Đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn Sử Hà Tĩnh lần 2 có đáp án

Xuất bản: 24/06/2022 - Tác giả:

Đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn Sử Hà Tĩnh lần 2 có đáp án dành cho các em thi thử môn sử ngay tại nhà để tự đánh giá khả năng làm bài của mình.

Mục lục nội dung

Bạn đang muốn tìm các bộ đề thi thử tốt nghiệp môn sử tại nhà? Để giúp các em lớp 12 năm học 2021 - 2022 ôn thi thpt quốc gia môn lịch sử hiệu quả thì Đọc tài liệu xin gửi tới các em đề thi thử THPT quốc gia môn sử của tỉnh Hà Tĩnh lần 2 cùng đáp án dưới đây:

Đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn Sử tỉnh Hà Tĩnh lần 2

Câu 1: Phong trào cách mạng 1930- 1931 và cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945 có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Kết hợp các hình thức đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp.

B. Sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề cơ bản của cách mạng.

C. Hướng tới mục tiêu thành lập chính quyền do công nông làm chủ.

D. Đồng thời giương cao hai ngọn cờ phản đế và phản phong.

Câu 2: Luận cương chính trị (10-1930) không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất vì lí do nào sau đây?

A. Chưa xác định được khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân.

B. Chưa xác định được lực lượng chủ yếu tham gia cách mạng.

C. Không xác định được hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội thuộc địa.

D. Chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa.

Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại, Nhật Bản thực hiện chính sách liên minh chặt chẽ với quốc gia nào sau đây?

A. Mĩ.

B. Việt Nam.

C. Liên Xô.

D. Campuchia.

Câu 4: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Mĩ giai đoạn 1945-1973?

A. Vai trò điều tiết của Nhà nước.

B. Hợp tác chặt chẽ với Liên Xô.

C. Hợp tác với các nước Đông Âu.

D. Chi phí cho quốc phòng thấp.

Câu 5: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 là

A. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

B. liên minh chặt chẽ với Mĩ và Tây Âu.

C. gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D. liên minh chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Câu 6: Các tổ chức đại diện tiêu biểu cho hai khuynh hướng chính trị ở Việt Nam trong những năm 1925 - 1929 có điểm chung nào sau đây?

A. Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của dân tộc.

B. Đề ra đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo.

C. Giải quyết hài hòa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.

D. Tập hợp được lực lượng xã hội đông nhất.

Câu 7: Sự kiện nào sau đây diễn ra trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX?

A. Khởi nghĩa Yên Bái.

C. Tổ chức phong trào Đông Du.

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.

D. Thành lập Hội Duy tân.

Câu 8: Đến cuối thập niên 90 thế kỉ XX, tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là

A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

C. Liên minh châu Âu.

D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Câu 9: Từ đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, thế giới

A. diễn ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. xuất hiện cuộc Chiến tranh lạnh.

C. xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông- Tây.

D. diễn ra cuộc chiến tranh hạt nhân.

Câu 10: Trong giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

B. Nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng.

C. Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản.

D. Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh.

Câu 11: Nội dung nào sau đây là không đúng ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)?

A. Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta ở Giơnevơ.

B. Buộc Mĩ phải thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

C. Đập tan kế hoạch Nava của Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh.

D. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp ở Đông Dương.

Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đóng góp của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

A. Từng bước tìm kiếm đồng minh cho các mạng Việt Nam.

B. Xây dựng và truyền bá lí luận giải phóng giai cấp về Việt Nam.

C. Trực tiếp lãnh đạo phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

D. Giải quyết triệt để tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước.

Câu 13: Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam?

A. Thành lập chính quyền Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

B. Tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

C. Thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập đồng minh.

D. Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Câu 14: Nội dung nào sau đây là điểm giống nhau giữa các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ thực hiện ở Việt Nam (1954 - 1975)?

A. Thực hiện các mục tiêu của chiến lược toàn cầu.

B. Quân đội Sài Gòn là lực lượng chiến đấu chủ yếu.

C. Tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc.

D. Mở rộng đánh chiếm ra cả ba nước Đông Dương.

Câu 15: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10- 1930) đã

A. phát động Cao trào kháng Nhật.

B. thành lập Mặt trận Liên việt.

C. thông qua Luận cương chính trị.

D. tiến hành khởi nghĩa từng phần.

Câu 16: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), chiến thắng nào sau đây của quân dân Việt Nam đã làm phá sản kế hoạch Rơve?

A. Biên giới.

B. Điện Biên Phủ.

C. Ấp Bắc.

D. Vạn Tường.

Câu 17: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào sau đây vào Việt Nam với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

A. Quân Pháp.

B. Quân Mĩ.

C. Quân Anh.

D. Quân Trung Hoa Dân quốc.

Câu 18: Trong quá trình chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của Mĩ (1954 - 1975), nhân dân miền Nam Việt Nam đã

A. kết hợp với quân dân Lào và Campuchia cùng chống kẻ thù chung.

B. kết hợp đánh địch trên chiến trường và đấu tranh trên bàn đàm phán.

C. luôn nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước xã hội chủ nghĩa.

D. kết hợp giữa tiêu diệt địch với nổi dậy giành quyền làm chủ.

Câu 19: Cuối năm 1974 đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

A. Hồ Chí Minh.

B. Phước Long.

C. Tây Nguyên.

D. Huế - Đà Nẵng.

Câu 20: Trong những năm 1975-1979, quân đội Việt Nam đã phối hợp với lực lượng cách mạng Campuchia thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Giúp đỡ nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp.

B. Xóa bỏ chế độ diệt chủng Khơme đỏ.

C. Bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam.

D. Giúp đỡ nhân dân Lào kháng chiến chống Mĩ.

Câu 21: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) ở Đông Dương, thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam chủ yếu là do

A. nguồn nhân lực Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu.

B. tập trung vốn để đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

C. thị trường Việt Nam nhỏ hẹp không đáp ứng đủ yêu cầu.

D. muốn cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.

Câu 22: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1930?

A. Chiến tranh lạnh chấm dứt.

B. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập.

C. Phe phát xít thất bại hoàn toàn.

D. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp.

Câu 23: Từ năm 1919 đến giữa năm 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở quốc gia nào sau đây?

A. Anh.

B. Mĩ.

C. Pháp.

D. Nhật Bản.

Câu 24: Nội dung nào sau đây chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

A. Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên độc lập và tự do.

B. Đã chấm dứt hoàn toàn sứ mệnh lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức trở thành đảng cầm quyền.

D. Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Câu 25: Tháng 12-1953, Đảng Lao động Việt Nam chủ trương mở chiến dịch Điện Biên Phủ trong điều kiện

A. đã đánh giá đầy đủ những thuận lợi và khó khăn trên chiến trường.

B. kẻ thù đã lung lay ý chí xâm lược và từ bỏ chiến tranh ở Đông Dương.

C. thế và lực của ta đủ mạnh để tiêu diệt quân Pháp trên toàn Đông Dương.

D. Việt Nam giành được những thắng lợi bước đầu trên bàn đàm phán.

Câu 26: Trong phong trào dân chủ 1936 - 1939, nhân dân Việt Nam

A. tiến hành khởi nghĩa vũ trang

B. tiến hành cải cách ruộng đất.

C. đấu tranh đòi tự do, dân chủ.

D. đấu tranh đòi độc lập dân tộc.

Câu 27: Năm 1945, nhân dân Inđônêxia, Việt Nam và Lào đã tận dụng điều kiện khách quan nào sau đây để giành độc lập?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

B. Sự xác lập trật tự hai cực Ianta.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.

D. Sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô.

Câu 28: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) ở Đông Dương, thực dân Pháp thực hiện chính sách nào sau đây ?

A. Giảm tô thuế.

B. Chia ruộng đất cho dân cày.

C. Cướp ruộng đất.

D. Phát triển công nghiệp nặng.

Câu 29: Một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 là

A. mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

B. buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari về Việt Nam.

C. buộc Mĩ tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh.

D. đánh đổ chính quyền Ngô Đình Diệm.

Câu 30: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia Phi nào sau đây tiến hành cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai?

A. Nam Phi.

B. Ba Lan.

C. Mianma.

D. Malaixia.

Câu 31: Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), quân dân miền Nam Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

A. Tham gia phong trào xóa nạn mù chữ.

B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội.

D. Đấu tranh phá Ấp chiến lược.

Câu 32: Trong cuộc chiến đấu chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968), quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi quân sự nào sau đây?

A. Chiến dịch Tây Nguyên.

B. Chiến dịch Việt Bắc.

C. Trận Vạn Tường.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Câu 33: Trong những năm 1925 - 1929, tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có hoạt động nào sau đây?

A. Thành lập các Trung đội Cứu quốc quân.

B. Đưa cán bộ về nước truyền bá lí luận cách mạng.

C. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất.

D. Lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 34: Bài học kinh nghiệm nào sau đây được rút ra từ thực tiễn thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?

A. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao.

B. Xây dựng sức mạnh tổng hợp để chủ động ứng phó với mọi nguy cơ.

C. Kết hợp chặt chẽ sức mạnh của tiền tuyến với sức mạnh của hậu phương.

D. Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân chính quy và từng bước hiện đại.

Câu 35: Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) là

A. thành lập Liên minh châu Âu.

B. tiến hành chiến lược toàn cầu.

C. thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

D. phát động cuộc Chiến tranh lạnh.

Câu 36: Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

A. làm cho đời sống của con người kém an toàn.

B. nâng cao hiệu quả sản xuất của nền kinh tế.

C. thúc đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất.

D. góp phần chuyển biến sâu sắc cơ cấu kinh tế.

Câu 37: Năm 1945, quốc gia châu Á nào sau đây giành được độc lập?

A. Ai Cập.

B. Cuba.

C. Môdămbích.

D. Lào.

Câu 38: Nhận định nào sau đây là đúng về chủ trương của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941)?

A. Khẳng định lại nhiệm vụ chủ yếu được đề ra trong Luận cương chính trị.

B. Là sự trở về đầy đủ với tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên.

C. Đưa nhân dân ta bắt đầu bước vào thời kì vận động giải phóng dân tộc.

D. Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền với một nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

Câu 39: “Ấp chiến lược” được coi là “xương sống” của chiến lược chiến tranh nào sau đây?

A. “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968).

B. “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973).

C. “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965).

D. “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969-1973).

Câu 40: Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968), quân dân miền Nam Việt Nam đã

A. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch bình định của Pháp.

B. làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

C. đập tan kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.

D. đánh thắng chiến thuật “tìm diệt” của quân Mĩ.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn Sử tỉnh Hà Tĩnh lần 2

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11B21D31D
2D12A22D32C
3A13A23C33B
4A14A24D34B
5A15C25A35C
6A16A26C36A
7B17C27C37D
8C18D28C38B
9C19B29A39C
10B20B30A40D

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giới thiệu đến các em mẫu đề thi thử thpt quốc gia 2022 môn sử tỉnh Hà Tĩnh lần 2 có đáp án. Đừng quên tham khảo các mẫu đề thi thử thpt quốc gia 2022 môn sử khác nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM