Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2020 có đáp án chi tiết mã đề 06

Xuất bản ngày 04/05/2020 - Tác giả:

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2020 mã đề 06 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới

Mục lục nội dung

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh học mã đề 06 có đáp án để bổ sung kiến thức, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (mã đề 06) có đáp án

Phần 1: Đề bài

Đề thi thử gồm 40 câu hỏi được biên soạn dựa theo cấu trúc đề thi chính thức của bộ GD&ĐT. Nội dung bám sát theo chương trình học môn Sinh lớp 12. Sau khi hoàn thành thì so sánh với đáp án ở cuối bài viết.

Câu 1: Gen B trội hoàn toàn so với gen b, Biết rằng không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1?

A. BB x bb.

B. Bb x bb.

C. BB x BB.

D. Bb x Bb.

Câu 2: Nhóm động vật nào không có sự pha trộn máu giàu \(O_2\) và máu giàu \(CO_2\) ở tim?

A. Lưỡng cư, thú.

B. Cá xương, chim, thú.

C. Lưỡng cư, bò sát, chim.

D. Bò sát (trừ cá sấu), chim và thú.

Câu 3: Xét cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường. Tỉ lệ giao tử Ab là

A. 12,5%

B. 50%.

C. 25%.

D. 75%.

Câu 4: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua

A. miền lông hút.

B. miền chóp rễ.

C. miền trưởng thành.

D. miền sinh trưởng.

Câu 5: Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loài này có bộ NST là

A. 2n +1.

B. n +1.

C. 2n - 1.

D. n-1.

Câu 6: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không có đột biến xảy ra Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3: 3: 1: 1?

A. AaBbDd x aabbDd.

B. AabbDd x aaBbDd

C. AabbDd x aabbDd.

D. AaBbdd x AAbbDd.

Câu 7: Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị có thể là

A. Đacuyn.

B. Menđen.

C. Lamac.

D. Moocgan.

Câu 8: Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa, Tần số alen A là

A. 0,5.

B. 0,6.

C. 0,3.

D. 0,4

Câu 9: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã của các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sợ?

A. Ligaza.

B. Restrictaza.

C. ARN pôlimeraza.

D. ADN pôlimeraza.

Câu 10: Có bao nhiêu hóa chất sau đây có thể được dùng để tách chiết sắc tố quang hợp?

I. Axêtôn.

II. Cồn \(90 – 96^0\).

III. NaCl.

IV. Benzen.

V. \(CH_4\)

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 11: Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Nếu không có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra con có người mắt đen, có người mắt xanh?

A. aa x aa.

B. AA x Aa.

C. Aa x aa.

D. aa x AA.

Câu 12: Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

A.    Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

B.    ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

C.    Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.

D.    Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.

Câu 13: Ở ruồi giấm, cơ thể đực bình thường có cặp NST giới tính là

A. XXY.

B. XY.

C. XO.

D. XX.

Câu 14: Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n= 8. Số nhóm gen liên kết của loài này là

A. 8.

B. 4.

C. 6.

D. 2.

Câu 15: Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1)    Đột biến chuyển đoạn giữa hai NST tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết, an

(2)    Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn trong một NST chỉ làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST, không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trong nhóm gen liên kết.

(3)    Đột biến chuyển đoạn chỉ xảy ra trong một NST hoặc giữa hai NST không tương đồng.

(4)    Chuyển đoạn giữa hai NST không tương đồng làm thay đổi hình thái của NST.

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 16: Đặc điểm nào sau đây đúng với các loài động vật nhai lại?

A. Có dạ dày tuyến.

B. Có dạ dày 4 ngăn.

C. Có dạ dày đơn.

D. Có dạ dày cơ.

Câu 17: Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

A. sự thích nghi kiểu gen.

B. sự mềm dẻo kiểu hình.

C. sự thích nghi của sinh vật.

D. mức phản ứng.

Câu 18: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 14. Số loại thể một kép (2n-1-1) tối đa có thể có loài này là

A. 7.

B. 42.

C. 14.

D. 21.

Câu 19: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là

A. gen đa hiệu.

B. gen tăng cường.

C. gen điều hòa.

D. gen trội.

Câu 20: Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một NST?

A. Đảo đoạn NST.

B. Mất đoạn NST.

C. Lặp đoạn NST.

D. Chuyển đoạn giữa hai NST khác nhau.

Câu 21: Loại tế bào nào sau đây được gọi là tế bào trần?

A. Tế bào bị mất nhân.

B. Tế bào bị mất thành xenlulozơ.

C. Tế bào bị mất một số bào quan.

D. Tế bào bị mất màng sinh chất.

Câu 22: Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả như sau:

Chủng gây bệnhLoại nuclêôtit (tỉ lệ %)
ATUGX
Số 1101004040
Số 2203002030
Số 3220222630
Số 4353501812

Kết luận nào sau đây không đúng?

A.    Vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép.

B.    Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn.

C.    Vật chất di truyền của chủng số 3 là ARN mạch kép.

D.    Vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn

Câu 23: Cho các nhân tố sau:

(1)    Chọn lọc tự nhiên.

(2)    Giao phối ngẫu nhiên.

(3)    Giao phối không ngẫu nhiên.

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên.

(5) Đột biến.

(6) Di-nhập gen.

Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là

A. (3), (4), (5), (6)

B. (1), (3), (5), (6).

C. (1), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (5).

Câu 24: Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen tăng thêm một liên kết?

A.    Thay thế một cặp (A - T) bằng một cặp (G – X).

B.    Thêm một cặp (A - T).

C.    Mất một cặp (A - T).

D.    Thay thế một cặp (G-X) bằng một cặp (A - T).

Câu 25: Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là \(I^A\), \(I^B\), \(I^O\), trong đó \(I^A\)

\(I^B\) đều trội so với \(I^O\) nhưng không trội so với nhau. Người có kiểu gen \(I^A\)\(I^A\) hoặc \(I^A\)IO có nhóm máu A; kiểu gen \(I^B\)\(I^B\) hoặc \(I^B\)\(I^O\) có nhóm máu B; kiểu gen \(I^A\)\(I^B\) có nhóm máu AB, kiểu gen \(I^O\)\(I^O\) có nhóm máu O. Cho Sơ đồ phả hệ:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2020 có đáp án chi tiết mã đề 06
Biết rằng không xảy ra đột biến, người số 11 có bố mang nhóm máu Cho các phát biểu:

(1)    Biết được chính xác kiểu gen của 8 người.

(2)    Xác suất sinh con có máu O của cặp 8 – 9 là 1/24.

(3)    Xác suất sinh con có máu A của cặp 8 – 9 là 1/8.

(4)    Xác suất sinh con có máu B của cặp 10 – 11 là 3/4. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 26: Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là: \(0, 2 {AB \over aB}{De \over De}\) : \(0, 8 {AB \over aB}{De \over De}\) . Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1)    \(F_5\) có tối đa 9 loại kiểu gen.

(2)    Ở \(F_2\), có 25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen.

(3)    Ở \(F_3\), có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160.

(4)    Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở \(F_4\), số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 27: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen Aa và Bb lần lượt quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa và hình dạng quả. Cho cây thuần chủng hoa đỏ, quả tròn lại với cây thuần chủng hoa vàng, quả bầu dục thu được \(F_1\) có 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho \(F_1\) lai với nhau, \(F_2\) thu được 2400 cây thuộc 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó có 216 cây hoa đỏ, quả bầu dục, Cho các nhận xét sau:

(1)    Nếu hoán vị gen xảy ra ở một bên \(F_1\) thì \(F_2\) có 7 loại kiểu gen.

(2)    Ở \(F_2\) luôn có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

(3)    \(F_2\) luôn có 16 kiểu tổ hợp giao tử.

(4)    Ở thế hệ \(F_1\), nếu hoán vị gen chỉ xảy ở cơ thể đực thì tần số hoán vị gen ở cơ thể đục là 18%. Có bao nhiêu nhận xét đúng?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 28: Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:

\(F_1\): 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa

\(F_2\): 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa

\(F_3\):0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa

\(F_4\): 0,28AA; 0,24 Aa; 0,48aa

Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên

C. Đột biến gen.

D. Giao phối ngẫu nhiên.

Câu 29: Theo dõi sự di truyền của hai cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu \(F_1\) có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là

A. \(AB \over ab\) x \(AB \over ab\) ; hoán vị gen một bên với f= 25%

B. \(Ab \over aB\) x \(Ab \over aB\) ; f = 8, 65%

C. \(AB \over ab\)\(Ab \over ab\); f = 25%

D. \(Ab \over aB\)\(Ab \over ab\) ; f = 37, 5%

Câu 30: Trong quá trình nhân đôi của một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có 8 đơn vị tái bản giống nhau. Trên mỗi chạc chữ Y của một đơn vị tái bản, người ta thấy có 14 đoạn Okazaki. Tính đến thời điểm quan sát, số đoạn ARN mồi đã được tổng hợp cho quá trình nhân đôi ADN là

A. 128.

B. 112.

C. 120.

D. 240.

Câu 31: Một đoạn mạch bổ sung của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 5'...GXT XTT AAA GXT...3”.

Biết các bộ ba mã hóa các axit amin là GXU: Ala, AAA: Lys, XUU: Leu. Trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là

A. - Leu - Ala - Lys - Ala-

B. - Ala - Leu - Lys - Ala -

C. - Lys - Ala - Leu - Ala

D. - Leu - Lys - Ala - Ala -

Câu 32: Ở một loài động vật, mỗi cặp tính trạng màu thân và màu mắt đều do một cặp gen quy định. Cho con đực (XY) thân đen, mặt trăng thuần chủng lai với con cái (XX) thân xám, mắt đỏ thuần chủng được \(F_1\)đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho \(F_1\) giao phối với nhau, đời \(F_2\) có 50% con cái thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân đen, mắt trắng : 5% con đực thân xám, mắt trắng : 5% con đực thân đen, mắt đỏ. Tần số hoán vị gen ở cá thể cái \(F_1\)

A. 40%.

B. 20%.

C. 30%.

D. 10%.

Câu 33: Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet. Alen A có 2400 liên kết hiđrô; alen a có 2300 liên kết hiđrô. Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể ba (2n+1) có số nuclêôtit của các gen trên là T = 1000 và G = 1700. Kiểu gen của thể lệch bội trên là

A. AAA.

B. AAa .

C. aaa .

D. Aaa.

Câu 34: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D,d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được \(F_1\). Cho \(F_1\) tự thụ phấn, thu được \(F_2\) có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép : 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% cây hoa trắng, cánh kép: 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Kiểu gen của cây P có thể là  \(AA {Bd \over Bd} \) x \(aa {bD \over bD}\)

(2) \(F_2\) có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 16%.

(3) \(F_2\) có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.

(4) \(F_2\) có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 10,25%.

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 35: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới  tính có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được \(F_1\) gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho \(F_1\) giao phổi tự do với nhau thu được \(F_2\). Cho các phát biểu sau về các con ruồi ở thế hệ \(F_2\), có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1)    Trong tổng số ruồi \(F_2\), ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25%.

(2)    Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ bằng một phần ba ruồi đực mắt trắng.

(3)    Số ruồi cái mắt trắng bằng 50% số ruồi đực mắt trắng.

(4)    Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 25% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng.

A. 4

B. 1

C. 2.

D. 3.

Câu 36: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Gen A và B có tác động gây chết giai đoạn phối khi ở trạng thái đồng hợp tử trội AABB, Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1)    Trong loài này có tối đa 4 loại kiểu gen về kiểu hình hoa vàng.

(2)    Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được các cây \(F_1\)  có tỉ lệ kiểu  hình 8:6:1.

(3)    Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng thì sẽ thu được \(F_1\) có 25% số cây hoa đỏ.

(4)    Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được \(F_1\). Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở \(F_1\) thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 1/3.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 37: Một gen có chiều dài là 408nm và có 3100 liên kết hiđrô. Sau khi xử lý bằng 5-BU thành công thì số nuclêôtit từng loại của gen đột biến là

A. A = T = 500; G= X= 700.

B. A=T= 503; G = X = 697.

C. A = T = 499; G= X= 701.

D. A=T= 501; G= X = 699.

Câu 38: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 5 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau:

-    Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được \(F_1\) có tỉ lệ 2 cây hoa tím :1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.

-    Phép lại 2: Cây hoa vàng lại với cây hoa hồng (P), thu được \(F_1\) có tỉ lệ 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng :1 cây hoa trắng.

Biết rằng không xảy ra đột biến, không xét đến vai trò của bố mẹ trong phép lai. Cho 2 cá thể lại với nhau, thu được đời con có kiểu hình hoa vàng. Tính theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu Sơ đồ lai thỏa mãn?

A. 45.

B. 65.

C. 60.

D. 50.

Câu 39: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3  tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ là

A. 27/64.

B. 9/64.

C. 27/256.

D. 81/256.

Câu 40: Ở một loài động vật, trong quá trình giảm phân của cơ thể đực mang kiểu gen AABbDd có 20% tế bào đã bị rối loạn không phân li của cặp NST mang cặp gen Bb trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Kết quả tạo ra giao tử Abd chiếm tỉ lệ

A. 12,5%.

B. 80%.

C. 20%.

D. 25%.

Phần 2: Đáp án

1-B2-B3-C4-A5-C6-C7-A8-D9-C10-A
11-C12-D13-B14-B15-A16-B17-B18-D19-A20-A
21-B22-C23-C24-A25-A26-D27-D28-A29-C30-D
31-B32-B33-B34-C35-A36-B37-C38-D39-A40-C

Trên đây là bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh mã đề 06 có đáp án. Các em có thể lưu về làm tài liệu ôn tập và thử sức và tự đánh giá năng lực chuẩn bị cho kì thi THPT quan trọng sắp tới.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM