Đề thi minh họa tổ hợp vào 10 môn Anh, GDCD, Sinh có đáp án

Xuất bản: 09/03/2023 - Tác giả:

Đề thi minh họa tổ hợp vào 10 môn Anh, GDCD, Sinh có đáp án với mẫu 50 câu hỏi thi trong vòng 50 phút dành cho các em học sinh lớp 9 thi vào 10.

Có một số tỉnh thành tiến hành các bài thi tổ hợp với việc kết hợp 3 môn trong đó môn tiếng anh và 2 môn thuộc KHXH (Sử, Địa, GDCD) và KHTN (Hóa, Lý, Sinh). Dưới đây Đọc tài liệu sẽ giới thiệu các em một mẫu đề thi thử tổ hợp Anh, GDCD, SInh.

Đề thi minh họa tổ hợp vào 10 Anh, GDCD, Sinh

MÔN TIẾNG ANH (20 câu: từ câu 1 đến câu 20)

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Câu 1. A. spends

B. sees

C. covers

D. gets

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

Câu 2. A. noisy

B. able

C. invite

D. formal

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.

Câu 3. Baseball is an America’s national sport which ______ in the 19th century from the British games rounders and cricket.

A. develops

B. developed

C. has developed

D. had developed

Câu 4. They all laughed because the joke which Nam told was very ______.

A. amusement

B. amused

C. amuse

D. amusing

Câu 5. Peter’s parents are ______ him as he always gets good marks at school.

A. worried about

B. tired of

C. proud of

D. afraid of

Câu 6. I suggest that we should ______ fund for the homeless people.

A. raise

B. donate

C. collect

D. gather

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in the following question.

Câu 7. I am pleased that you passed your exams with good marks.

A. delighted

B. dissatisfied

C. bored

D. unhappy

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes the exchange in the following question.

Câu 8. Tom: “______”

Mary: “Yes, please.”

A. Do you have any orange juice left?

B. Would you mind drinking some orange juice?

C. Do you mind drinking some orange juice?

D. Would you like some orange juice?

Đề thi minh họa tổ hợp vào 10 môn Anh, GDCD, Sinh trang 2
Đề thi minh họa tổ hợp vào 10 môn Anh, GDCD, Sinh trang 3
Đề thi minh họa tổ hợp vào 10 môn Anh, GDCD, Sinh trang 4
Đề thi minh họa tổ hợp vào 10 môn Anh, GDCD, Sinh trang 5
Đề thi minh họa tổ hợp vào 10 môn Anh, GDCD, Sinh trang 6

Đáp án đề thi minh họa tổ hợp vào 10 Anh, GDCD, Sinh

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11A21C31D41B
2C12A22C32C42B
3B13A23D33C43D
4D14D24A34A44A
5C15C25A35C45D
6A16A26B36C46C
7A17C27B37B47A
8D18D28D38D48A
9C19B29D39A49C
10A20D30D40C50D

Trên đây là một mẫu đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 đề tổ hợp để các em trải nghiệm! Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM