Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
Năm sáng tác:1948 - 1955
Tác giả:Nguyễn Đình Thi
Hoàn cảnh sáng tác:
Tác phẩm viết trong khoảng thời gian từ 1948 đến 1955. Bài thơ là sự tổng hợp của những sáng tác Sáng mát trong như sáng năm xưa (1948), Đêm mít tinh (1949) và Đất nước (1955). Đây là thời gian ông trải nghiệm, trưởng thành cùng Đất Nước trong kháng chiến chống Pháp lần 2.