Đáp án full 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023

Xuất bản: 29/06/2023 - Cập nhật: 03/07/2023 - Tác giả:

Đáp án full 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023 dành cho các em học sinh 12 dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

Sáng 29/6/2023, các sĩ tử bước tiếp vào môn thi Sinh học. Đây là cũng là môn thi trắc nghiệm cuối cùng của tổ hợp Khoa học tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mỗi đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, bắt đầu làm bài từ 9h35. Môn Sinh học bao gồm 24 mã đề từ 201 - 224, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

Đáp án chính thức 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023 của Bộ GD

Đáp án chính thức 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023 của Bộ GD

Đáp án full 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023 được tổng hợp dưới đây:

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 201

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91D101C111D
82C92C102C112A
83D93C103A113D
84A94A104A114D
85D95A105A115A
86A96C106D116C
87B97C107A117A
88D98D108B118D
89D99A109B119C
90C100C110B120C

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 201

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 202

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91D101D111D
82A92C102A112B
83B93B103A113D
84C94B104D114C
85B95D105D115A
86D96A106A116C
87D97B107A117C
88C98C108C118D
89D99C109A119B
90B100C110A120C

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 202

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 203

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91C101B111D
82B92C102B112C
83D93C103C113D
84C94A104D114D
85B95D105B115D
86A96D106B116C
87D97C107C117B
88C98B108B118C
89D99B109C119D
90A100D110D120B

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 203

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 204

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91B101B111B
82D92D102A112A
83B93C103A113C
84B94C104D114D
85D95B105A115B
86B96C106C116C
87D97A107A117C
88A98D108A118A
89A99C109A119A
90C100C110B120B

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 204

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 205

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91D101B111D
82A92C102A112D
83D93A103D113C
84B94B104A114C
85B95D105B115C
86A96C106C116D
87D97A107D117C
88B98D108C118B
89C99A109C119D
90B100B110B120D

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 205

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 206

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91D101C111B
82D92D102C112A
83A93C103D113B
84B94D104A114B
85C95A105C115D
86C96D106B116C
87A97A107C117C
88C98B108A118B
89A99C109B119B
90A100D110B120D

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 206

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 207

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91B101A111D
82A92C102A112D
83A93D103A113B
84D94C104B114D
85B95D105B115C
86C96B106C116B
87B97D107C117C
88C98D108D118D
89C99A109C119D
90C100C110A120B

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 207

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 208

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91A101D111D
82B92B102D112D
83B93C103A113A
84A94B104D114A
85B95B105D115A
86C96D106D116D
87A97B107B117B
88A98C108B118A
89B99D109A119D
90A100B110D120D

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 208

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 209

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91B101B111D
82A92C102D112D
83B93C103B113C
84A94D104B114D
85B95D105B115D
86A96C106D116C
87C97C107B117D
88A98C108C118B
89B99D109B119C
90D100C110B120C

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 209

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 210

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91D101D111C
82D92C102C112B
83A93A103C113A
84A94B104D114C
85D95D105A115B
86B96C106B116B
87A97D107A117B
88B98D108A118A
89B99C109C119A
90A100C110B120C

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 210

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 211

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91D101D111D
82D92D102A112D
83A93A103A113A
84D94C104D114C
85C95A105C115A
86B96C106C116C
87B97A107C117D
88A98A108D118C
89C99A109D119A
90B100C110C120D

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 211

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 212

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91A101C111C
82B92D102B112C
83B93A103C113A
84C94C104B114C
85A95B105A115C
86D96C106D116C
87A97C107B117D
88B98A108A118C
89B99B109B119A
90B100A110A120C

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 212

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 213

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91D101D111C
82A92C102B112D
83C93D103C113D
84B94B104A114C
85A95C105B115A
86A96B106B116C
87B97D107B117C
88A98C108D118D
89B99A109C119A
90D100C110D120A

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 213

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 214

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91B101D111A
82C92C102B112D
83A93D103C113C
84C94B104B114D
85D95D105C115B
86C96D106A116C
87A97C107A117B
88B98D108C118A
89A99B109A119A
90A100C110B120D

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 214

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 215

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91B101A111B
82B92B102B112A
83A93B103B113B
84A94A104D114C
85C95A105C115C
86D96D106D116B
87C97C107A117B
88C98B108D118C
89D99A109D119A
90A100C110D120A

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 215

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 216

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91B101B111D
82A92B102A112C
83A93A103B113A
84C94A104D114D
85B95B105C115C
86A96D106D116C
87B97D107D117D
88C98B108C118A
89D99B109D119C
90B100A110B120C

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 216

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 217

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91C101D111D
82B92D102D112C
83A93D103B113D
84D94B104C114A
85C95A105A115C
86B96A106C116B
87D97A107B117A
88B98C108C118C
89B99A109D119A
90B100C110D120D

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 217

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 218

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91C101A111D
82B92A102B112B
83C93A103B113B
84C94C104A114A
85D95B105B115D
86C96D106A116A
87B97A107D117D
88C98D108D118B
89B99A109D119A
90C100D110A120A

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 218

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 219

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91B101D111B
82D92A102C112C
83C93B103B113C
84A94C104B114D
85D95D105A115B
86B96D106C116C
87A97D107A117C
88A98B108D118D
89A99A109D119C
90C100B110D120B

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 219

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 220

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91D101D111D
82A92B102B112D
83A93B103D113A
84A94C104B114A
85B95B105B115A
86D96A106D116D
87A97C107B117A
88A98B108A118B
89C99D109B119A
90D100D110B120B

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 220

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 221

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91C101B111D
82A92D102D112D
83B93A103D113D
84D94B104A114C
85B95C105C115A
86C96C106B116C
87B97C107B117C
88A98D108D118A
89D99C109A119A
90B100D110B120B

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 221

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 222

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91A101A111B
82A92B102B112C
83D93C103B113D
84D94D104B114B
85C95B105D115D
86A96C106B116A
87A97C107C117A
88C98B108C118B
89D99D109A119B
90D100C110D120C

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 222

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 223

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91A101B111A
82D92C102A112B
83B93A103D113B
84C94D104D114D
85A95C105D115D
86C96A106C116C
87C97D107B117B
88A98B108D118D
89B99B109A119C
90A100A110D120B

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 223

Đáp án SinhTHPT 2023 mã 224

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91D101C111C
82C92A102A112B
83B93D103C113A
84B94A104B114C
85C95A105B115B
86B96B106D116C
87A97B107C117B
88B98C108C118C
89A99A109C119B
90D100A110A120A

>>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 224

Mong rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra đánh giá tốt nhất về bài làm của mình. Chúc các em có một kết quả như ý!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM