Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD số 21

Xuất bản: 14/04/2020 - Tác giả:

Thử sức ngay với đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 có đáp án số 21 để ôn luyện và kiểm tra kiến thức môn học tốt nhất em nhé!

Mục lục nội dung

Đề thi thử môn GDCD THPTQG năm 2020 số 21 dưới đây là một tài liệu dựa trên cấu trúc đề thi THPTQG của Bộ đề ra với 40 câu hỏi trắc nghiệm làm trong thời gian 50 phút. Cùng thử sức rồi xem lại kết quả cuối bài em nhé!

Cùng thử sức với đề thi thử THPTQG Quốc gia 2020 môn GDCD số 21 này em nhé

Đề thi thử

Câu 1. Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào?

A. 1995

B. 1999

C. 2004

D. 2007

Câu 2. Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

A. Cung cấp luận cứ khoa học.

B. Giải đáp kịp thời vấn đề lý luận và thực tiễn

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

D. Xuất khẩu các phát minh

Câu 3. Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?

A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.

B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên

C. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững.

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

Câu 4. Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

A. Giai cấp công nhân

B. Giai cấp nông dân

C. Giai cấp tư sản

D. Hệ tư tưởng Mác- LêNin

Câu 5. Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

A. Thời kỳ giữa xã hội CSNT.

B. Thời kỳ đầu xã hội CSNT.

C. Xuất hiện chế độ tư hữu, TLSX

D. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ

Câu 6. Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

A. Xây dựng nền văn hóa XHCN

B. Tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau

C. Đã hình thành xong nền văn hoá XHCN

D. Xóa bỏ ngay tư tưởng, văn hóa xã hội cũ.

Câu 7. Vì sao phải tiến hành CNH, HĐH đất nước?

A. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH

B. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao

D. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Câu 8. Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung tăng

B. Cầu tăng

C. Cung tăng, cầu giảm.

D. Cung giảm, cầu tăng.

Câu 9. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện như thế nào?

A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội

C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động

D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội

Câu 10. Văn bản nào sau đây có giá trị pháp lý cao nhất?

A. Nội quy.

B. Thông tư.

C. Nghị quyết.

D. Hiến pháp.

Câu 11. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra ở độ tuồi:

A. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

B. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

D. Trên 18 tuổi

Câu 12. Chọn ý đúng về bình đẳng trong kinh doanh?

A. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh

B. Bất cứ ai cũng có quyền mua, bán hàng hóa

C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

D. Ai cũng được kinh doanh bất cứ ngành nghề, mặt hàng nào. Trên 18 tuổi

Câu 13. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào?

A. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp

B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh

C. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp

D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 14. Chủ thể tố cáo bao gồm

A. Cá nhân

B. Cá nhân và tổ chức

C. Cơ quan nhà nước

D. Tổ chức

Câu 15. Các quyền tự do cơ bản của công dân được quy định trong:

A. Hiến pháp 2013

B. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

C. Bộ luật hình sự

D. Luật dân sự

Câu 16. Điền vào chỗ trống: “Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân là các quyền gắn liền với việc thực hiện….. “

A. Hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta

B. Quy chế hoạt động của chính quyền cơ sở

C. Trật tự an toàn xã hội

D. Hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta

Câu 17. Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là bao nhiêu?

A. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử

B. Đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử

C. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử

D. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử

Câu 18. Hãy chỉ ra một trong các nội dung cơ bản về quyền học tập của công dân:

A. Mọi công dân đều phải học tập

B. Mọi công dân đều phải đóng học phí

C. Mọi công dân đều được bình đẳng về cơ hội học tập

D. Mọi công dân đều được ưu tiên trong việc tuyển chọn vào các trường đại học cao đẳng như nhau

Câu 19. Nhận định nào đúng? Phạm tội quả tang là người….

A. Chuẩn bị thực hiện tội phạm

B. Khi đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện

C. Vừa thực hiện tội phạm thì bị đuổi bắt

D. Đã thực hiện hành vi phạm tội

Câu 20. Nhận định nào sau đây sai

A. Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

B. Bắt và giam giữ người trái phép, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật

C. Không ai được bắt và giam giữ người trong mọi trường hợp

D. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật

Câu 21. Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng nhà nước là gì?

A. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

B. Hình thức dân chủ tập trung

C. Hình thức dân chủ trực tiếp

D. Hình thức dân chủ gián tiếp

Câu 22. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý, chính trị quan trọng để ……..

A. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thế hiện ý chí và nguyện vọng của mình

B. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp

C. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri

D. Thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Câu 23. Giam giữ người quá thời hạn quy định là vi phạm quyền gì

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân

D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

Câu 24. Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân

Câu 25. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm

A. Đảm bảo sự ổn định và phát triển về văn hóa - xã hội

B. Thể hiện được nhiệm vụ chiến lược về phát triển của đất nước

C. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước D. Cơ sở mở đường để tăng trưởng kinh tế đất nước hiện nay

Câu 26. Về cơ bản, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo mấy bước?

A. 1 bước

B. 2 bước

C. 4 bước

D. 3 bước

Câu 27. Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân

A. Quyền tác giả

B. Quyền phát minh sáng chế

C. Quyền sở hữu công nghiệp

D. Quyền được phát triển

Câu 28. Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền gì?

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Câu 29. Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là gì?

A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh

B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh

C. Kinh tế việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội

D. Kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh

Câu 30. M là học sinh lớp 1 trường tiểu học X, mới 6 tuổi nhưng em đã có năng khiếu đặc biệt là có thể nói và viết thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Với tài năng của M đã được nhà nước tặng học bổng tại trường đại học Harvard (Hoa Kỳ). Chính sách trên của nhà nước thể hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền được phát triển của công dân

B. Quyền được học tập của công dân

C. Quyền được sáng tạo của công dân

D. Quyền được ưu tiên của công dân

Câu 31. Năm 2007 do đường đi chính đang thi công, nên Ủy ban nhân dân phường X đã xin ông T cho phép mở lối đi riêng trên phần đất của ông T và hứa rằng, khi nào xong tuyến đường đi chính sẽ trả lại đất cho ông T. Tuy nhiên, khi tuyến đường chính thi công xong thì phường X không chịu trả lại phần đất đã đi nhờ cho ông T. Trong trường hợp này, ông T nên sử dụng quyền nào dưới đây để đòi lại phần đất của mình?

A. Khiếu nại

B. Tố cáo

C. Kiến nghị

D. Tố tụng hình sự

Câu 32. Công ty V thường xuyên mời chuyên gia tư vấn cách lựa chọn thực phẩm an toàn cho nhân viên là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào dưới đây?

A. Tự do phát triển tài năng

B. Quảng bá chất lượng sản phẩm

C. Được chăm sóc sức khỏe

D. Sử dụng dịch vụ truyền thống

Câu 33. Khi thực hiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Tạo ra nhiều việc làm

B. Tạo ra thu nhập cho người lao động

C. Phân phối lao động cho người trong công ty xí nghiệp

D. Bảo vệ môi trường

Câu 34. Chương trình “vượt lên chính mình” được tổ chức trên đài truyền hình nhằm xóa nợ và hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo là thực hiện vai trò của pháp luật đối với sự phát triển đất nước trên lĩnh vực nào?

A. Xã hội

B. Phát triển nông thôn

C. Quốc phòng và an ninh

D. Kinh doanh

Câu 35. Do mâu thuẫn với E nên H đã vào trang facebook của E tải một số hình ảnh nhạy cảm của E và người yêu về máy. Sau đó chỉnh sửa và đăng tin xúc phạm E trên facebook của mình. Hành vi của H vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

B. Quyền được bảo hộ về danh dự nhân phẩm của công dân

C. Quyền bí mật của công dân

D. Quyền tự do của công dân

Câu 36. Trong cuộc họp dân phố V, để lấy ý kiến người dân về mức đóng góp xây dựng nông thôn mới. Sở kế hoạch của mình không được người dân nhất trí, nên ông G tổ trưởng dân phố chỉ thông báo mức đóng góp và nói trong cuộc họp rằng, mức thu này đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt. Ông G đã vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

B. Quyền tự do ngôn luận

C. Quyền khiếu nại tố cáo

D. Quyền thanh tra giám sát

Câu 37. Trong lúc X đang làm việc thì T đã lấy trộm điện thoại mang về nhà giấu. Điện thoại của X có cài định vị, do đó X phát hiện điện thoại của mình đang ở nhà T. X đã báo cho công an phường S và cùng công an phường S vào nhà T lục soát. Đang trong quá trình lục soát thì ông G bố của T đi làm về, các bên xảy ra cãi vã, ông G đã đánh X gây thương tích. Sự việc được báo lên cho công an phường đến hiện trường giải quyết vụ việc. Trong lúc công an đang lập biên bản thì chuông điện thoại reo. X đã tìm thấy điện thoại của mình dưới ghế ngồi phòng khách nhà T. Trong trường hợp trên những ai đã vi phạm pháp luật?

A. Ông G và T

B. X, T, ông G và công an S

C. Chỉ có T vi phạm

D. X, T, và ông G

Câu 38. Trong cuộc họp khu phố X để bàn về kế hoạch xây dựng tuyến đường chính của khu phố. Vì không muốn đóng góp xây dựng lên khi ông M tổ trưởng dân phố phát biểu thì ông K tìm cách ngăn cản và gây ồn ào trong cuộc họp.

Ông K đã vi phạm quyền gì dưới đây?

A. Quyền tự do phát biểu

B. Quyền được bảo vệ về danh dự và nhân phẩm

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

Câu 39. Anh M và anh N cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Bình Tân. Vì có mối quan hệ thân thiết với anh N nên ông H lãnh đạo cơ quan yêu cầu chị K hủy hồ sơ của anh M. Những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông H, chị K

B. Ông H, chị K, anh N

C. Ông H

D. Anh M, anh N, ông H, chị K

Câu 40. Tại điểm bầu cử hội đồng nhân dân xã X, anh K đã gợi ý cho chị M bỏ phiếu cho người thân của mình. Thấy chị M còn lưỡng lự, anh K đã gạch giùm lá phiếu của chị M và nhanh tay bỏ vào thùng phiếu. Anh K đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Phổ thông

D. Bỏ phiếu kín.

Tài đề thi thử môn GDCD số 21 này về ở file đính kèm phía dưới!

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD số 21

1.D11.C21.D31.A
2.C12.C22.A32.C
3.D13.B23.B33.D
4.B14.A24.C34.A
5.C15.A25.C35.D
6.B16.D26.C36.A
7.D17.D27.A37.B
8.D18.C28.A38.C
9.D19.B29.A39.A
10.D20.C30.A40.A

Trên đây là đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 vừa ra của tỉnh Nghệ An lần thứ nhất mà các em có thể tham khảo và thử sức làm tại nhà. Mong rằng những nội dung này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM