Đề thi thử môn Hóa 2020 lần 3 trường THPT Từ Sơn (có đáp án)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa của trường THPT Từ Sơn lần 3 dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.
Mục lục nội dung

Trường THPT Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh mới đây vừa ra đề thi thử lần 3 khảo sát chất lượng môn Hóa học dành cho học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020 giúp các em ôn tập và thử sức làm đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa có đáp án tại nhà.

Phần 1: Đề thi

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT TỪ SƠN

Mã đề thi: 101

ĐỀ THI KSCL LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020

Tên môn: Hóa 12

Thời gian làm bài: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H = 1; Li  =  7;  C  =  12;  N  =  14;  O  =  16;  Na  =  23;  Mg  =  24;  Al  =  27;  P  =  31;  Cl  =  35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108, I = 127,Mn = 55.

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả bảng tuần hoàn, bảng tính tan)

Câu 41: Dãy chất mà tất cả các chất đều tác dụng được với dd \(AgNO_3/NH_3\)

A. \(CH_3CHO, C_2H_2\), saccarozơ, glucozơ.

B. \(HCOOH, CH_3CHO, C_2H_2\), glucozơ.

C. \(CH_3CHO, C_2H_2\), anilin.

D. \(CH_3CHO, C_2H_2\), saccarozơ.

Câu 42: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. CTPT của hai ancol là :

A. \(C_3H_5OH\)\(C_4H_7OH\).

B. \(C_3H_7OH\)\(C_4H_9OH\).

C. \(C_2H_5OH\)\(C_3H_7OH\).

D. \(CH_3OH\)\(C_2H_5OH\).

Câu 43: Cho các chất sau đây: \(Cl_2, Na_2CO_3, CO_2, HCl, NaHCO_3, H_2SO_4\) loãng, NaCl, \(Ba(HCO_3)_2, NaHSO_4, NH_4Cl, MgCO_3, SO_2\). Dung dịch \(Ca(OH)_2\)tác dụng được với bao nhiêu chất?

A. 11.

B. 10.

C. 9.

D. 12.

Câu 44: Cho hỗn hợp X gồm \(CH_4, C_2H_4 \) và \(C_2H_2\). Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư)  thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch \(AgNO_3 \) trong \(NH_3\), thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của \(CH_4\)  có trong X  là

A. 20%.

B. 25%.

C. 40%.

D. 50%.

Câu 45: Sục 4,48 lít \(CO_2\) (đktc) vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch sau phản ứng, màu của dung dịch thu được là

A. không màu.

B. màu xanh.

C. màu tím.

D. màu hồng.

Câu 46

: Phân tích x gam chất hữu cơ X chỉ thu được a gam \(CO_2\)  và b gam \(H_2O\). Biết 3a = 11b và 7x =   3(a + b). Tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. CTPT của X là

A. \(C_3H_4O\).

B. \(C_3H_6O\).

C. \(C_3H_4O_2\).

D. \(C_3H_6O_2\).

Câu 47: Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl butirat là

A. CH₃(CH₂)₂COOC₂H₅.

B. (CH₃)₂CHCOOC₂H₅.

C. C₂H₅COOCH₃.

D. CH₃(CH₂)₂COOCH₃.

Câu 48: Một ancol no đơn chức có % về khối lượng của oxi là 50%. Công thức của ancol là :

A. CH₃OH.

B. CH₂=CHCH₂OH.

C. C₃H7OH.

D. C₆H₅CH₂OH.

Câu 49: Cho luồng khí H₂ dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe₂O₃, Al₂O₃, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm

A. Cu, Fe, Al, Mg.

B. Cu, Fe, Al₂O₃, MgO.

C. Cu, FeO, Al₂O₃, MgO.

D. Cu, Fe, Al, MgO.

Câu 50: Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng phản ứng :

A. \(2CH_4 + 3O_2 \xrightarrow[]{t^0}  2CO + 4H_2O\)

B. \(2C + O \xrightarrow[]{t^0}  2CO\)

C. \(C + H2O \xrightarrow[]{t^0}  CO + H\)

D. \(HCOOH \xrightarrow[]{H_2SO_4,t^0}  CO + H_2O\)

Câu 51: Chất phản ứng được với dung dịch \(H_2SO_4\) tạo kết tủa màu trắng là

A. \(Na_2CO_3\).

B. \(BaCl_2\).

C. FeCl₂.

D. NaOH.

Câu 52: Để đảm bảo an toàn, người làm thí nghiệm không được trực tiếp cầm ống nghiệm bằng tay mà phải dùng kẹp gỗ (được mô tả như hình vẽ). Kẹp ống nghiệm ở vị trí nào là đúng?

Đề thi thử môn Hóa 2020 lần 3 trường THPT Từ Sơn 1

A. Kẹp ở 1/3 từ đáy ống nghiệm lên.

B. Kẹp ở 1/3 từ miệng ống nghiệm xuống.

C. Kẹp ở giữa ống nghiệm.

D. Kẹp ở gần miệng ống nghiệm.

Câu 53: Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (\(C_5H_{11}O_4N\)) và 0,15 mol Y (\(C_5H_{14}O_4N_2\), là muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một α- amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G là

A. 24,57%.

B. 25,53%.

C. 52,89%.

D. 54,13%.

Câu 54: Dung dịch A chứa các ion: \(Fe^{2+}\) (0,1 mol), \(Al^{3+}\) (0,2 mol), \(Cl^-\) (x mol), \(SO_4^{2-}\)  (y mol). Cô cạn  dung dịch A thu được 46,9 gam muối rắn. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,2 và 0,3.

B. 0,4 và 0,2.

C. 0,3 và 0,2.

D. 0,1 và 0,35.

Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon ở thể khí, nhẹ hơn không khí, mạch hở thu được 7,04 gam \(CO_2\). Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư đến phản ứng hoàn toàn, thấy có 25,6 gam  brom phản ứng. Giá trị m là

A. 3.

B. 2.

C. 2,08.

D. 4.

Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch chứa 1,2 mol \(HNO_3\), sau khi các kim loại tan hết thu được dung dịch Y (không chứa \(NH^{4+}\)) và V lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm hai khí có tỉ lệ mol 1 : 2. Cho 500 ml dung dịch KOH 1,7M vào Y thu được kết tủa D và dung dịch E. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 26 gam chất rắn F. Cô cạn cẩn thận E thu được  chất rắn G. Nung G đến khối lượng không đổi, thu được 69,35 gam chất rắn khan. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 10,08.

B. 13,44.

C. 11,20.

D. 11,20.

Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam \(CO_2\)  và 1,8 gam \(H_2O\). Biết tỉ  khối của X so với He (\(M_{He} = 4\)) là 7,5. CTPT của X là:

A. \(CH_2O\).

B. \(C_2H_4O\).

C. \( C_2H_6\).

D. \(CH_2O_2\).

Câu 58:  Đốt cháy hoàn  toàn một amin  đơn chức  thì sản phẩm thu được có tỉ  lệ mol  \(n_{CO_2}   : n_{H_2O} = 8: 9\) . Công thức phân tử của amin là

A. \(C_4H_9N\).

B. \(C_3H_9N\).

C. \(C_3H_7N\).

D. \(C_3H_7N\).

Câu 59: Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy, trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử clo

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 60: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị  của V là

A. 480.

B. 320.

C. 240.

D. 160.

Câu 61: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh ?

A. \(HNO_3, H_2SO_4, KOH, K_2SiO_3\).

B. \(H_2SO_4, NaOH, Ag_3PO_4, HF.\)

C. \(HBr, Na_2S, Mg(OH)_2, Na_2CO_3.\)

D. \(Ca(OH)_2, KOH, CH_3COOH, NaCl\).

Câu 62: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

A. \(CH_3–CH_2–CH_2–CH_2Br\).

B. \(CH_3–CH_2–CHBr–CH_3\).

C. \(CH_3–CH_2–CHBr–CH_2Br\).

D. \(CH_2Br–CH_2–CH_2–CH_2Br\).

Câu 63: X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic; Z là axit no, hai chức; T   là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 17,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 10,864 lít (đktc) khí \(O_2\), thu được 7,56 gam \(H_2O\). Mặt khác, 17,12 gam E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,09 mol \(Br_2\). Nếu đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E với 450 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản  ứng lấy phần lỏng chứa các chất hữu cơ đi qua bình đựng Na (dư) thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 8,7.

B. 8,4.

C. 8,5.

D. 8,6.

Câu 64: Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.

B. sợi bông và tơ visco.

C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.

D. tơ visco và tơ nilon-6.

Câu 65: Người ta dùng glucozơ để tráng ruột phích. Trung bình cần dùng 0,75 gam glucozơ cho một ruột phích. Tính khối lượng Ag có trong ruột phích biết hiệu suất phản ứng là 80%.

A. 0,45.

B. 0,36.

C. 0,72.

D. 0,9.

Câu 66: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Glucozơ.

B. Xenlulozơ.

C. Saccarozơ.

D. Tinh bột.

Câu 67: Nung 6,58 gam \(Cu(NO_3)_2\) trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 68: Chất hữu cơ X mạch hở được tạo ra từ axit no A và etylen glicol. Biết rằng a gam X ở thể hơi chiếm thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ; a gam X phản ứng hết với xút tạo ra 32,8 gam muối. Nếu cho 200 gam A  phản ứng với 50  gam etilenglicol ta thu được 87,6  gam este. Tên của X và hiệu suất phản ứng tạo X là :

A. Etylen glicol đifomat ; 36,6%.

B. Etylen glicol đifomat ; 74,4%.

C. Etylen glicol điaxetat ; 36,3%.

D. Etylen glicol điaxetat ; 74,4%.

Câu 69: Hỗn hợp X gồm \(Fe_xO_y\), Fe, MgO và Mg. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch \(HNO_3\) dư, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí \(N_2O\) và NO (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 15,933 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 129,4 gam muối khan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\)  đặc nóng dư, thu được 15,68 lít khí \(SO_2\) (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch  Z thu được 104 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 26,16.

B. 22,86.

C. 27,20.

D. 28,80.

Câu 70: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit Ala-Gly-Ala trong 400 ml dung dịch NaOH 1,0M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

A. 34,5 gam.

B. 39,5 gam.

C. 35,9 gam.

D. 38,6 gam.

Câu 71: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol \(CuSO_4\) và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khi sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m  là

A. 10,8.

B. 8,6.

C. 8,0.

D. 15,3.

Câu 72: Phản ứng \(Cu + FeCl_3 \rightarrow CuCl_2 + FeCl_2\) cho thấy

A.    Đồng kim loại có tính khử mạnh hơn Fe.

B.    Sắt kim loại bị đồng đẩy ra khỏi dung dịch muối.

C.    Đồng có thể khử \(Fe^{3+}\) thành \(Fe^{2+}\).

D.    Đồng có tính oxi hóa kém hơn sắt.

Câu 73: Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam \(CH_3COOC_2H_5\) trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 8,20.

B. 14,80.

C. 10,20.

D. 12,30.

Câu 74: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ

A. Na.

B. Ag.

C. Zn.

D. Ca.

Câu 75: Ngâm thanh Cu (dư) vào dung dịch \(AgNO_3\), thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất   tan là

A. \(Fe(NO_3)_3\).

B. \(Fe(NO_3)_2\).

C. \(Fe(NO_3)_3\), \(Fe(NO_3)_2\).

D. \(Fe(NO_3)_2\), \(Cu(NO_3)_2\).

Câu 76: Cho 200 ml dung dịch \(Ba(OH)_2\) 0,1M vào 300 ml dung dịch \(NaHCO_3\) 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 80.

B. 160.

C. 40.

D. 60.

Câu 77: Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu được hỗn hợp khí Y và 7,42 gam \(Na_2CO_3\). Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y sinh ra qua bình đựng dung dịch \(Ca(OH)_2\) dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với \(H_2SO_4 \)đặc ở \(140^0C\) thu được 4,34 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây

A. 13.

B. 11.

C. 10.

D. 12.

Câu 78: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm \(C_{17}H_{35}COOH\)\(C_{15}H_{31}COOH\), số loại trieste được tạo ra tối đa là :

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 79: Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là \(1s^22s^22p^63s^23p^1\). Số hạt mang điện trong hạt  nhân của X là

A. 13.

B. 26.

C. 14.

D. 15.

Câu 80: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen \((–CH_2–)\) được gọi là hiện tượng

A. đồng vị.

B. đồng phân.

C. đồng khối.

D. đồng đẳng.

Phần 2: Đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51B61A71B
42C52B62B72C
43B53D63C73C
44D54A64B74D
45D55C65C75B
46C56A66A76A
47A57A67C77D
48A58A68D78D
49B59C69D79A
50D60B70C80D

Trên đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa của THPT Từ Sơn (Bắc Ninh) lần 3. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật liên tục.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM