Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên THPT Chuyên Sư phạm HN 2018

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đến các sĩ tử đáp án gợi ý đề thi Hóa chuyên tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội.

Đề thi chính thức:

>>> Đáp án Toán vào 10 chuyên Sư Phạm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH

VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM 2018

Môn thi: HÓA HỌC

(dùng riêng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa)

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1:

1. Nung nóng hỗn hợp gồm \(BaC{O_3},{\rm{ }}Cu,{\rm{ }}FeO\) (trong điều kiện không có không khí), sau một thời gian thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ khí B vào dung dịch KOH, thu được dung dịch C, biết rằng dung dịch C tác dụng được với các dung dịch \(CaC{l_2}\) và NaOH. Cho A vào nước dư, thu được dung dịch D và chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí B, dung dịch F và chất rắn G. Nêu cho A vào dung dịch \({H_2}SO4\) đặc, dư, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí H, dung dịch I và kết tủa K. Xác định các chất chứa trong A, B, C, D, E, F, G, H, I, K và viết các phương trình phản ứng.

2. Từ hỗn hợp gồm \(CuC{O_3},{\rm{ }}MgC{O_3},{\rm{ }}A{l_2}{O_3}\) và \(BaC{O_3}\)  hãy điều chế từng kim loại riêng biệt với điều kiện không làm thay đổi khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Câu II.

1. Viết các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

  \({t^o}\)cao   \({H_2}\)     \( {A_1}\)   
\(C{H_4} \) \(\to \) \( {A_1}\) \( \to\) \( {A_2} \to{A_3} \to {A_4}\) \( {A_5}\) \(\to\) Polyme(X)

 

\({t^o}\), p,xt  
\( {A_6}\) \( \to\)  Polyme(X)

Cho biết từ \({A_1}\) đến \({A_6}\) là các chất hữu cơ khác nhau và mỗi mũi tên là một phản ứng.

2. Hỗn hợp khí A gồm \({C_2}{H_2},{\rm{ }}C{H_4}\)\({C_4}{H_6}\), tỉ khối của A so với \({H_2}\)  bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam A trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch \({\rm{Ba(OH}}{{\rm{)}}_2}\) 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa và dung dịch B. Hỏi khối lượng dung dịch B tăng hay giảm bao nhiêu gam so với dung dịch \({\rm{Ba(OH}}{{\rm{)}}_2}\)  ban đầu?

Câu III. 1. Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp A gồm oxit, hiđroxit và muối cacbonat của kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch \({H_2}S{O_4}\), 39,2%, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch B chỉ chứa một muối trung hòa duy nhất có nồng độ 39,41%. Xác định kim loại M. 2. Ba chất hữu cơ X, Y, Z mạch hở, thành phần chứa C, H, O và đều có tỉ khối hơi so với \({O_2}\) là 1,875. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và viết các phương trình phản ứng biết rằng cả ba chất đều tác dụng với Na giải phóng \({H_2}\). Khi oxi hóa X (xúc tác thích hợp) tạo ra \({X_1}\) tham gia phản ứng tráng gương. Chất Y tác dụng được với dung dịch \(NaHC{O_3}\), còn chất Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

Câu IV. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hóa trị không đổi) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575 gam hai muối. 1. Tính khối lượng m. 2. Hòa tan hết m gam hỗn hợp A trong dung dịch chứa đồng thời hai axit: \(HN{O_3}\) (đặc) và \({H_2}S{O_4}\) (khi đun nóng) thu được 1,8816 lít hỗn hợp B gồm hai khí (đktc). Tỉ khối của hỗn hợp B so với \({H_2}\) bằng 25,25. Xác định kim loại M biết rằng trong dung dịch tạo thành không chứa muối amoni.

Câu V. Chất hữu cơ A mạch hở, thành phần chứa C, H, O trong đó oxi chiếm 44,44% về khối lượng. Phân tử khối của A là 144 đvC. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thì phần rắn thu được chỉ chứa một muối B và phần hơi chứa hai chất hữu cơ C, D trong đó C có khả năng hợp \({H_2}\) tạo thành rượu.

1. Tìm các công thức cấu tạo có thể có của A.

2. Biết rằng hai chất hữu cơ C, D đều là rượu. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng.

Cho: H=1; C = 12; N= 14;0=16; S = 32 ; C1 = 35,5 ; Na=23 ; Mg = 24 ; Al = 27; K=39, ; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65 Ag = 108 ; Ba= 137.

..................Hết.......................

Nếu phần lời giải tham khảo không hiển thị hết bạn hãy click trực tiếp vào link sau: https://doctailieu.com/de-thi-hoa-chuyen-vao-lop-10-thpt-chuyen-su-pham-hn-2018

Lời giải tham khảo:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên THPT Chuyên Sư phạm HN 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên THPT Chuyên Sư phạm HN 2018 2
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên THPT Chuyên Sư phạm HN 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử vào 10 môn Lịch sử năm 2020 có đáp án

Tổng hợp đề thi thử vào 10 môn Lịch sử năm học 2020/2021 cả trắc nghiệm và tự luận hay giúp các em ôn luyện kiến thức lịch sử 9 tại nhà.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sử năm 2020 có đáp án - Mã đề 001

Tham khảo ngay đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 001 có đáp án kèm theo giúp các em ôn luyện kiến thức lịch sử 9 thi vào 10.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sử năm 2020 có đáp án - Mã đề 002

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 002 có đáp án kèm theo giúp các em ôn luyện kiến thức lịch sử 9 thi vào 10.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu