Đáp án môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2019 tổng hợp 24 mã đề

Xuất bản: 26/06/2019 - Cập nhật: 04/07/2019 - Tác giả:

Tổng hợp toàn bộ đáp án đề thi môn Lý tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019 tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 được cập nhật chi tiết và chính xác nhất

Đáp án chính thức môn Vật lý THPT quốc gia 2019 được Bộ GD&ĐT công bố chi tiết nhất tại tất cả các mã đề dành cho các em học sinh và phụ huynh cùng theo dõi.

Đáp án môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2019 tổng hợp 24 mã đề

Đáp án đề thi Lí THPT quốc gia 2019 chi tiết các mã đề

Đáp án mã đề 201 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11B21D31B
2C12D22A32A
3B13A23D33A
4C14A24D34D
5B15D25B35A
6D16B26A36D
7C17A27D37A
8B18A28D38B
9A19A29B39A
10D20D30A40B

Đáp án mã đề 202 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11D21A31B
2D12D22A32C
3C13D23B33B
4A14B24A34B
5C15A25A35C
6A16B26A36C
7C17B27C37A
8A18B28B38C
9B19C29C39A
10C20B30A40B

Đáp án mã đề 203 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21C31B
2D12D22A32A
3B13B23D33B
4A14A24D34D
5A15A25C35A
6D16C26D36B
7A17D27A37B
8C18D28D38A
9A19A29B39D
10B20B30B40D

Đáp án mã đề 204 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A21B31C
2B12D22A32C
3C13D23D33B
4B14C24D34D
5B15D25B35C
6D16D26A36C
7A17B27B37D
8C18D28D38C
9B19C29B39B
10D20B30C40C

Đáp án mã đề 205 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11C21B31B
2D12D22D32C
3B13A23C33D
4D14D24B34A
5B15C25B35B
6C16B26C36B
7C17A27C37B
8B18D28D38D
9A19D29C39B
10C20A30C40D

Đáp án mã đề 206 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11C21D31C
2D12D22A32D
3C13C23A33D
4A14A24A34B
5C15B25D35C
6D16A26A36B
7A17C27C37A
8C18B28B38C
9C19C29B39D
10A20D30C40D

Đáp án mã đề 207 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11B21D31A
2A12D22A32D
3B13D23D33C
4A14A24C34C
5B15A25A35A
6B16C26A36A
7C17C27C37D
8D18A28C38D
9A19D29D39C
10A20D30C40C

Đáp án mã đề 208 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A21D31B
2D12C22D32C
3D13B23C33C
4A14A24D34D
5B15D25B35A
6B16B26D36B
7A17D27A37C
8C18A28C38B
9B19B29D39B
10C20D30C40C

Đáp án mã đề 209 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11C21D31C
2A12B22B32C
3A13A23B33D
4D14B24D34B
5A15C25B35A
6A16A26B36D
7C17A27C37B
8B18A28B38A
9D19D29D39A
10B20D30D40B

Đáp án mã đề 210 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11C21B31A
2B12D22B32B
3D13D23A33B
4C14D24A34A
5C15A25C35A
6D16A26B36C
7B17C27A37B
8C18B28C38C
9B19C29A39C
10B20B30A40C

Đáp án mã đề 211 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11C21D31B
2B12D22A32C
3A13D23B33A
4D14B24D34A
5C15B25A35C
6A16C26A36A
7C17A27B37D
8D18D28D38D
9C19B29B39D
10D20C30C40A

Đáp án mã đề 212 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11B21B31A
2A12D22A32C
3D13C23B33B
4D14C24C34A
5C15B25B35D
6A16D26C36A
7C17C27B37A
8D18B28C38B
9B19D29A39A
10B20A30C40B

Đáp án mã đề 213 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11B21B31A
2A12D22A32C
3D13C23B33B
4D14C24C34A
5C15B25B35D
6A16D26C36A
7C17C27B37A
8D18B28C38B
9B19D29A39A
10B20A30C40B

Đáp án mã đề 214 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21C31D
2B12A22A32A
3A13B23D33C
4C14B24C34D
5D15C25B35A
6C16D26B36B
7A17C27B37D
8C18A28D38C
9A19B29D39C
10A20B30A40D

Đáp án mã đề 215 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11D21D31D
2C12C22C32A
3A13B23C33B
4D14D24C34C
5D15D25A35A
6B16D26D36B
7A17B27A37A
8D18A28A38B
9B19B29B39C
10A20A30B40C

Đáp án mã đề 216 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21D31C
2A12B22C32B
3C13C23C33D
4D14D24A34C
5C15A25B35A
6C16A26B36B
7A17D27B37D
8D18D28A38A
9A19B29D39A
10C20C30A40C

Đáp án mã đề 217 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21D31D
2D12C22A32C
3C13D23D33B
4C14C24B34B
5D15D25D35C
6D16A26B36C
7C17C27C37B
8A18A28A38D
9B19B29B39B
10A20A30A40C

Đáp án mã đề 218 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21C31C
2C12C22D32C
3C13A23D33C
4D14D24B34A
5B15A25A35B
6D16D26B36B
7A17D27A37C
8D18D28C38A
9B19B29B39B
10B20B30A40A

Đáp án mã đề 219 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21A31D
2D12A22A32B
3A13C23B33A
4B14D24C34D
5B15A25B35C
6C16A26C36B
7B17B27D37C
8C18D28C38D
9A19C29A39C
10D20D30C40C

Đáp án mã đề 220 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21D31D
2C12C22A32C
3A13C23B33D
4B14A24A34B
5D15B25C35C
6A16C26C36B
7B17A27B37A
8A18D28C38A
9A19D29C39C
10C20B30B40A

Đáp án mã đề 221 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A21D31B
2D12D22A32D
3C13C23A33B
4B14A24B34C
5C15D25B35A
6D16C26D36D
7B17B27C37B
8C18A28C38D
9D19B29A39C
10B20A30A40C

Đáp án mã đề 222 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11D21C31C
2A12B22D32C
3B13B23A33C
4A14C24D34D
5B15D25C35A
6A16A26A36B
7B17A27C37D
8B18D28A38A
9C19D29D39D
10C20B30B40B

Đáp án mã đề 223 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21A31A
2B12A22B32D
3A13D23D33D
4B14A24C34C
5A15B25C35D
6D16C26B36D
7A17C27D37B
8D18C28D38C
9A19D29A39B
10D20A30C40B

Đáp án mã đề 224 Vật lí THPTQG 2019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11D21B31C
2D12D22A32C
3C13C23C33D
4B14A24C34A
5D15D25D35B
6B16B26A36A
7C17C27D37A
8A18B28B38C
9B19D29D39A
10C20C30B40A

Đáp án đề thi Vật Lý THPTQG 2019 đang tiếp tục được cập nhật tại Doctailieu.com. Các em học sinh và quý phụ huynh nhấn F5 để cập nhật ngay đáp án !

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM