Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 - Tiểu học 3 thị trấn Năm Căn

Doctailieu.com sưu tầm Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2015 trường Tiểu học 3 thị trấn Năm Căn có đáp án cho đọc giả online tham khảo. Đây là tài liệu ôn tập Tiếng Anh dành cho các em học sinh lớp 3 với thiết kế sát theo chương trình học, giúp các em tự luyện tập để có kết quả thi tốt nhất.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2015

NamCan Town 3rd Primary School 

Full name:………………………….. 

Class: 3 ………

THE SECOND TERM TEST

Subject: English 3 (School year: 2014 - 2015)

Time: 40 minutes

PART I: LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and number (1m)

de thi mon tieng anh lop 3 hoc ki 2 - tieu hoc 3 thi tran nam can anh 1

Question 2: Listen and colour (1m)

de thi mon tieng anh lop 3 hoc ki 2 - tieu hoc 3 thi tran nam can anh 2

Question 3: Listen and match. (1m)

de thi mon tieng anh lop 3 hoc ki 2 - tieu hoc 3 thi tran nam can anh 3

Question 4: Listen and tick. (1m)

de thi mon tieng anh lop 3 hoc ki 2 - tieu hoc 3 thi tran nam can  anh 4

ANSWER KEYS

Question 1: Listen and number (1m)

Questions:     a      b      c       d

Answers:        2      3     4       1

Question 2: Listen and colour (1m)

Questions:     1                2               3                  4

Answers:      RED         BLUE       BROWN        GREEN

Question 3: Listen and match. (1m)

Questions:      1        2         3        4

Answers:         d       a         c        b

Question 4: Listen and tick. (1m)

Questions:     2         3       4          5

Answers:       b         a        b         a

Question 5: Listen and complete. (1m)

Questions:    1                2              3                    4

Answers:     pets           here         under             rabbits

X