Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2023

Xuất bản: 28/06/2023 - Cập nhật: 03/07/2023 - Tác giả:

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2023 dành cho các em học sinh 12 dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

Chiều 28/6/2023, các sĩ tử bước tiếp vào môn thi Toán Học. Đây là cũng là môn thi trắc nghiệm đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mỗi đề thi môn toán tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu làm bài từ 14h30. Môn Toán bao gồm 24 mã đề từ 101 - 124, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

Đáp án chính thức full 24 mã đề thi toán THPT 2023


Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2023 được tổng hợp dưới đây:

Đáp án Toán THPT 2023 mã 101

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21B31D41D
2B12B22C32C42B
3B13C23B33B43B
4D14D24B34D44C
5C15C25D35C45B
6A16C26C36C46D
7D17B27B37D47C
8A18B28D38D48B
9A19A29D39B49D
10B20C30C40C50D

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 101

Đáp án Toán THPT 2023 mã 102

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21A31C41B
2C12A22B32B42C
3C13B23C33C43B
4A14D24A34A44C
5B15D25A35A45C
6B16D26B36A46B
7C17B27C37C47B
8A18C28A38C48C
9D19B29C39B49C
10B20A30B40A50A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 102

Đáp án Toán THPT 2023 mã 103

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11C21C31B41A
2B12D22C32D42A
3A13D23A33B43D
4A14C24B34B44B
5B15D25A35D45D
6D16A26C36C46B
7C17C27D37D47D
8D18A28A38B48C
9B19C29C39D49C
10C20A30A40D50B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 103

Đáp án Toán THPT 2023 mã 104

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11D21C31B41B
2C12D22D32C42A
3A13C23C33A43C
4D14A24D34B44C
5C15D25D35A45A
6B16C26C36C46A
7D17B27A37B47C
8D18A28A38B48B
9A19C29B39B49A
10B20B30C40A50A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 104

Đáp án Toán THPT 2023 mã 105

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11D21B31B41D
2A12C22B32A42D
3D13C23C33D43A
4C14B24A34D44A
5D15C25A35D45D
6D16B26D36C46A
7C17A27C37D47D
8B18C28B38C48B
9C19C29A39B49D
10B20B30C40A50C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 105

Đáp án Toán THPT 2023 mã 106

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11B21A31B41B
2B12A22C32D42B
3C13A23C33B43D
4C14B24D34A44D
5D15A25A35A45A
6A16C26C36C46B
7C17C27B37A47C
8B18D28B38C48C
9D19D29A39C49A
10B20C30A40B50A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 106

Đáp án Toán THPT 2023 mã 107

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11A21C31C41B
2D12D22B32D42A
3D13D23B33C43C
4A14C24A34B44B
5C15A25B35C45A
6D16A26B36C46C
7B17B27C37A47B
8A18B28D38D48A
9D19D29B39D49C
10C20A30C40B50A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 107

Đáp án Toán THPT 2023 mã 108

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11A21A31D41B
2C12B22C32A42B
3C13C23D33B43C
4B14D24D34C44B
5A15C25A35A45D
6B16B26D36D46B
7B17D27A37D47B
8A18D28A38C48D
9C19A29B39C49C
10D20D30A40C50C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 108

Đáp án Toán THPT 2023 mã 109

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11C21B31C41A
2D12D22A32D42C
3A13C23B33B43C
4D14D24C34A44C
5A15B25D35C45B
6D16C26B36C46C
7D17B27A37B47D
8B18A28D38C48C
9A19B29D39B49B
10A20C30B40D50B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 109

Đáp án Toán THPT 2023 mã 110

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11B21C31D41B
2D12A22C32A42D
3A13A23B33D43D
4B14C24D34D44C
5B15C25D35B45C
6D16B26B36B46A
7D17A27A37A47A
8C18B28C38D48C
9C19B29D39B49C
10A20A30B40A50D

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 110

Đáp án Toán THPT 2023 mã 111

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11D21B31D41B
2C12C22C32D42A
3B13C23C33A43D
4C14C24B34C44D
5B15D25D35B45B
6C16D26A36D46A
7B17A27A37A47C
8D18C28B38D48A
9C19D29B39B49B
10C20B30C40A50D

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 111

Đáp án Toán THPT 2023 mã 112

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11B21D31D41D
2B12C22A32C42A
3A13C23C33C43C
4B14D24C34D44C
5A15A25D35C45D
6A16A26D36A46A
7D17A27C37D47D
8D18C28A38A48D
9A19B29A39C49C
10A20B30D40D50C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 112

Đáp án Toán THPT 2023 mã 113

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11C21A31B41D
2C12C22D32D42B
3A13D23B33C43D
4D14A24B34A44B
5D15A25C35A45C
6B16D26D36A46C
7A17C27B37C47D
8A18A28D38B48B
9A19A29D39B49C
10D20B30C40B50C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 113

Đáp án Toán THPT 2023 mã 114

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11D21A31A41A
2C12D22A32B42B
3C13B23B33A43C
4D14A24B34A44C
5D15A25A35C45A
6C16A26B36B46C
7C17B27C37C47B
8D18C28B38B48B
9A19B29A39B49A
10A20B30C40C50C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 114

Đáp án Toán THPT 2023 mã 115

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11D21A31D41B
2A12A22C32A42D
3A13C23C33C43B
4A14D24B34B44D
5B15D25D35B45D
6A16C26C36B46B
7D17D27D37C47B
8A18C28C38D48D
9C19B29B39A49A
10D20A30B40B50A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 115

Đáp án Toán THPT 2023 mã 116

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11A21D31C41D
2C12A22C32C42D
3C13C23C33D43C
4A14B24D34A44C
5A15A25B35D45D
6C16C26A36C46D
7A17D27D37D47A
8A18D28A38A48A
9B19A29C39C49D
10B20D30D40A50C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 116

Đáp án Toán THPT 2023 mã 117

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11B21B31B41B
2C12C22C32D42D
3A13D23C33B43D
4C14D24D34D44A
5C15D25C35B45B
6B16A26A36C46A
7C17A27B37A47A
8A18C28C38C48B
9B19A29A39A49D
10C20D30A40D50A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 117

Đáp án Toán THPT 2023 mã 118

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11C21A31A41D
2C12A22B32C42A
3A13C23B33D43D
4A14D24C34A44B
5C15C25D35B45A
6A16D26A36D46C
7C17B27B37C47B
8C18B28D38A48D
9C19D29A39C49A
10B20B30D40D50B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 118

Đáp án Toán THPT 2023 mã 119

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11C21A31D41A
2A12D22C32D42D
3A13D23A33B43B
4D14A24D34A44D
5A15B25A35B45A
6C16A26B36D46D
7C17C27D37A47D
8B18D28B38A48D
9B19B29B39B49A
10B20A30B40D50B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 119

Đáp án Toán THPT 2023 mã 120

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11C21B31A41A
2D12B22C32D42D
3C13C23A33A43D
4C14C24B34A44B
5C15B25D35D45D
6B16D26B36B46A
7B17B27C37D47B
8A18B28D38A48A
9B19A29C39D49B
10C20A30D40A50C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 120

Đáp án Toán THPT 2023 mã 121

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11A21B31C41D
2D12B22D32D42D
3A13A23C33C43B
4C14B24C34D44D
5C15C25B35C45D
6C16A26C36D46C
7D17B27B37C47D
8C18B28B38D48C
9D19D29B39B49D
10A20B30C40D50C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 121

Đáp án Toán THPT 2023 mã 122

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11A21B31A41B
2C12D22A32A42C
3B13D23D33A43B
4A14C24D34C44D
5B15D25C35D45C
6A16B26C36C46B
7D17D27A37A47B
8D18A28A38B48C
9A19D29C39B49C
10B20A30C40D50D

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 122

Đáp án Toán THPT 2023 mã 123

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11B21D31A41A
2B12D22A32B42D
3C13C23D33D43D
4A14B24A34B44D
5C15D25D35B45A
6A16B26B36D46B
7D17C27B37D47D
8C18A28B38A48B
9B19A29A39B49A
10A20A30D40A50A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 123

Đáp án Toán THPT 2023 mã 124

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11A21C31C41D
2A12B22C32D42D
3A13D23A33B43B
4A14B24B34B44D
5B15C25A35B45C
6C16D26C36D46D
7B17A27B37B47D
8B18D28D38C48C
9D19A29C39C49B
10C20A30D40C50B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 124

Mong rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2023 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra đánh giá tốt nhất về bài làm của mình. Chúc các em có 1 kết quả như ý.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM