Đề hóa thi thử THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Quảng Bình

Tải về tham khảo đề thi thử môn Hóa học kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình (có đáp án gợi ý chi tiết).

Chi tiết đề thi thử Hóa lớp 12 kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của tỉnh Quảng Bình

Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ba = 137.

Câu 41: Cho phản ứng hóa học: \(FE + CuSO_{4}\) → \(FeSO_{4} + Cu\).

Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.                                    B. sự khử \(Fe^{2+}\) và sự oxi hóa Cu.
C. sự oxi hóa Fe và sự khử \(Cu^{2+}\).                                     D. sự khử \(Fe^{2+}\) và sự khử \(Cu^{2+}\).

Câu 42: Hai chất được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu là

A. NaCl và \(Ca(OH)_{2}\).                                                          B. \(Na_{2}CO_{3}\)\(Na_{3}PO_{4}\).

C. \(Na_{2}CO_{3}\)\(Ca(OH)_{2}\).                                                    D. \(Na_{2}CO_{3}\) và HCl.

Câu 43: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau:

(a)    Do hoạt động của núi lửa.

(b)    Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.

(c)    Do khí thải từ các phương tiện giao thông.

(d)    Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

(e)   Do nồng độ cao của các ion kim loại: \(Pb^{2+}\), \(Hg^{2+}\), \(Mn^{2+}\)\(Cu^{2+}\) trong các nguồn nước. Số nhận định đúng là

A. 5.                              B. 2.                            C. 3.                                D. 4.

Câu 44: Công thức của sắt(III) hiđroxit là

A. \(Fe(OH)_{3}\).                  B. \(Fe(OH)_{2}\).                C. FeO.                           D. \(Fe_{2}O_{3}\).

Câu 45: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH?

A. AlCl3.                         B. \(BaCO_{3}\).                   C. \(Al_{2}O_{3}\).                         D. \(CaCO_{3}\).

Câu 46: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. NaCl.                         B. \(Ba(OH)_{2}\).                   C. \(HNO_{3}\).                       D. \(HClO_{4}\).

Câu 47: Thể tích khí CO2 (ở đktc) thu được khi cho 0,02 mol \(Na_{2}CO_{3}\) tác dụng với dung dịch HCl (dư) là

A. 0,672 lít.                    B. 0,224 lít.                     C. 0,336 lít.                      D. 0,448 lít.

Câu 48: Phát biểu nào sau đây sai?

A.    \(Cr_{2}O_{3}\) là oxit lưỡng tính.

B.    \(CrO_{3}\) tan dễ trong nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng.

C.    Do \(Cr(OH)_{3}\) là hiđroxit lưỡng tính nên Cr tác dụng được với dung dịch NaOH đặc.

D.    CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit.

Câu 49: Có các phát biểu sau:

(a)    Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (\(NO^{3-}\)) và ion amoni (\(NH^{4+}\)).

(b)    Nhỏ dung dịch \(NH_{3}\) từ từ tới dư vào dung dịch \(AlCl_{3}\), thu được kết tủa trắng.

(c)    Trong phòng thí nghiệm, \(N_{2}\) được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch \(NH_{4}NO_{2}\) bão hoà.

(d)    Amoniac lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

(e)    Phân urê có công thức là \((NH_{4})_{2}CO_{3}\).

Số phát biểu đúng là        

A. 2.                        B. 5.                         C. 4.                            D. 3.

câu 41 - 49 trang 1 đề hóa thpt tỉnh quảng bình
câu 50 - 64 trang 2 đề hóa thpt tỉnh quảng bình
câu 65 - 72 trang 3 đề hóa thpt tỉnh quảng bình
câu 73 - 79 trang 4 đề hóa thpt tỉnh quảng bình
câu 80 trang 5 đề hóa thpt tỉnh quảng bình
 

Đáp án gợi ý

41 C 51 B 61 B 71 D
42 B 52 D 62 A 72 C
43 C 53 A 63 B 73 A
44 A 54 D 64 C 74 A
45 C 55 A 65 C 75 A
46 B 56 C 66 B 76 A
47 D 57 D 67 D 77 C
48 C 58 A 68 A 78 D
49 D 59 C 69 C 79 A
50 C 60 B 70 D 80 C

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề hóa thi thử THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Quảng Bình để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hoá trường Yên Phong 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hoá trường Yên Phong 1, Bắc Ninh có đáp án cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải đề

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 1 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 2 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top