Đề thi thử KSCL học kì 2 môn Sử 12 tỉnh Quảng Trị năm 2021

Xuất bản: 29/04/2021 - Tác giả:

Đề thi thử KSCL học kì 2 môn Sử 12 năm 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị có đáp án kèm file tải về giúp em thử sức tại nhà.

Mục lục nội dung

Trường THPT thị xã Quảng Trị vừa tiến hành kì thi cuối học kì 2 dành cho các em khối 12, trong đó đề thi môn Lịch sử cũng được xây dựng dựa trên cấu trúc đề thi thử thpt quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT.

Cùng tham khảo đề thi thử tốt nghiệp thpt này và đối chiếu với bảng đáp án dưới đây.

Đề thi KSCL học kì 2 môn Văn 12 tỉnh Nam Định 2021

Câu 1: Năm 1971 chiến thắng nào của quân đội ta đã giữ vững được hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương?.

A. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.

B. Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn-719” của Mĩ-Ngụy.

C. Chiến thắng giải phóng Đường 14 và tỉnh Phước Long.

D. Chọc thủng phòng tuyến của địch ở Quảng Trị.

Câu 2: Mùa khô thứ nhất (1965-1966) Mĩ-Ngụy mởđợt phản công với hướng chiến lược chính là.

A. Tây Nam Bộ và Liên khu IV.

B. Đông Nam Bộ và Liên khu V.

C. Liên khu V và Phước Long.

D. căn cứ Dương Minh Châu.

Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) diễn ra trong hoàn cảnh nào?.

A. Cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn và tổn thất.

B. Cuộc kháng chiến chống Mĩ đang bước vào giai đoạn kết thúc.

C. Mĩ đang thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam.

D. Cách mạng hai miền Nam-Bắc có những bước tiến quan trọng.

Câu 4: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam (1961-1965) được tiến hành chủ yếu bằng lực lượng quân đội nào?.

A. Đồng minh.

B. Mĩ.

C. Đông Dương.

D. Sài Gòn.

Câu 5: Điều khoản nào của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? .

A. Các bên thừa nhận ở miền Nam có hai chính quyền.

B. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị.

C. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh,quân các nước đồng minh.

D. Hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí ở miền Nam.

Câu 6: Đâu là ý nghĩa của cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam Việt Nam?.

A. Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa trở lại” chiến tranh xâm lược.

B. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.

C. Là thắng lợi quan trọng để ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.

D. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc.

Câu 7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960)đã chỉrõ vai trò của cách mạng miền Bắc đối với sự phát triển của cách mạng cả nước là:.

A. cơ bản nhất.

B. quan trọng.

C. quyết định trực tiếp.

D. quyết định nhất.

Câu 8: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam (1965-1968) được tiến hành bằng lực lượng nào?.

A. Quân Mĩ, đồng minh và quân đội Sài Gòn.

B. Quân đội Sài Gòn và quân đồng minh.

C. Quân đồng minh và quân Mĩ.

D. Quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Câu 9: Ngày 6-6-1969 chính phủ hợp pháp của nhân dân miền Nam đươc thành lập, đó là:.

A. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa.

C. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

D. Mặt tận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Câu 10: Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) kết thúc thắng lợi đã.

A. mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

B. chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới.

C. cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vũ trang ở các nước Đông Nam Á.

D. tạo điều kiện để cả nước hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 11: Hội nghị lần thứ21 của Đảng(7-1973)chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận .

A. quân sự, kinh tế, ngoại giao. .

B. quân sự, ngoại giao, văn hóa.

C. quân sự, chính trị, ngoại giao.

D. chính trị, kinh tế, văn hóa.

Câu 12: Quy mô của chiến lược “chiến tranh cục bộ” là:.

A. miền Bắc.

B. miền Nam.

C. miền Nam và miền Bắc.

D. toàn Đông Dương.

Câu 13: Đâu không phải là ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở miền Nam?.

A. Mĩ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

B. Mĩ chấp nhận đến đàm phán với ta ở Pari.

C. Buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari, rút quân về nước.

D. Buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

Câu 14: Đâu không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?.

A. Tiến lên chủ nghĩa xã hội.

B. Hàn gắn vết thương chiến tranh.  .

C. Khôi phục kinh tế.

D. Đánh Pháp và tay sai.

Câu 15: Lực lượng chủ yếu Mĩ sử dụng trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”(1969-1973) ở miền Nam là.

A. quân đồng minh.

B. quân đội Sài Gòn.

C. quân Mĩ.

D. quân đội Đông Dương.

Câu 16: Chiến thắng nào của quân dân ta là trận thắng quyết định buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc và kí Hiệp định Pari?.

A. Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn-719” của Mĩ-Ngụy.

B. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.

C. Chiến thắng Đường 14 và tỉnh Phước Long.

D. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

Câu 17: Một trong những nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) ở miền Bắc Việt Nam là:.

A. ra sức phát triển thương nghiệp.

B. tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa.

C. khôi phục và phát triển kinh tế.

D. hoàn thành cải cách ruộng đất.

Câu 18: Một trong những ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam là.

A. là cơ sở quan trọng để Đảng ta đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.

B. là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị, và ngoại giao.

C. sản phẩm sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D. kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.

Câu 19: Phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960) ở miền Nam nổ ra trong hoàn cảnh nào?.

A. Cách mạng hai miền Nam-Bắc có những bước tiến quan trọng.

B. Pháp-Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng.

C. Cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất.

D. Phong trào chống Pháp của nhân dân miền Bắc tổn thất nặng nề.

Câu 20: Thắng lợi quân sự mở đầu của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống “Chiếntranh đặc biệt” (1961-1965) của Mĩ là:

A. Ấp Bắc.

B. Núi Thành.  .

C. Bình Giã.

D. Vạn Tường.

Câu 21: Một trong những điểm giống nhau giữa các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1954-1975) là đều.

A. sử dụng quân đội Sài Gòn làm lực lượng chiến đấu chủ yếu trên chiến trường.

B. dựa vào vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại do Mĩ cung cấp.

C. thực hiện âm mưu "dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương".

D. có sự kết hợp với cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc trên qui mô lớn.

Câu 22: Sau khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết, Mĩ dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam nhằm thực hiện một trong những âm mưu:

A. giúp Pháp trở lại xâm lược Việt Nam.

B. giúp quân Anh trở lại xâm lược miền Nam Việt Nam.

C. cấu kết với Pháp độc chiếm Đông Dương.

D. biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.

Câu 23: Đâu không phải là nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) ở miền Bắc Việt Nam .

A. củng cố và tăng cường thành phần kinh tế quốc doanh

B. khôi phục và phát triển kinh tế.

C. ra sức phát triển công nghiệp và nông nghiệp.

D. tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa.

Câu 24: Đâu không phải là điều khoản của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?.

A. Các bên tham chiến ngừng bắn tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.

B. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ...

C. Hoa kì và các nước cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

D. Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt.

Câu 25: Chiến thắng Vạn Tường ( Quảng Ngãi, 8-1965) đã chứng tỏ.

A. quân ta đã đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

B. cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C. âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” của Mĩ bị phá sản về cơ bản.

D. quân ta có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

Câu 26: Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) là.

A. kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công và nổi dậy.

B. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

C. kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao.

D. kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.

Câu 27: Chiến thắng quân sự nào của quân dân miền Nam đã làm cho chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ bị phá sản về cơ bản?.

A. An Lão.   .

B. Ba Gia.

C. Bình Giã.

D. Vạn Tường.

Câu 28: Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959) đã có quyết định quan trọng gì?.

A. Tiếp tục đấu tranh chính trịchống Mĩ-Diệm, đòi tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

B. Để cho nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm.

C. Để cho nhân dân miền Nam khởi nghĩa từng phần, tiến lên tổng khởi nghĩa.

D. Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ.

Câu 29: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) khẳng định đưa miền Bắc.

A. tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.

B. tiến vững chắc, tiến mạnh lên CNXH.

C. tiến nhanh, tiến vững chắc lên CNXH.

D. bước vào thời kì cải cách ruộngđất.

Câu 30: Một trong những ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ở miền Nam là:.

A. đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chính quyền Mĩ-Diệm ở miền Nam.

B. làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

C. buộc chính quyền Mĩ-Diệm chấp nhận đến đàm phán ở Pari.

D. chuyển cuộc kháng chiến phát triển sang giai đoạn tổng tiến công chiến lược.

Câu 31: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi nào?.

A. Chiến dịch Hồ Chí Minh (4-1975).

B. Chiến thắng Đường 14-tỉnh Phước Long (1-1975).

C. Hiệp định Pari ( 1973).

D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Câu 32: Ngày 17-1-1960, cuộc “Đồng khởi” nổ ra đầu tiên ở huyện nào của tỉnh Bến Tre?.

A. Bình Đại.   .

B. Mỏ Cày.

C. Châu Thành.

D. Ba Tri.

Câu 33: Tháng 5-1956, Pháp rút quân khỏi miền Nam khi chưa thực hiện nội dung nào trong điều khoản của Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 ở Việt Nam?.

A. Thực hiện cuộc hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam-Bắc.

B. Thực hiện lệnh ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

C. Rút hết các căn cứ quân sự và lực lượng quân Pháp ở miền Bắc.

D. Thực hiện việc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.

Câu 34: Đâu không phải là kết quả của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)ở miền Nam?.

A. Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

B. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20-12-1960).

C. Thành lập Ủy ban nhân dân tự quản và lực lượng vũ trang.

D. Phávỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở nhiều vùng nông thôn.

Câu 35: “Xương sống” của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là:.

A. “Trực thăng vận”.

B. “Ấp chiến lược”.

C. hành quân “tìm diệt”.

D. “bình định-lấn chiếm”.

Câu 36: Loại hình chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961-1965 là:.

A. “Chiến tranh cục bộ”.

B. “Việt Nam hóa chiến tranh”.

C. “Chiến tranh đặc biệt”.

D. “Chiến tranh đơn phương”.

Câu 37: Theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954 miền Bắc nước ta.

A. xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B. chưa được giải phóng.

C. tiếp tục kháng chiến chống Pháp.

D. hoàn toàn giải phóng.

Câu 38: Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng (1-1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là do .

A. các lực lượng vũ trang cách mạng miền Namđã phát triển.

B. không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hoà bình được nữa.

C. đã có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang lớn mạnh.

D. Mĩ và chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Giơnevơ.

Câu 39: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng giá trị của chiến thắng Đường số 14 -Phước Long (tháng 1 -1975) đối với việc củng cố quyết tâm và hoàn thành kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng Lao động Việt Nam?.

A. Trận mở màn chiến lược.

B. Trận trinh sát chiến lược.

C. Trận tập kích chiến lược.

D. Trận nghi binh chiến lược.

Câu 40: Một trong những thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) ở miền Nam là:.

A. coi “Ấp chiến lược” là “xương sống” và nâng lên thành “quốc sách”.

B. tiến hành hàng loạt các cuộc hành quân “tìm diệt” và bình định”.

C. sử dụng phổ biến các chiến thuật mới “trực thăng vận ”, “thiết xa vận”.

D. quân đội Sài Gòn là lực lượng quan trọng và quyết định nhất.

----------- HẾT ----------

Đáp án đề thi thử KSCL học kì 2 môn Sử 12 tỉnh Quảng Trị năm 2021

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11C21B31C
2B12C22D32B
3D13C23B33A
4D14D24A34A
5C15B25D35B
6A16B26A36C
7D17B27C37D
8A18B28B38B
9C19C29A39B
10A20A30B40B

Trên đây là một trong những tài liệu của bộ đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử có đáp án giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM