Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2020 có đáp án chi tiết mã đề 08

Xuất bản: 06/05/2020 - Cập nhật: 08/05/2020 - Tác giả:

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2020 môn Sinh mã đề 08 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Dưới đây Đọc tài liệu sẽ chia sẻ đến các em đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh học mã đề 08 kèm đáp án. Qua tài liệu này, hy vọng các em đã có thể nắm vững kiến thức, chuẩn bị tốt cho kì thi

Phần 1: Đề thi

Câu 81. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai khi nói về quá trình hình thành loài mới?

A.    Cách lí địa lí trong một thời gian dài luôn dẫn đến hình thành loài mới.

B.    Trong cùng một khu vực địa lí, loài mới có thể được hình thành bằng con đường sinh thái hoặc lai xa và đa bội hóa.

C.    Cách li tập tính và cách lí sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới.

D.    Đa số các loài thực vật có hoa và dương xỉ đã được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa

Câu 82. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đột biến cấu trúc NST?

A.    Đột biến cấu trúc NST gồm bốn dạng là mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

B.    Đột biến cấu trúc NST luôn gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản của sinh vật.

C.    Đột biến cấu trúc NST có thể phát sinh do sự trao đổi chéo giữa hai cromatit trong một cặp NST

D.    Đột biến cấu trúc NST góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa.

Câu 83. Bệnh nào sau đây ở người do đột biến NST gây nên?

A. Mù màu.

B. Máu khó đông.

C. Ung thư máu ác tính

D.  Bạch tạng.

Câu 84. Ở người, gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X

A. không có alen tương ứng trên NST Y.

B. chỉ được di truyền từ mẹ cho con gái.

C. luôn tồn tại thành từng cặp alen.

D.  chỉ được di truyền từ bố cho con trai.

Câu 85. Ví dụ nào sau đây phản ánh mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?

A.    Tảo giáp nở hoa gây độc cho sinh vật sống trong cùng môi trường

B.    Trong một ruộng lúa, lúa và cỏ cạnh tranh nhau về dinh dưỡng và ánh sáng

C.    Trong một vườn ươm bạch đàn, một số cây bị chết do thiếu ánh sáng.

D.    Bồ nông đi kiếm ăn theo đàn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng lẻ.

Câu 86. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không làm thay đổi thình phần kiểu gen của quần thể?

A. Di – nhập gen

B. Giao phối ngẫu nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.

D.  Chọn lọc tự nhiên.

Câu 87. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hô hấp ở người bình thường?

A.    Nồng độ O2 trong khí hít vào luôn nhỏ hơn nồng độ O2 trong khí thở ra.

B.    Nhịp thở của trẻ em luôn chậm hơn nhịp thở của người trưởng thành.

C.    Nhịp thở của một người khi đang chạy luôn nhanh hơn nhịp thở của người đó lúc nghỉ ngơi.

D.    Nồng độ CO2 trong khí thở ra luôn nhỏ hơn nồng độ CO2 trong khi hít vào.

Câu 88. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai khi nói về di nhập gen?

A.    Di - nhập gen làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

B.    Dị - nhập gen chi ảnh hưởng tới các quần thể có kích thước lớn.

C.    Di - nhập gen là nhân tố tiến hóa vô hướng.

D.    Di - nhập gen có thể làm phong phú vốn gen của quần thể.

Câu 89. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoản đơn.

A. Ếch đồng

B. Cá chép

C. Cá sấu

D.  Chim sâu.

Câu 90. Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A.    Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa đồng quy.

B.    Cơ quan tương tự phản ánh hướng tiến hóa phân li.

C.    Tính phổ biến của mã di truyền là một bằng chứng sinh học phân tử

D.    Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa gián tiếp.

Câu 91. Trong giờ thực hành chiết rút diệp lục và carôtenôit ở thực vật, bốn nhóm học sinh đã sử dụng mẫu vật và dung môi như sau:

Nhóm học sinhMẫu vậtDung môi
ở cốc thí nghiệmở cốc đối chứng
ILá khoai lang còn xanhCồn 90-96°Nước cất
IILà khoai lang đã úa vàngCồn 90-96°Nước cất
IIICủ cà rốtCồn 90-96°Nước cất
IVQuả cà chua chínCồn 90-96°Nước cất

Cho biết thí nghiệm được tiến hành theo đúng quy trình. Dự đoán nào sau đây sai về kết quả thí nghiệm?

A.    Dịch chiết ở tất cả các cốc đối chứng đều không có màu.

B.    Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm II có màu vàng.

C.    Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm I có màu xanh lục.

D.    Dịch chiết ở cốc thử nghiệm của nhóm III và nhóm IV đều có màu đỏ.

Câu 92. Bộ NST của thể song nhị bội được hình thành từ hai loài thực vật (loài thứ nhất có bộ NST 2n = 24, loài thứ hai có bộ NST 2n = 26) gồm bao nhiêu cặp tương đồng?

A. 25.

B. 50.

C. 12.

D.  13.

Câu 93. Loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình phiên mã?

A. Ligaza.

B. ADN polimeriza.

C. Restrictaza.

D.  ARN polimeraza.

Câu 94. Một NST có trình tự các gen là ABCDE.FGH bị đột biến tạo ra NST mới có trình tự gen là ABCHGF.ED. Dạng đột biến này

A.    có thể làm thay đổi trạng thái hoạt động của gen,

B.    được vận dụng để loại bỏ những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng.

C.    làm gia tăng số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của loài.

D.    được vận dụng để làm tăng số lượng alen của một gen nào đó trên NST.

Câu 95. Theo quan niệm hiện đại, quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất diễn ra theo trình tự

A.    Tiến hoá tiền sinh học → Tiến hoá sinh học → Tiến hoá hoá học.

B.    Tiến hoá hoá học → Tiến hoá tiền sinh học → Tiến hoá sinh học.

C.    Tiến hoả hoá học → Tiến hoá sinh học → Tiến hoá tiền sinh học.

D.    Tiến hoá sinh học → Tiến hoá hoá học → Tiến hoá tiền sinh học.

Câu 96. Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền là

A. ligaza

B. restrictaza.

C. catalaza.

D.  nucleaza.

Câu 97. Để tưới nước hợp lý cho cây cần căn cứ vào bao nhiêu đặc điểm sau đây?

I. Đặc điểm di truyền của cây.

II. Đặc điểm của loại đất.

III. Đặc điểm thời tiết, khí hậu.

IV. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây.

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D.  2.

Câu 98. Nguyên liệu của quá trình dịch mã là

A. axit béo.

B. glucôzơ.

C. Axit amin.

D.  nuclêôtit.

Câu 99. Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật, kiểu phân bố theo nhóm thường gặp khi

A.    điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường và các cá thể thích sống tụ họp với nhau.

B.    điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và các cá thể thích sống tụ họp với nhau.

C.    điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường và các cá thể có sự cạnh tranh gay gắt.

D.    điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và các cá thể có sự cạnh tranh gay gắt.

Câu 100. Nếu kết quả của phép lại thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đang xét

A.    nằm ở vùng tương đồng trên NST giới tính X và Y.

B.    nằm trên nhiễm sắc thể thường.

C.    nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X.

D.    nằm ở tế bào chất

Câu 101. Ở bí ngô, màu hoa do một cặp gen (D, d) quy định, hình dạng quả do hai cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được . Cho , tự thụ phấn, thu được có tỉ lệ kiểu hình: 6 cây hoa vàng, quả dẹt : 5 cây hoa vàng, quà tròn : 2 cây hoa vàng, quả dài : 3 cây hoa trắng, quả dẹt: 1 cây hoa trắng, quả tròn. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của P có thể là  x 

II.     có 25% số cây hoa vàng, quả dẹt dị hợp tử về ba cặp gen,

III.     có tối đa bốn loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng, quả tròn.

IV.    Cho cây  lai phân tích, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1.

A. 1.

B. 3.

C. 4

D.  2

Câu 102. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,4 AA : 0,5 Aa : 0,1 aa. Nếu không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác thì

A.    ở thế hệ , quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.

B.    tần số alen A tăng dần qua các thế hệ

C.    quần thể dần phân hóa thành hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

D.    tần số kiểu gen aa giảm dần qua các thế hệ

Câu 103. Ở một quần thể thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quà vàng. Thế hệ xuất phát (P) có 90% số cây quả đỏ, qua giao phấn ngẫu nhiên, thu được có 6,25% cây quả vàng. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.    Thành phần kiểu gen của thế hệ (P) là 0,6 Aa : 0,3 AA : 0,1 aa.

