đây?

A. Quân đội Đồng minh giữ vai trò chủ yếu.

B. Được Mĩ viện trợ về kinh tế và quân sự.

C. Quân đội Sài Gòn là lực lượng duy nhất.

D. Lực lượng quân Mĩ trực tiếp tham chiến.

Câu 36: Một điểm tương đồng giữa Liên Xô và Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là gì?

A. Đạt được nhiều thành tựu trong chinh phục vũ trụ.

B. Là đồng minh trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

C. Cùng khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.

D. Không chịu tổn thất từ cuộc chiến tranh thế giới.

Câu 37: Một trong những đóng góp to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam (1920 - 1930) là

A. mở đường giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước.

B. phác thảo, hoàn thành hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

C. lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

D. lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng.

Câu 38: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về bối cảnh lịch sử dẫn đến sự bùng nổ phong trào Cần vương chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX?

A. Việt Nam đã trở thành thuộc địa của Pháp.

B. Khuynh hướng cứu nước mới đã bao trùm.

C. Phương thức sản xuất phong kiến bao trùm.

D. Các giai cấp, tầng lớp mới chưa xuất hiện.

Câu 39: Sự ra đời và tham gia đời sống chính trị thế giới của hơn 100 quốc gia độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai

A. là yếu tố quyết định việc xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây.

B. đã làm cho chiến lược toàn cầu của Mĩ chính thức bị phá sản.

C. là điều kiện tiên quyết đưa tới xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa.

D. đã góp phần làm cho quan hệ quốc tế được mở rộng, đa dạng.

Câu 40: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có điểm chung nào sau đây?

A. Khởi nghĩa ở thành thị đóng vai trò quyết định thắng lợi.

B. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là giải phóng dân tộc.

C. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là đấu tranh giai cấp.

D. Lực lượng cách mạng gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp.

- HẾT -

Đừng quên còn rất nhiều tài liệu đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2020 của các trường THPT, các Sở GD&ĐT đang đợi các em khám phá nhé!

Đáp án

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11B21C31A
2B12C22A32B
3B13D23A33A
4C14B24B34D
5C15B25A35B
6A16C26B36A
7B17C27D37A
8C18B28C38B
9A19D29A39A
10D20A30A40D

Trên đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sử năm 2020 có đáp án vừa ra của Sở Cà Mau mà các em có thể tham khảo và thử sức làm tại nhà. Mong rằng những nội dung này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM