Mục lục bài học

Hướng dẫn giải bài 12 trang 71 skg đại số lớp 10

Tính cạnh của một mảnh đất hình chữ nhật bằng cách lập phương trình

Đề bài:

Tìm hai cạnh của một hình chữ nhật trong hai trường hợp

a) Chu vi  và diện tích 
b) Hiệu của hai cạnh là  và diện tích là 

Đáp án:

Gọi hai cạnh của mảnh vườn theo thứ tự là 

Điều kiện  nguyên dương

Chu vi  nên ta có:

Diện tích 

Theo định lý vi ét  là nghiệm của phương trình 
Hướng dẫn giải bài 12 trang 71 skg đại số lớp 10
Hướng dẫn giải bài 12 trang 71 skg đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Back to top