Đề thi thử môn hóa 2023 Sông Mã - Sơn La

Xuất bản: 21/05/2023 - Tác giả:

Đề thi thử môn hóa 2023 Sông Mã - Sơn La (có đáp án) bao gồm 40 câu hỏi giúp các em đánh giá và bổ sung kho tài liệu ôn tập của mình.

Dưới đây là đề thi thử môn hóa 2023 Sông Mã tỉnh Sơn La . Đề thi được thiết kế dành cho các em học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn thi kì thi sắp tới. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm thực hiện trong thời gian 50 phút.

Các câu hỏi sẽ tập trung chủ yếu kiến thức Hóa học lớp 12, các dạng bài tập đa dạng nhưng vẫn theo chuẩn cấu trúc của bộ tài liệu Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 mới nhất.

Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa như sau:

Đề thi thử Hóa 2023 trường THPT Sông Mã - Sơn La

Câu 41. Natri cháy trong khí oxi khô tạo ra sản phẩm nào sau đây?

A. NaOH.

B. NaCl.

C. Na2O.

D. Na2O2.

Câu 42. Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan đuợc Al(OH)3?

A. NaOH.

B. HCl.

C. NaCl.

D. HNO3.

Câu 43. Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

A. C6H5NH2.

B. C2H5OH.

C. H2NCH2COOH.

D. CH3NH2.

Câu 44. Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

A. KCl.

B. HCl.

C. CuSO4.

D. MgCl2.

Câu 45. Nước cứng vĩnh cửu tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa?

A. NaNO3.

B. Na2CO3.

C. NaCl.

D. HCl.

Câu 46. Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(III)?

A. H2SO4 đặc, nguội.

B. CuSO4 loãng.

C. HNO3 đặc, nóng.

D. HCl loãng.

Câu 47. Trong phản ứng của kim loại Ca với khí Cl2, một nguyên tử Ca nhường bao nhiêu electron?

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 48. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. etyl axetat.

B. metyl propionat.

C. metyl axetat.

D. propyl axetat.

Câu 49. Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch

A. AgNO3.

B. HNO3.

C. Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)2.

Câu 50. Trùng hợp butađien tạo thành polime nào sau đây?

A. Polibutađien.

B. Polietilen.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Policaproamit.

Câu 51. Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. MgCl2.

B. HClO3.

C. Ba(OH)2.

D. C6H12O6 (glucozơ).

Câu 52. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

A. quặng boxit.

B. quặng pirit.

C. quặng đolomit.

D. quặng manhetit.

Câu 53. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

A. CO và CH4.

B. CH4 và NH3.

C. CO và CO2.

D. SO2 và NO2.

Câu 54. Chất nào sau đây là chất béo?

A. Xenlulozơ.

B. Axit oleic.

C. Glixerol.

D. Triolein.

Câu 55. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?

A. Vonfam.

B. Sắt.

C. Đồng.

D. Kẽm.

Câu 56. Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nhóm -OH?

A. Ancol metylic.

B. Ancol etylic.

C. Etylen glicol.

D. Glixerol.

Câu 57. Amin nào dưới đây là amin bậc 2?

A. CH3-N(CH3)-CH2-CH3

B. CH3-NH-CH3

C. CH3-CH2NH2

D. CH3-CHNH2-CH3

Câu 58. Công thức hóa học của natri đicromat là

A. Na2Cr2O7.

B. NaCrO2.

C. Na2CrO4.

D. Na2SO4.

Câu 59. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Be.

B. K.

C. Ba.

D. Na.

Câu 60. Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

A. nhóm chức axit.

B. nhóm chức xeton.

C. nhóm chức ancol.

D. nhóm chức anđehit.

Câu 61. Hòa tan hết 4,55 gam hỗn hợp gồm MgO và Al2O3 cần vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 11,4250.

B. 5,7125.

C. 8,0875.

D. 6,6750.

Câu 62. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tơ visco là tơ tổng hợp.

B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N

C. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).

D. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

Câu 63. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra phản ứng?

A. Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng.

B. Cho dung dịch CuCl2 vào dung dịch NaNO3.

C. Cho thanh Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.

D. Cho bột Cr2O3 vào dung dịch HCl đặc.

Câu 64. Cho m gam glucozơ lên men thành etanol với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 45

B. 11,25

C. 22,5

D. 14,4

Câu 65. Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được 4,85 gam muối. Công thức của X là

A. H2NCH2CH2COOH.

B. H2NCH2COOH.

C. H2NCH(CH3)COOH.

D. H2NCH2CH2CH2COOH.

Câu 66. Chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 là:

A. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.

B. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ.

D. fructozơ, saccarozơ và tinh bột

Câu 67. Đốt cháy 5,4 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 2,52 lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 1,68 lít khí H2. Kim loại M là

A. Al.

B. Ca.

C. Zn.

D. Mg.

Câu 68. Xà phòng hóa este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y và ancol Z có cùng số nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOCH(CH3)2.

B. CH3CH2COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOCH2CH2CH3.

Câu 69. Nhúng một lá sắt (dư) vào dung dịch chứa một trong các chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng lấy lá sắt ra, có bao nhiêu trường hợp tạo muối sắt(II)?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 70. Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là

A. 8,0

B. 20,0

C. 16,0

D. 12,0

Câu 71. Cho các phát biểu sau:
(a) Sau khi mổ cá, có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh.
(b) Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo.
(c) Cao su sau khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn.
(d) Khi làm trứng muối (ngâm trứng trong dung dịch NaCl bão hòa) xảy ra hiện tượng đông tụ protein.
(e) Thành phần chính của bông nõn là xenlulozơ.
(g) Để giảm đau nhức khi bị kiến đốt, có thể bôi vôi tôi vào vết đốt.
Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 72. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân nóng chảy NaCl.
(b) Cho lượng dư dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(c) Cho dung dịch Fe(NO3)3 vào dung dịch HCl.
(d) Cho kim loại Na vào dung dịch CuCl2.
(e) Hòa tan hỗn hợp Fe, FeO (tỉ lệ mol 1 : 3) trong dung dịch HCl.
Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất khí là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 73. Một loại phân bón hỗn hợp trên thị trường có chỉ số N-P-K là 20-20-15. Nếu khối lượng của 1 bao phân bón là 50kg vậy khối lượng của N, P, K có trong 50kg phân bón đó lần lượt là.

A. 10kg; 8,73kg; 12,44kg

B. 20kg; 20 kg; 15kg

C. 10kg; 10kg; 7,5kg

D. 10kg; 4,37kg; 6,22kg

Câu 74. Lấy 34,46 gam hỗn hợp X gồm các triglixerit X, cho tác dụng hoàn toàn với 0,1 mol H2 thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và 2,09 mol H2O. Mặt khác, Y tác dụng được tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Nếu cho Y tác dụng vừa đủ với KOH thì thu được glyxerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 37,50.

B. 37,70.

C. 35,78.

D. 35,58.

Câu 75. Một bình gas sử dụng trong hộ gia đình X có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí gas của hộ gia đình X là 10000 kJ/ngày và sau 45 ngày gia đình X dùng hết bình gas trên. Hiệu suất sử dụng nhiệt của hộ gia đình X là

A. 62,50%.

B. 37,70%.

C. 75,64%.

D. 67,3%.

Câu 76. Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất), đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỉ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong X lần lượt là 3 : 2 : 1. Phần trăm số mol của Fe có trong hỗn hợp ban đầu là giá trị nào sau đây?

A. 48,75%.

B. 58,25%.

C. 53,85%.

D. 46,05%.

Câu 77. X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 37,36 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,5 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là

A. 39,08%.

B. 48,56%.

C. 56,56%.

D. 40,47%.

Câu 78. Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch). Thể tích khí thu được trong quá trình điện phân (ở cả hai điện cực) theo thời gian điện phân như sau:

Thời gian điện phânt giây2t giây3t giây
Thể tích khí đo ở đktc1,344 lít2,464 lít4,032 lít

Giá trị của a là

A. 0,13 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,14 mol.

D. 0,12 mol.

Câu 79. Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

A. NaAlO2 và Al(OH)3

B. Al(OH)3 và NaAlO2

C. Al2O3 và Al(OH)3

D. Al(OH)3 và Al2O3

Câu 80. Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:
E + 2NaOH (t°) → Y + 2Z
F + 2NaOH (t°) → Y + T + X
Biết Y và T là các hợp chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Cho các phát biểu sau:
(1) Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.
(2) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn chất T.
(4) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.
(5) Đốt cháy Y chỉ thu được Na2CO3 và CO2.
Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

-HẾT-

Đáp án đề thi thử Hóa 2023 trường THPT Sông Mã - Sơn La

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51D61A71A
42C52A62D72C
43C53D63D73D
44C54D64C74B
45B55A65B75C
46C56B66B76C
47D57B67A77A
48B58A68C78C
49A59A69C79D
50A60C70B80A

-/-

Mong rằng với những câu hỏi độc đáo trong đề thi thử môn hóa 2023 Sông Mã - Sơn La ở trên, các em sẽ rút ra cho mình thêm nhiều kinh nghiệm cho các đề thi chính thức. Xem thêm nhiều các bộ đề đề thi thử thpt quốc gia 2023 và mới nhất của các trường THPT trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM