Đề thi thử tổng hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình có đáp án

Xuất bản: 28/02/2020 - Tác giả:

Xem ngay đề thi thử tổng hợp vào 10 có đáp án tỉnh Ninh Bình với cấu trúc đề thi gồm 4 môn Tiếng Anh, Địa lí, Hóa học và GDCD.

Mục lục nội dung

Môn thi thứ 3 của tỉnh Ninh Bình là một đề thi tổng hợp bao gồm Tiếng Anh và3 môn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Cùng tham khảo mẫu đề thi thử tổng hợp vào 10 sau em nhé:

Thời gian làm bài là 90 phút, các em hãy thử sức rồi so sánh kết quả bên dưới nhé:

Đề thi thử vào 10 tổng hợp 4 môn

Mã đề: 132

I. TIẾNG ANH (4,0 điểm)

Choose the word whose the underlined part differs from the other three on pronunciation in each of the following question.

Câu 1: A. smiled

B. washed

C. stopped

D. linked

Choose the word whose stress is different from the rest.

Câu 2:

A. report

B. exist

C. today

D. gather

Choose the best option to complete each of the following questions.

Câu 3: – “_____ detective stories?”

– “In my opinion, they are very good for teenagers.”

A. How about

B. What do people feel about

C. Are you fond of

D. What do you think about

Câu 4: Hockey players wear lots of clothing _____ they don’t get hurt.

A. because

B. so that

C. though

D. so

Câu 5: – “_____” – “What happened?”

A. I had a bad day.

B. How was your day?

C. What did you do today?

D. Have a nice day.

Câu 6:

I’m thinking of getting a electric _____.

A. cooker

B. cooked

C. cooking

D. cook

Câu 7: I’m looking forward _____ seeing you in Trang An Landscape Complex.

A. in

B. to

C. on

D. with

Câu 8: That history question is _____, so I can’t answer it.

A. difficult

B. easy

C. interesting

D. simple

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 9: The poor finds it hard to prepare for Tet.

A. The

B. finds

C. hard

D. to

Câu 10: The teacher told her students not make noise while visiting Thuy Vi Temple.

A. told

B. not make

C. noise

D. visiting

Read the passage and choose the correct answer to each of the following questions.

Luca has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter, he was asked to call at the station. Luca wondered why he was wanted by the police but he went to the station yesterday, and now he is not worried any more. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. Five days ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four hundred miles away. It is now being sent to his home by train. Luca was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen twenty years ago when Luca was a boy of fifteen.

Câu 11: What happened to Luca last week?

A. He was asked to go to the local police station.

B. He called the local police.

C. He lost his bicycle.

D. He received a letter from his friend.

Câu 12: The word “amused” in the passage mostly means ____?

A. happy

B. angry

C. sorry

D. worry

Câu 13: The policeman who met Luca at the station was _____.

A. reserved

B. friendly

C. generous

D. impolite

Câu 14: Luca was surprised when he heard the news because _____.

A. his bicycle was lost five days ago

B. he didn't think his bicycle would be found

C. his bicycle is being sent to his home by train

D. he believed that the police would find his bicycle

Câu 15: What is the passage mainly about?

A. Luca’s worry

B. Luca’s stolen bicycle

C. Meeting a policeman

D. The 35-year-old man

Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions.

Câu 16: “Shall I make you a cup of tea?” the son said to his father.

A. The son refused to make a coffee for his father.

B. The son wanted to make a coffee for his father.

C. The son offered to make a coffee for his father.

D. The son promised to make a coffee for his father.

Câu 17: Despite feeling cold, we kept walking.

A. Although we felt cold, but we kept walking.

B. Although we felt cold, we kept walking.

C. However cold we felt, but we kept walking.

D. However we felt cold, we kept walking.

Câu 18: My aunt no longer does her washing by hand.

A. No longer does my aunt do the washing by hand.

B. The washing is done by hand no longer by my aunt.

C. My aunt does the washing by hand no longer.

D. Doing the washing by hand is no longer my aunt.

Choose the sentence that is correctly built from the words given in each of the following questions.

Câu 19: There/ any/ egg/ fridge.

A. There isn’t any eggs in the fridge.

B. There is no eggs in the fridge.

C. There aren’t any egg in the fridge.

D. There isn’t any egg in the fridge.

Câu 20: I/ wish/ you/ forget/ last birthday.

A. I wish you have forgotten my last birthday.

B. I wish you forgot my last birthday.

C. I wish you didn’t forget my last birthday.

D. I wish you hadn’t forgotten my last birthday.

II. HÓA HỌC (2,0 điểm)

Câu 21: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây.

câu 21 đề thi thử tổng hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình

Trên miệng bình thu khí Cl₂, người ta nút bằng bông có tẩm loại hoá chất nào sau đây?

A. HCl.

B. NaCl.

C. H₂O.

D. KOH.

Câu 22: Để tăng năng suất cây trồng người nông dân thường bón phân bón hóa học, trong đó có phân lân. Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố

A. photpho.

B. kali.

C. nitơ.

D. cacbon.

Câu 23: Bạn Hải tiến hành một thí nghiệm như sau: nhỏ một giọt dung dịch lên giấy quỳ tím. Bạn nhận thấy chỗ quỳ tím tiếp xúc với dung dịch chuyển thành màu đỏ. Dung dịch bạn Hải đã nhỏ là

A. dd HCl.

B. dd KOH.

C. dd NaCl.

D. dd NaOH.

Câu 24: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất, thường được dùng làm nhiệt kế?

A. Hg.

B. Li.

C. Cu.

D. Ag.

Câu 25: Trong các chất dưới đây chất nào được dùng để khử chua đất trồng?

A. P₂O₅.

B. CaO.

C. NaCl.

D. CaSO₄.

Câu 26: Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều tính hoạt động hoá học tăng dần là:

A. Cu, Al, Na, Mg, Fe.

B. Na, Mg, Al, Fe, Cu.

C. Cu, Fe, Al, Mg, Na.

D. Cu, Fe, Na, Mg, Al.

Câu 27: Nung hoàn toàn hỗn hợp CaCO₃ và MgCO₃ thu được 38 gam chất rắn và 16,8 lít khí CO₂ (đktc). Khối lượng hỗn hợp ban đầu là:

A. 71 gam.

B. 68,8 gam.

C. 138 gam.

D. 75 gam.

Câu 28: Cho 11,2 gam Fe vào dung dịch H₂SO₄ loãng dư, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí H₂ ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là:

A. 6,72 lít.

B. 22,4 lít.

C. 13,44 lít.

D. 4,48 lít.

Câu 29: Chất nào sau đây không tan được trong dung dịch H₂SO₄ loãng?

A. Fe.

B. CaCO₃.

C. CuO.

D. Cu.

Câu 30: Trên mặt nước các hố vôi lâu ngày có lớp màng cứng. Lớp màng này được tạo thành do Ca(OH)₂ phản ứng với khí X có trong không khí. Vậy khí X là:

A. N₂.

B. O₂.

C. CO.

D. CO₂.

III. ĐỊA LÍ (2,0 điểm)

Câu 31: Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là:

A. di sản thiên nhiên thế giới.

B. di sản văn hóa thế giới.

C. di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

D. di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Câu 32: Ngành nông-lâm-thủy sản phát triển tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp nào?

A. Công nghiệp năng lượng.

B. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

C. Công nghiệp cơ khí.

D. Công nghiệp điện tử.

Câu 33: Năm 2013, tổng giá trị sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế là 3584,3 nghìn tỉ đồng trong đó nông, lâm, ngư nghiệp là 658,8 nghìn tỉ đồng, công nghiệp và xây dựng là 1373 nghìn tỉ đồng, dịch vụ là 1552,5 nghìn tỉ đồng. Vậy tỉ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu giá trị sản phẩm là

A. 41,5%

B. 42,5%

C. 43,3%

D. 44,4%

Câu 34: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 - Dân cư, hãy cho biết dân cư nước ta tập trung phần lớn ở đâu?

A. Miền núi.

B. Trung du.

C. Đồng bằng và ven biển.

D. Cao nguyên.

Câu 35: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 - Kinh tế chung, hãy cho biết vùng kinh tế nào sau đây không giáp biển?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 36: Vùng có năng xuất lúa cao nhất nước ta là

A. Đồng bằng Duyên hải Miền Trung.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Tây Nguyên.

Câu 37: Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ qua các năm (Đơn vị: tỉ đồng)

Nguồn/Năm2000200520102013
Đông Bắc10657,743434,3157954,4243244,5
Tây Bắc541,12083,78030,716625,8

(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXB Giáo dục, 2017)

Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Đông Bắc gấp mấy lần giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Tây Bắc?

A. 16,6 lần

B. 14,6 lần.

C. 13,6 lần.

D. 15,6 lần.

Câu 38: Tài nguyên đất quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là

A. đất feralit.

B. đất phù sa.

C. đất mặn, đất phèn.

D. đất xám trên phù sa cổ.

Câu 39: Tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta có xu hướng giảm là do

A. chất lượng cuộc sống chưa được nâng cao.

B. quy mô dân số nước ta giảm dần.

C. thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

D. dân số nước ta có xu hướng già hóa.

Câu 40: Cho bảng số liệu:

Dân số Việt Nam qua các năm ( Đơn vị: Nghìn người)

Năm2000200520092014
Tổng số77631823928602590729
Thành thị18725223322558530035
Nông thôn58906600606044060694

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2000-2014, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.

B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ cột.

D. Biểu đồ tròn.

IV. GDCD (2,0 điểm)

Câu 41:

Bảo vệ hoà bình là

A. tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang.

B. mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng bình đẳng.

C. sự hiểu biết, chia sẻ với nhau giữa các nước.

D. giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên.

Câu 42: Anh K và chị H là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình và họ hàng hai bên khuyên can, ngăn cản nhưng họ kiên quyết lấy nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn. Theo em, nếu hai người này lấy nhau thì hôn nhân của họ vi phạm nội dung nào dưới đây trong quy định cấm kết hôn của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014?

A. Người đang có vợ hoặc có chồng.

B. Chưa đủ tuổi theo quy định.

C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

D. Giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ.

Câu 43: Người chí công vô tư là người giải quyết công việc

A. theo số đông.

B. theo cảm tính.

C. theo lẽ phải.

D. theo tình cảm.

Câu 44: Kỉ luật là

A. mọi người cùng tham gia bàn bạc công việc chung của tập thể.

B. đóng góp ý kiến để xây dựng nội quy của cơ quan.

C. làm chủ công việc của tập thể và xã hội.

D. tuân theo những quy định chung của một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội.

Câu 45: Cửa hàng kinh doanh và chế biến nông sản của gia đình bác H đang kinh doanh thua lỗ. Bác H đã quyết định chuyển đổi hình thức kinh doanh. Theo em, gia đình bác H nên chuyển đổi thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?

A. Bán thêm những mặt hàng khác để kiếm lời.

B. Chuyển sang kinh doanh thuốc tân dược.

C. Nhập các loại nông sản sạch để tạo niềm tin và thu hút khách hàng.

D. Chuyển sang kinh doanh nhỏ để không phải nộp thuế.

Câu 46: Chuyến bay của Trung tướng Phạm Tuân vào vũ trụ năm 1980 thể hiện sự hợp tác giữa Việt Nam và

A. Lào.

B. Nhật Bản.

C. Triều Tiên.

D. Liên Xô.

Câu 47: Câu ca dao sau nói lên truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc?

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

A. Văn hóa.

B. Hiếu thảo.

C. Đoàn kết.

D. Lao động.

Câu 48: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận là hoạt động

A. buôn bán.

B. đầu tư.

C. kinh doanh.

D. tích lũy.

Câu 49: Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, nam giới bao nhiêu tuổi mới được kết hôn?

A. Đủ 18 tuổi.

B. Đủ 21 tuổi.

C. Đủ 19 tuổi.

D. Đủ 20 tuổi.

Câu 50: Ninh Bình là đất tổ của loại hình nghệ thuật nào?

A. Chèo.

B. Tuồng.

C. Múa rối.

D. Cải lương.

HẾT

Đáp án đề thi thử môn tổng hợp vào 10 tỉnh Ninh Bình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
1A26C
2D27A
3D28D
4B29D
5A30D
6A31C
7B32B
8A33C
9B34C
10B35C
11A36B
12A37B
13B38B
14B39C
15B40B
16C41D
17B42C
18A43C
19D44D
20D45C
21D46D
22A47C
23A48C
24A49D
25B50A

Trên đây là chi tiết đề và đáp án đề thi thử vào 10 môn tổng hợp của tỉnh Ninh Bìnhmà Đọc tài liệu muốn gửi tới các em, mong rằng với hệ thống các câu hỏi này các em sẽ định hình được dàng đề thi mình sẽ làm chuẩn xác nhất.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM