Mục lục bài học

Hướng dẫn giải bài 1 trang 118 sgk đại số lớp 10

Vẽ biểu đồ dạng hình cột và đường gấp khúc tần suất tìm được qua mỗi bài toán

Đề bài:

Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số  bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Đáp án:

Biểu đồ tần suất hình cột

Biểu đồ hình gấp khúc tần suất

 

doctailieu.com
Back to top