II.    Nếu cho (P) giao phấn ngẫu nhiên hai thế hệ rồi cho tự thụ phấn bắt buộc qua ba thế hệ liên tiếp thì ở thế hệ F5 có số cây quả đỏ đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 45/64.

III.    Nếu cho (P) tự thụ phấn qua hai thế hệ thì thu được có 78,75% cây quả đỏ.

IV.    Nếu cho các cây quả đỏ ở thế hệ (P) giao phấn ngẫu nhiên thì thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng

A. 3

B. 2.

C. 4.

D.  1.

Câu 104. Cho sơ đồ phả hệ sau:

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2020 có đáp án chi tiết mã đề 08
Biết rằng mỗi bệnh do một trong hai alen của một gen quy định, gen quy định bệnh máu khó đông nằm ở vùng không tương đồng trên NST X và người phụ nữ số 3 mang gen gây bệnh máu khó đông, không xảy ra đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Phân tích phả hệ trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.    Có tối đa 6 người có thể xác định được chính xác kiểu gen.

II.    Có tối đa 15 người mang gen gây bệnh bạch tạng.

III.    Xác suất cặp vợ chồng 13 – 14 sinh con gái đầu lòng không mắc cả hai bệnh là 42,5%.

IV.    Xác suất cặp vợ chồng 13 - 14 sinh con trai mắc một trong hai bệnh là 16,25%.

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D.  3.

Câu 105. Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, đặc điểm sinh vật nổi bật ở kỉ đệ tứ thuộc đại Tân sinh là

A. phát sinh các nhóm linh trưởng

B. xuất hiện loài người.

C. dương xỉ phát triển mạnh.

D.  cây có mạch và động vật lên cạn.

Câu 106. Xét ba tính trạng ở một loài thực vật, mỗi tính trạng do một gen có hai alen quy định, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây (P) đều có kiểu hình trội về ba tính trạng giao phận với nhau, thu được có 2,5% số cây mang kiểu hình lặn về cả ba tính trạng. Biết rằng, ba cặp gen này nằm trên hai cặp NST, hoán vị gen chỉ xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.    Hai cây (P) có kiểu gen giống nhau.

II.    Tần số hoán vị gen là 20%.

III.     có 52,5% số cây có kiểu hình trội về ba tính trạng

IV.     cố tối đa 21 loại kiểu gen,

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D.  2

Câu 107. Ở ruồi giấm, tiến hành phép lai  x , thu được . Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái với tần số 20%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.     không có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng.

II.   có 28,125% ruồi mang kiểu hình trội về bốn tính trạng.

III.   có 6,25% ruồi đực mang một alen lặn.

IV.   có tối đa 12 loại kiểu hình (không xét tính trạng giới tính).

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D.  3.

Câu 108. Ở ruồi giấm, alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng?

A.     x 

B.     x .

C.     x .

D.     x .

Câu 109. Một gen ở tế bào nhân thực dài 425 nm và có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 220 nuclêôtit loại T và 20% số nuclêôtit loại X. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về gen này?

I.    Mạch 1 có 

II.    Mạch 2 có 

III.    Mạch 2 có

IV.    Mạch 2 có X = 20%.

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D.  2.

Câu 110. Giả sử trong quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen  đã xảy ra hoán vị gen ở 200 tế bào. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là:

A. 1 : 1.

B. 4 : 4 : 1 : 1.

C. 1 : 1 : 1 : 1.

D.  9 : 9 : 1 : 1.

Câu 111. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ kiểu gen là 1:1?


A. x

B.    

C.    

D.    

Câu 112. Theo lí thuyết, năm tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBbDdEe giảm phân bình thường tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 32.

B. 5.

C. 10.

D.  16.

Câu 113. Khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì

A.    Mức sinh sản của quần thể và tỉ lệ sống sót của các con non đều giảm.

B.    Kích thước quần thể tăng lên nhanh chóng.

C.    Các cá thể trong quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn nhau.

D.    Mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm.

Câu 114. Hình bên mô tả sự biến động trong số lượng cá thể của quần thể thỏ (con mồi) và số lượng cá thể của quần thể mèo rừng Canada (sinh vật ăn thịt). Phân tích hình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2020 có đáp án chi tiết mã đề 08 114

I.    Nếu số lượng thỏ đang tăng thì chắc chắn số lượng mèo rừng cũng đang tăng và khi số lượng thỏ đang giảm thì số lượng mèo rừng cũng đang giảm.

II.    Khi kích thước quần thể mèo rừng đạt tối đa thì kích thước quần thể thỏ giảm xuống mức tối thiểu.

III.    Khi kích thước quần thể thỏ đạt tối đa thì kích thước quần thể mèo rừng cũng đạt mức tối đa.

IV.    Số lượng cá thể của quần thể thỏ luôn lớn hơn số lượng cá thể của quần thể mèo rừng.

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D.  4.

Câu 115. Ở một loài thực vât, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định lá không xẻ thùy trội hoàn toàn so với alen b quy định lá xẻ thùy; alen D quy định hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với alen d quy định hoa màu trắng, kiểu gen Dd quy định hoa màu hồng. Các gen nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Cho cây thân cao, lá không xẻ thùy, hoa màu hồng (P) tự thụ phấn, thu được . Theo lí thuyết, tỉ lệ nào sau đây không phù hợp với tỉ lệ kiểu hình ở ?

A. 27 : 9 : 9 : 9 :3 : 3: 3 :1.

B. 1 : 2 : 1.

C. 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1.

D.  18 : 9 : 9 : 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1.

Câu 116. Cho biết một vòng tròn I, II, III, IV mô tả sự trùng nhau về ổ sinh thái sinh dưỡng của bốn quần thể thuộc bốn loài thú ( quần thể I, II, III, IV) sống trong cùng một khu vực. Khi nguồn thức ăn cạn kiệt thì sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể nào diễn ra gay gắt nhất?

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2020 có đáp án chi tiết mã đề 08 116
A. Quần thể III.

B. Quần thể I.

C. Quần thể II.

D.  Quần thể IV.

Câu 117. Cho cây có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Theo lí thuyết, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen?

A. 12.

B. 8.

C. 3.

D.  6.

Câu 118. Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Trên mỗi cặp NST xét một gen có hai alen. Giả sử đột biến làm phát sinh thể một ở tất cả các cặp NST. Theo lí thuyết, các thể một trong loài này có tối đa bao nhiêu kiểu gen thuộc về các gen đang xét?

A. 216.

B. 16.

C. 54.

D.  432.

Câu 119

. Thực hiện phép lai giữa gà trống có kiểu gen đồng hợp tử lặn với gà mái chân cao thuần chủng thu được . Cho tạp giao thu được có tỉ lệ kiểu hình : 6 gà mái chân cao : 2 gà mái chân thấp : 3 gà trống chân cao : 5 gà trống chân thấp. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.    Tính trạng chiều cao chân do hai cặp gen quy định theo kiểu tương tác cộng gộp.

II.    Tất cả gà đều dị hợp tử về hai cặp gen.

III.    Lai phân tích gà trống , thu được có tỉ lệ gà trống chân cao bằng tỉ lệ gà mái chân cao.

IV.    Tất cả gà chân thấp ở đều có kiểu gen đồng hợp tử lặn.

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D.  4.

Câu 120. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể?

A.    Cấu trúc tuổi của quần thể là tổ hợp các nhóm tuổi của quần thể.

B.    Cấu trúc tuổi của quần thể thường ổn định, không phụ thuộc vào môi trường.

C.    Cấu trúc tuổi của quần thể ảnh hưởng đến kích thước của quần thể.

D.    Cấu trúc tuổi của quần thể không ổn định, thường thay đổi theo mùa, theo năm.

Phần 2: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh

81.A82.B83.C84.A85.C86.B87.C88.B89.B90.C
91.D92.A93.D94.A95.B96.A97.B98.C99.A100.D
101.D102.C103.B104.A105.B106.C107.D108.A109.C110.D
111.A112.B113.A114.C115.A116.C117.B118.A119.B120.B

Trên đây là bộ  đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh mã đề 08 có đáp án. Các em có thể lưu về làm tài liệu ôn tập và thử sức và tự đánh giá năng lực chuẩn bị cho kì thi THPT quan trọng sắp tới

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM