Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử lần 3 - Đồng Đậu (có đáp án)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử lần 3 của trường THPT Đồng Đậu trong kì thi thử tốt nghiệp năm học 2020 - 2021 của trường.
Mục lục nội dung

Tham khảo ngay mẫu đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2020-2021 dành cho học sinh lớp 12 của trường THPT Đồng Đậu lần thi thứ ba vừa diễn ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Chi tiết đề thi thử môn Sử như sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử trường Đồng Đậu lần 3

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021

BÀI THI KHXH - MÔN: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút;Không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 601

Câu 1: Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì

A. có 17 quốc gia ở châu Phi giành được độc lập

B. có 17 quốc gia ở châu Phi gia nhập Liên Hợp quốc

C. tất cả các quốc gia ở châu Phi đều giành được độc lập

D. Nam Phi xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu 2: Quốc gia nào đã phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ sau chiến tranh thế giới II vào năm 1949?

A. Ấn Độ

B. Liên Xô.

C. Trung Quốc

D. Nhật Bản

Câu 3: Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam (1919-1925)?

A. Phong trào không bị tác động bởi khuynh hướng vô sản

B. Phong trào công nhân là phong trào đấu tranh duy nhất.

C. Phong trào công nhân là một bộ phận của phong trào yêu nước

D. Phong trào công nhân là nòng cốt của phong trào yêu nước

Câu 4: Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) được coi là

A. Đại hội đoàn kết toàn dân

B. Đại hội kháng chiến thắng lợi

C. Đại hội vĩ đại nhất của Đảng

D. Đại hội toàn dân kháng chiến

Câu 5: Các tổ chức trong mặt trận Việt Minh (1941-1945) ở Việt Nam được thành lập theo lứa tuổi, nghề nghiệp đều được gọi là “Hội cứu quốc” vì muốn

A. Nhắc nhở người dân nhớ nhiệm vụ chính là cứu nước, giải phóng dân tộc

B. Nhắc nhở người dân chống lại âm mưu chia để trị của phát xít Nhật

C. Nhân dân thực hiện đúng chủ trương và chỉ đạo của Quốc tế cộng sản

D. Người dân nhớ về bài học lịch sử “dựng nước phải đi đôi với giữ nước”

Câu 6: Hội nghị lần 8 (tháng 5/1941) Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam là

A. giành ruộng đất cho dân cày

B. đánh đổ đế quốc, phong kiến

C. đánh đổ phong kiến

D. giải phóng dân tộc

Câu 7: Thắng lợi nào của quân và dân ta trong giai đoạn 1946-1954, đã đánh bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?

A. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954

B. Chiến thắng Biên giới năm 1950

C. Chiến thắng Hòa Bình năm 1951

D. Chiến thắng Việt Bắc năm 1947

Câu 8: Thực dân Pháp mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1858 bằng cuộc tấn công vào địa điểm nào sau đây?

A. Đà Nằng

B. Hà Nội

C. Huế

D. Gia Định

Câu 9: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (tháng 7-1936) chủ trương thành lập mặt trận

A. Thống nhất dân chủ Đông Dương

B. Hội phản đế đồng minh Đông Dương

C. Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

D. Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

Câu 10: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám (1945) có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là

A. xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu

B. kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị, ngoại giao

C. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

D. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương

Câu 11: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng độc lập và tự do, và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập” (Trích: Tuyên ngôn độc lập, SGK lịch sử lớp 12, tr 118). Đoạn Tuyên ngôn độc lập trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định

A. Chủ quyền của nước ta trên cả hai phương diện pháp lệnh và thực tiễn

B. Nhân dân Mĩ, Pháp đã công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

C. Nhân dân Mĩ, Pháp phải ghi nhận những quyền dân tộc của Việt Nam

D. Chủ quyền của nước ta trên cả hai phương diện pháp lí và thực tiễn

Câu 12: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đã đạt được kết quả nào dưới đây?

A. Duy trì cường quốc số 1 thế giới trên mọi lĩnh vực

B. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự

C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc

D. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ

Câu 13: Theo quyết định của hội nghị Ianta (2/1945), quân đội nước nào sẽ chiếm đóng phía Nam vĩ tuyến 38 của Triều Tiên?

A. Quân đội Mĩ

B. Quân đội Pháp

C. Quân đội Anh

D. Quân đội Liên Xô

Câu 14: Trong thời kì (1954-1975), thắng lợi nào của nhân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A. Trận “Điện Biên Phủ trên không” (cuối 1972)

B. Chiến dịch Đường 14-Phước Long (1-1975)

C. Cuộc Tiến công chiến lược xuân - hè năm 1972.

D. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968

Câu 15: Đóng góp nổi bật của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1925- 1930 là

A. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

B. Truyền bá lý luận giải phóng dân tộc vào Việt Nam

C. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

D. Chuẩn bị tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng

Câu 16: Yếu tố nào dưới đây quyết định tính chất của cách mạng tháng Mười Nga (1917) và cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam?

A. Mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng

B. Phương thức giành chính quyền

C. Giai cấp lãnh đạo

D. Động lực tham gia

Câu 17: Sự kiện đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi là

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc (5/1954)

B. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết (7/1954)

C. Quân Pháp rút hết quân khỏi miền Bắc (5/1956)

D. Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/1954)

Câu 18: Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19461954), chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp” được Đảng đề ra trong chiến dịch nào?

A. Điện Biên Phủ 1954.

B. Biên giới Thu Đông 1950.

C. Việt Bắc Thu Đông 1947.

D. Tây Bắc thu đông 1952.

Câu 19: Tổ chức chính trị nào được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Tân Việt cách mạng Đảng.

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C. Việt Nam quang phục hội

D. Việt Nam nghĩa đoàn

Câu 20: Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946 phản ánh quy luật nào của lịch sử dân tộc Việt Nam?

A. Kiên quyết chống giặc ngoại xâm

B. Mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại

C. Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc

D. Dựng nước đi đôi với giữ nước

Một đề thi thử THPT quốc gia môn sử hay mà em đừng bỏ qua: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2021 THPT Trần Phú

Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là lí do Đảng, chính phủ quyết định mở chiến dịch biên giới năm 1950?

A. Thế và lực của quân dân Việt Nam đã lớn mạnh

B. Gây sức ép với Pháp trên mặt trận ngoại giao

C. Quyết tâm làm thất bại âm mưu của Pháp - Mĩ trong kế hoạch Rơ-ve

D. Tình hình quốc tế đã có nhiều thuận lợi cho Việt Nam

Câu 22: Giai cấp nào được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xác định là lực lượng chủ yếu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tư sản dân tộc

D. Tiểu tư sản

Câu 23: Thắng lợi quân sự nào của quân dân miền Nam đã mở ra khả năng đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ?

A. Chiến thắng Ấp Bắc

B. Chiến thắng Vạn Tường

C. Chiến thắng tết Mậu Thân

D. Chiến thắng Đồng Xoài

Câu 24: Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định

A. Quan hệ giữa cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới

B. Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

C. Vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản

D. Phương pháp, hình thức đấu tranh cách mạng

Câu 25: Trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945-1954), mục tiêu cao nhất của Đảng và chính phủ Việt Nam khi mở các chiến dịch quân sự là

A. Củng cố và mở rộng căn cứ kháng chiến Việt Bắc

B. Phá âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp

C. Thay đổi tình thế trên chiến trường để đưa kháng chiến đi lên

D. Từng bước đẩy quân Pháp lâm vào khó khăn phải kết thúc chiến tranh.

Câu 26: Điểm nổi bật của lực lượng tư sản dân tộc Việt Nam khi tham gia vào phong trào dân tộc dân chủ (1919-1925) là:

A. Đứng trên lập trường giai cấp, đấu tranh kiên định để giải phóng dân tộc và giai cấp

B. Chống Pháp độc quyền cảng Sài Gòn, kêu gọi nhân dân dùng hàng nội, bài hàng ngoại

C. Nặng về quyền lợi giai cấp, coi trọng đòi quyền tự do dân chủ, có tư tưởng thỏa hiệp

D. Đấu tranh vì quyền lợi dân tộc, giương cao chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn

Câu 27: Điểm tương đồng giữa các chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950, cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là gì?

A. Mục tiêu mở chiến dịch

B. Phương châm tác chiến của chiến dịch

C. Loại hình của chiến dịch

D. Nghệ thuật tác chiến trong chiến dịch

Câu 28: Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) là

A. hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương.

B. đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương

C. bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

D. đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương

Câu 29: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước (1945), khẩu hiệu nào sau đây đã đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân

A. Giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng đất

B. Cách mạng ruộng đất

C. Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

D. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói

Câu 30: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 không phải là

A. sự kiện kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp.

B. thắng lợi có ý nghĩa to lớn.

C. trận quyết chiến chiến lược giữa ta và địch.

D. trận có sự huy động lực lượng cao nhất.

Câu 31: Từ khi thế giới diễn ra xu thế hòa hoãn Đông-Tây đến những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản có điểm tương đồng là

A. bị Liên Xô, Trung Quốc, các nước Công nghiệp mới vươn lên cạnh tranh gay gắt

B. tăng trưởng nhanh chóng, là trung tâm kinh tế-tài chính lớn của giới tư bản

C. phát triển mạnh trở thành phe đối trọng với các nước xã hội chủ nghĩa

D. phát triển thiếu ổn định nhưng vẫn giữ vị trí hàng đầu thế giới

Câu 32: Yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế trên thế giới nửa sau thế kỉ XX là sự

A. Phát triển của cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại

B. Xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính

C. Xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền

D. Hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính lớn

Câu 33: Thắng lợi nào đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. Chiến thắng Ấp Bắc

B. Phong trào Đồng khởi

C. Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975

D. Chiến thắng Vạn Tường

Câu 34: Trong giai đoạn sau chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh tổng hợp, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

A. phát triển kinh tế

B. hội nhập quốc tế

C. ổn định chính trị

D. phát triển quốc phòng

Câu 35: Nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì thu được nhiều lợi nhuận từ

A. xuất khẩu phần mềm tin học

B. chế tạo, xuất khẩu vũ khí

C. sản xuất, xuất khẩu lương thực

D. bán phát minh, sáng chế

Câu 36: Sự chuyển biến quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai là từ

A. chưa có địa vị quốc tế trở thành khu vực được quốc tế coi trọng

B. từ những nước thuộc địa trở thành các quốc gia độc lập

C. quan hệ biệt lập đã đẩy mạnh hợp tác trong ASEAN

D. quốc gia nghèo trở thành những nước có nền kinh tế trung bình hoặc phát triển

Câu 37: Yếu tố nào quyết định sự du nhập và phát triển của khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời và thất bại

B. Các văn thân sĩ phu có nhận thức mới, chuyển hướng đấu tranh

C. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Việt Nam

D. Sự xuất hiện, phát triển của các lực lượng xã hội mới.

Câu 38: Phong trào Cần Vương chống Pháp (1885-1896) ở Việt Nam không có sự lãnh đạo của nhân vật nào dưới đây?

A. Phan Đình Phùng

B. Tôn Thất Thuyết

C. Hoàng Hoa Thám

D. Nguyễn Thiện Thuật

Câu 39: Sự kiện nào được coi là sự chuẩn bị đầu tiên, có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam

A. Cách mạng tháng Tám thành công.

B. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

C. Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương

D. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 40: Cuộc vận động xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng” ở Việt Nam nhằm giải quyết khó khăn gì?

A. Khó khăn về tài chính

B. Nạn đói và nạn dốt

C. Nạn đói

D. Nạn dốt

HẾT 

- Xem thêm trọn bộ đề thi thử thpt quốc gia 2021 tất cả các môn - 

Vậy là Đọc tài liệu đã gửi tới các em một mẫu đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sử có đáp án khá hay, đề thi vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi Sử mọi năm và chuẩn theo nội dung mà Bộ đã đề ra, hãy làm thử đề thi trong 50 phút rồi so sánh với đáp án phía dưới.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử lần 3 Đồng Đậu

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21B31D
2B12D22B32A
3C13C23B33B
4B14C24B34A
5A15D25C35B
6D16A26C36B
7D17B27C37D
8A18C28C38C
9D19B29A39D
10C20D30A40A

Trên đây là một tài liệu trong bộ đề thử tốt nghiệp 2021 có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử THPT quốc gia môn Sử đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