Mục lục bài học

Bài 1 trang 94 sgk Đại số 10

Giải bài tập 1 trang 94 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10 : Xét dấu các biểu thức (nhị thức bậc nhất).

Đề bài: Xét dấu các biểu thức

Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 1 trang 94 sgk Đại số lớp 10

a) Ta lập bảng xét dấu
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10

b) Ta lập bảng xét dấu
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 sgk đại số lớp 10

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top