Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2020 có đáp án chi tiết mã đề 07

Xuất bản: 05/05/2020 - Tác giả:

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh mã đề 07 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới

Mục lục nội dung

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh học mã đề 07 có đáp án để bổ sung kiến thức, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (mã đề 07) có đáp án

Phần 1: Đề bài

Đề thi thử gồm 40 câu hỏi được biên soạn dựa theo cấu trúc đề thi chính thức của bộ GD&ĐT. Nội dung bám sát theo chương trình học môn Sinh lớp 12. Sau khi hoàn thành thì so sánh với đáp án ở cuối bài viết.

Câu 81. Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là:

A. dạ dày, ruôt non, ruột già.

B. miệng, thực quản, dạ dày.

C. miệng, dạ dày, ruột non.

D. thực quản, dạ dày, ruột non.

Câu 82. Khi nói về sư di truyền của gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X ở người, trong trường hợp không có đột biến, phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Gen của mẹ chỉ di truyền cho con trai mà không di truyền cho con gái.

B. Tỉ lệ người mang kiểu hình lặn ở nam giới cao hơn ở nữ giới.

C. Gen của bố chỉ di truyền cho con gái mà không di truyền cho con trai.

D. Ở nữ giới, trong tế bào sinh dưỡng gen tồn tại thành cặp alen.

Câu 83. Trong các kí hiệu về thể lệch bội sau, đâu là kí hiệu của thể không ?

A. 2n + 4.

B. 2n + 2.

C. 2n – 2.

D. 2n – 4.

Câu 84. Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về kết quả của quá trình nhân đôi ADN ?

A. 2 ADN con được cấu tạo giống nhau và giống ADN mẹ.

B. 2 ADN con được cấu tạo giống nhau và khác ADN mẹ.

C. 2 ADN con được cấu tạo giống nhau và 1 ADN con khác ADN mẹ.

D. 2 ADN con được cấu tao khác nhau và 1 ADN con giống ADN mẹ.

Câu 85. Số lượng cá thể của quần thể sinh vật bị biến động do hoạt đông khai thác quá mức của con người là kiểu biến động số lượng cá thể :

A. theo chu kì ngày đêm.

B. theo chu kì nhiều năm.

C. theo mùa.

D. không theo chu kì.

Câu 86. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?

A.    Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen theo một hướng xác định.

B.    Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.

C.    Di – nhập gen có thể mang đến những alen đã có sẵn trong quần thể.

D.    Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Câu 87. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về hai cặp gen đang xét?

A. AaBbdd.

B. aabbdd.

C. AaBbDd.

D. aabbDd.

Câu 88. Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó cả hai loài cùng có lợi là mối quan hệ:

A. hợp tác.

B. hội sinh.

C. cạnh tranh.

D. hỗ trợ.

Câu 89. Quần thể dễ có khả năng suy vong khi kích thước của nó đạt:

A. mức tối thiểu.

B. mức tối đa.

C. dưới mức tối thiểu.

D. mức cân bằng.

Câu 90. Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được \(F_1\) gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho \(F_1\) tự thụ phấn thu được \(F_2\) có tỉ lệ 9 quả dẹt: 6 quả tròn: 1 quả dài. Tính trạng hình dạng quả bí ngô di truyền theo quy luật di truyền:

A. tương tác bổ sung.

B. đa hiệu gen.

C. liên kết gen.

D. tương tác cộng gộp.

Câu 91. Trong quang hợp ở cây xanh, pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?

A. Chất nền (stroma).

B. Màng trong.

C. Tilacoit.

D. Màng ngoài.

Câu 92. Theo lí thuyết, các tế bào sinh dục chín có kiểu gen aaBbDd giảm phân tạo ra loại giao tử abd chiếm tỉ lệ là:

A. 15%.

B. 25%.

C. 50%.

D. 12,5%.

Câu 93. Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh:

A. sự tiến hóa đồng quy.

B. nguồn gốc chung các loài.

C. quan hệ họ hàng giữa các loài.

D. sự tiến hóa phân li.

Câu 94. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp, kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ dẫn đến hình thành:

A. loài mới.

B. quần thể.

C. nòi sinh học.

D. nhóm phân loại trên loài.

Câu 95. Các nucleotit trên hai mạch polinucleotit liên kết với nhau bằng liên kết:

A. hidro.

B. phosphodieste.

C. hóa trị.

D. peptit.

Câu 96. Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là :

A. khoảng thuận lợi.

B. giới hạn sinh thái.

C. khoảng chống chịu.

D. ổ sinh thái.

Câu 97. Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vât có ý nghĩa:

A.    giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống.

B.    tăng hiệu quả sử dụng nguồn sống, tăng sự cạnh tranh giữa các quần thể.

C.    giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.

D.    tăng sự cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.

Câu 98. Khi nói về sự tuần hoàn máu, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.    Ở hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể.

II.    Càng xa tim huyết áp càng tăng, tốc độ máu chảy càng lớn.

III.    Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tốc độ máu chảy càng lớn.

IV.    Huyết áp cưc đạo lúc tim dãn, cực tiểu lúc tim co.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 99. Khi nói về các nhân tố sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.    Trong thiên nhiên, các nhân tố sinh thái luôn tác động và chi phối lẫn nhau, tác động cùng một lúc lên cơ thể sinh vật, do đó cơ thể phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động của các nhân tố.

B.    Vi sinh vật, nấm, động vật, thực vật và con người được coi là những nhân tố sinh thái hữu sinh.

C.    Nhân tố sinh thái là tất cả các nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống sinh vật.

D.    Các loài sinh vật khác nhau phản ứng như nhau với tác động như nhau của cùng một nhân tố sinh thái.

Câu 100. Khi nói về dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I.    Cấu tạo tế bào mạch gỗ là tế bào chết còn mạch rây là tế bào sống.

II.    Động lực của dòng mạch rây là phối hợp cả 3 lực còn mạch gỗ là 1.

III.    Dòng mạch gỗ là dòng đi lên, dòng mạch rây là dòng đi xuống.

IV.    Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là nước và ion khoáng.

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 101. Mạch gốc của gen có trình tự các đơn phân 3’…ATGXTAG…5’. Trình tự các đơn phân tương ứng trên đoạn mạch của phân tử mARN do gen này tổng hợp là:

A. 5’…UAXGAUX…3’.

B. 5’…AUGXAGX…3’.

C. 3’…UAXGAUX…5’.

D. 3’…ATGXTAX…5’.

Câu 102. Một tế bào vi khuẩn vô cùng mẫn cảm với tetraxilin (một loại chất kháng sinh) nhưng trong tế bào chất của chúng lại mang những gen kháng với ampitxilin (một loại kháng sinh khác). Người ta tiến hành chuyển gen gen kháng tetraxilin từ một loài sinh vật khác vào trong tế bào vi khuẩn bằng phương pháp biến nạp. Sau khi thao tác xong người ta cho vào môi trường nuôi cấy tetraxilin sau đó lại thêm vào ampitxilin. Những vi khuẩn còn sống tiến hành sinh trưởng và phát triển, đồng thời tạo ra lượng sản phẩn. Có bao nhiêu nhận xét đúng về hệ gen của chủng vi khuẩn này ?

I.    Gen quy định tổng hợp kháng sinh của vi khuẩn hoat động độc lập với hệ gen của vùng nhân.

II.    Vi khuẩn bây giờ trở thành một sinh vật biến đổi gen.

III.    Do hệ gen đã bị đột biến, nếu thêm vào môi trường penicilin (một loại kháng sinh) thì vi khuẩn vẫn sinh trưởng bình thường.

IV.    Gen ngoài tế bào chất của vi khuẩn mang gen của hai loài sinh vật khác nhau.

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 103. Hình vẽ bên mô tả một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 07 103
Phát biểu nào sau đây đúng?

A.    Dạng đột biến này giúp nhà chọn giống chuyển gen mong muốn.

B.    Dạng đột biến này giúp làm tăng hoạt tính của enzim amilaza.

C.    Dạng đột biến này giúp nhà chọn giống loại bỏ gen không mong muốn.

D.    Hình vẽ mô tả dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 104. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu nhận xét dưới đây đúng?

I. Tiến hóa nhỏ sẽ không xảy ra nếu tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

II.    Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm sự đa dạng di truyền nên không có vai trò đối với tiến hóa.

III. Khi không có tác động của đột biến, chọn lọc tự nhiên và di – nhập gen thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi.

IV.    Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 105. Ở một loài, hai gen B và D cách nhau 20cm, quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen \(Aa {Bd \over bD}\) có thể tạo ra loai giao tử ABd với tỉ lệ là :

A. 35%.

B. 0%.

C. 20%.

D. 40%.

Câu 106. Trên mạch thứ nhất của gen có 25% Guanin, 18% Adenin ; trên mạch thứ hai của gen có 15% Guanin. Tỉ lệ % số nucleotit loại Xitozin của gen là :

A. 30%.

B. 20%.

C. 45%.

D. 15%.

Câu 107. Ở đậu Hà Lan, gen A quy đinh tính trạng hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng hạt xanh. Theo dõi sự di truyền màu sắc hạt trên cây đậu Hà Lan, người ta thu được kết quả như sau : P : hạt vàng × Hạt vàng, \(F_1\) có tỉ lệ 3 hạt vàng : 1 hạt xanh. Kiểu gen nào của P phù hợp với kết quả của phép lai trên, biết không xảy ra đột biến ?

A. P : Aa x Aa.

B. P : AA x AA.

C. P : Aa x aa.

D. P : AA x Aa.

Câu 108. Một bộ nhiễm sắc thể của một loài thực vật có hoa gồm 5 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu I, II, III, IV, V. Khi khảo sát một quần thể của loài này, người ta phát hiện bốn thể đột biến (kí hiệu a, b, c, d). Phân tích tế bào hoc bốn thể đột biến đó, thu được kết quả như sau :

Thể đột biếnSố lượng nhiễm sắc thể đếm được từng cặp
IIIIIIIVV
a33333
b42224
c32222
d32232

Có bao nhiêu thể đột biến lệch bội trong các thể đột biến đã cho ?

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 109. Ở loài hoa anh thảo (Primula sinensis), giống hoa màu đỏ thuần chủng có kiểu gen (AA), giống hoa màu trắng thuần chủng có kiểu gen (aa). Người ta tiến hành thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Đem giống hoa màu đỏ (AA) trồng ở môi trường luôn có nhiệt độ \(35^0C\) chỉ thu được hoa màu trắng. Lấyhạtnhữngcâyhoamàutrắngnàytrồngởmôitrườngluôn có nhiệt độ \(​​20^0C\) chỉ thu được hoa màu đỏ.

Thí nghiệm 2: Đem giống hoa màu trắng (aa) trồng ở môi trường luôn có nhiệt độ \(35^0C\) hoặc \(​​20^0C\) chỉ thu được hoa màu trắng.

Có bao nhiêu nhận xét dưới đây đúng khi nói về sự biểu hiện màu sắc ở loài hoa anh thảo (Primula sinensis) trên ?

I. Tập hợp các kiểu hình trên gọi là mức phản ứng của kiểu gen quy định kiểu hình màu hoa ở loài hoa anh thảo (Primula sinensis).

II. Giống hoa màu đỏ (AA) trồng ở môi trường có nhiệt độ \(35^0C\), khi nhiệt độ môi trường thay đổi còn \(​​20^0C\), có một số cây trong giống hoa màu đỏ (AA) biểu hiện kiểu hình hoa màu trắng.

III. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước những điều kiện môi trường khác nhau, kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

IV. Sự biểu hiện kiểuhình ở loài hoa anhthảo (Primua sinensis) theo nhiệt độmôi trườnglà do thường biến.

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 110. Có 4 quần thể thỏ sống ở 4 môi trường có khu phân bố ổn định; không có di cư và nhập cư. Diện tích môi trường phân bố và mật độ của 4 quần thể như sau :

Quần thểABCD
Diện tích môi trường (ha)112322213276
Mật độ (cá thể/ha)324187233181

Sắp xếp kích thước quần thể theo thứ tự giảm dần là :

A. B → D → C → A.

B. A → B → C →

D. C. B → D → A → C.

D. A → C → D → B.

Câu 111. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb × AaBb cho đời con có tỉ lê kiểu hình thân cao, hoa đỏ đồng hợp trong số thân cao, hoa đỏ ở \(F_1\) là:

A. 1/9.

B. 8/9.

C. 2/3.

D. 1/3.

Câu 112. Một quần thể ngẫu phối, xét một gen có 2 alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số kiểu gen dị hợp tử gấp 8 lần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình của quần thể là:

A. 96% cây thân cao : 4% cây thân thấp.

B. 84% cây thân cao : 16% cây thân thấp.

C. 75% cây thân cao : 25% cây thân thấp.

D. 36% cây thân cao : 64% cây thân thấp.

Câu 113. Cho đoạn ADN trên mạch khuôn ở người và một đoạn ARN của một loài virut gây suy giảm miễn dịch.

Đoạn ADN : 3’XXGTA (1) XAGGXGAAAT (2) TGGTTAGGGA (3) GATTTAXT 5’

Đoạn ARN : 5’AUGUAUGGUUAAA3’

Bình thường đoạn ADN ở người phiên mã rồi dịch mã sẽ tạo ra chuỗi polipeptit tổng hợp bạch cầu. Khi virut xâm nhập vào cơ thể, virut sẽ tiến hành phiên mã ngược và chèn vào một trong 3 kí hiệu (1), (2), (3) trên đoạn ADN, gây đột biến mất hoặc thêm một cặp nucleotit ảnh hưởng đến chức năng bạch cầu. Biết exon chiếm 2 bộ mã di truyền còn intron chiếm một bộ mã di truyền, quá trình trưởng thành của mARN không có sự hoán vị giữa các exon. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng khi nói về đoạn thông tin trên ?

I.    Các bộ mã di truyền trong đoạn ADN của người này thể hiện tính thoái hóa.

II.    Trường hợp đoạn ADN của virut sau khi phiên mã ngược chèn vào vị trí (2) trên ADN của người thì chuỗi polipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp sẽ có 7 axit amin.

III.    Trong 3 trường hợp bị virut xâm nhập và trường hợp bình thường polipeptit hoàn chỉnh có số axit amin ít nhất có thể rơi vào trường hợp đoạn ADN của virut chèn vào vị trí (1) trên ADN của người.

IV.    Bình thường, chuỗi polipeptit hoàn chỉnh tổng hợp bạch cầu sẽ có 5 axit amin.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 114. Ở ruồi giấm, khi nghiên cứu về màu cánh người ta thực hiện các phép lai sau :

-    Phép lai thứ nhất : P đực cánh xám x cái cánh xám → \(F_1\) thu được tỉ lệ 2 ruồi cái cánh xám : 1 ruồi đực cánh xám : 1 ruồi đực cánh trắng.

-    Phép lai thứ hai : P đực cánh đỏ x cái cánh xám → \(F_1\) thu được tỉ lệ 1 ruồi cái cánh đỏ : 1 ruồi cái cánh xám : 1 ruồi đực cánh xám : 1 ruồi đực cánh trắng.

-    Phép lai thứ ba : P đực cánh đỏ x cái cánh đỏ → \(F_1\) thu được tỉ lệ 2 ruồi cái cánh đỏ : 1 ruồi đực cánh đỏ : 1 ruồi đực cánh trắng.

Biết màu xánh của ruồi do một gen quy định, không xảy ra đột biến. Theo kết quả này có bao nhiêu kết luận sau đúng ?

I.    Tính trạng màu cánh do một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X có alen trên Y.

II.    Lấy ruồi cái đời P ở phép lai thứ hai lai với ruồi đực ở phép lai thứ ba sẽ cho tỉ lê đời con 50% cánh xám : 25% cánh đỏ : 25% cánh trắng.

III. Lấy ruồi cái đời P ở phép lai thứ hai lai với ruồi đực ở phép lai thứ nhất sẽ cho tỉ lệ đời con 2 cái cánh xám : 1 đưc cánh xám : 1 đực cánh trắng.

IV.    Lấy ruồi cái đời P ở phép lai thứ hai lai với ruồi đưc ở phép lai thứ nhất sẽ cho tỉ lệ đời con 2 đực cánh xám : 1 cái cánh xám : 1 cái cánh trẵng.

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 115. Ở ruồi giấm, giả sử cặp gen thứ nhất gồm 2 alen A, a nằm trên nhiễm sắc thể số 1, cặp gen thứ hai gồm 2 alen B, b và cặp gen thứ ba gồm 2 alen D, d cùng nằm trên nhiễm sắc thể số 2 và cách nhau 40cM, cặp gen thứ tư gồm 2 alen E, e nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Nếu mỗi gen quy định môt tính trạng và tính trạng trôi là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng khi nói về kết quả của phép lai giữa cặp bố mẹ (P) : \(Aa {Bd \over bD} X^EY\) x \(aa {bd \over bd} X^EX^e\) .

I.    Có tối đa là 16 kiểu gen và 12 kiểu hình.

II.    Không xuất hiện kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng ở giới đực.

III.    Đời con không có kiểu hình giống bố và mẹ.

IV.    Kiểu hình gồm 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 37,5%.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 116

. Cho giao phối giữa gà trống chân cao, lông xám với gà mái cùng kiểu hình (P), thu được ở \(F_1\) :

-    Giới đực : 75% chân cao, lông xám : 25% chân cao, lông vàng.

-    Giới cái : 30% chân cao, lông xám : 7,5% chân thấp, lông xám : 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lông vàng.

Biết rằng không xảy ra đột biến, tính trang chiều cao chân do một cặp gen có hai alen (A, a) qui định.

Trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định phù hợp với kết quả trên ?

I.    Gen quy định màu lông do 2 cặp gen không alen quy định theo quy luật tương tác bổ sung.

II.    Gà trống (P) xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III.    Gà trống chân cao, lông xám thuần chủng ở \(F_1\) chiếm tỉ lệ 5%.

IV.    Ở \(F_1\) có 4 kiểu gen qui định gà mái chân cao, lông vàng.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 117. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về phả hệ dưới đây ?

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 07 117
I. Tính trạng bị điếc do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định.

II.    Người \(III_2\) chỉ có 1 kiểu gen quy định kiểu hình không bị điếc.

III.    Cặp vợ chồng \(III_2\)\(III_3\) sinh ra một đứa con trai, xác suất để đứa con này chỉ mang một bệnh là 32,5%.

IV.    Xác suất để cặp vợ chồng này sinh thêm một đứa con gái bình thường và không mang alen gây bệnh là 13,125%.

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 118. Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng ; alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Hai cặp alen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Tần số alen A, b được biểu diễn qua biểu đồ hình bên. Biết các quần thể được biểu diễn trong biểu đồ đã cân bằng di truyền. có bao nhiêu nhận đinh dưới đây đúng khi nói về 4 quần thể trên ?

I.    Tỉ lệ cây quả đỏ, hạt nhăn thuần chủng quần thể 2 là 0,36%.

II.    Tần số alen B theo thứ tự giảm dần là QT3 → QT2 → QT1 → QT4.

III.    Cho cây hạt trơn ở quần thể 3 giao phấn, xác suất xuất hiện cây hạt trơn ở \(F_1\)\(35 \over 36\) .

IV.    Quần thể 4 có tần số kiểu gen dị hợp về hai cặp gen thấp nhất.

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 07 118

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 119. Ở một loài động vât, cho biết mỗi gen qui định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lặp \((P) {AB \over ab} Dd\) x \({ab \over aB} Dd \) thu được \(F_1\) có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Biết không xảy ra đôt biến, theo lí thuyết có bao nhiêu nhận định dưới đây đúng khi nói về kết quả của \(F_1\) ?

I.    Có 21 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

II.    Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội, môt tính trạng lặn chiếm 35,75%.

III.    Tỉ lệ kiểu hình mang một tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm 20,5%.

IV.    Tần số hoán vị gen 36%.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 120. Khi phân tích % nucleotit của vật chất di truyền ở các loài sinh vật khác nhau người ta thu được bảng số liêu sau :

LoàiAGTXU
I212921290
II292129210
III212129290
IV212902921
V212902129

Với bảng số liệu này, hãy cho biết trong các nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định là đúng ?

I. Xét theo mức độ tiến hóa về vật chất di truyền thì loài I = II > III > V.

II. Xét về tính bền của vật chất di truyền khi tăng dần nhiệt độ thì loài I > II > III.

III. Vật chất di truyền ở loài IV và loài V là ARN, nhưng ở loài IV ARN có 2 mạch, còn ở loài V ARN có 1 mach.

IV. Vật chất di truyền ở loài I và loài II giống nhau và giống với sinh vật nhân thực.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Phần 2: Đáp án

81.A82.A83.C84.A85.D86.D87.D88.A89.C90.A
91.C92.B93.D94.A95.A96.B97.A98.B99.D100.C
101.A102.A103.C104.C105.B106.B107.A108.D109.B110.A
111.A112.A113.B114.D115.D116.D117.A118.D119.D120.D

Trên đây là bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh mã đề 07 có đáp án. Các em có thể lưu về làm tài liệu ôn tập và thử sức và tự đánh giá năng lực chuẩn bị cho kì thi THPT quan trọng sắp tới

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM